Dane a účtovníctvo 7/2020

Tentokrát sa bližšie pozrieme na uvedené témy - odpočet daňovej straty PO – mimoriadne opatrenie v dôsledku pandémie, pôžičky a úvery počas koronakrízy, k splatnej a odloženej dani z príjmov, opatrenia v oblasti účtovníctva a účtovanie štátnej pomoci počas pandémie koronavírusu, virtuálna mena v príkladoch, daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie a iné.

Cena s DPH
12,85 €
Cena bez DPH
10,71 €
Rok vydania
2020
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 7/2020

Tentokrát sa bližšie pozrieme na uvedené témy - odpočet daňovej straty PO – mimoriadne opatrenie v dôsledku pandémie, pôžičky a úvery počas koronakrízy, k splatnej a odloženej dani z príjmov, opatrenia v oblasti účtovníctva a účtovanie štátnej pomoci počas pandémie koronavírusu, virtuálna mena v príkladoch, daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Odpočet daňovej straty PO – mimoriadne opatrenie v dôsledku pandémie (Ing. Iveta Petrovická)

Jedným z mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie je aj možnosť daňovníkov odpočítať si v úhrne neuplatnené daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach 2015 až 2018 od základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2019. Osobitný spôsob odpočtu, ako aj postup pri vyplnení daňového priznania  k dani z príjmov za rok 2019 vysvetlíme v príkladoch.

  • Pôžičky a úvery počas koronakrízy (Ing. Lucia Sandtner)

Ekonomická situácia, ktorá nastala následkom pandémie COVID-19, spôsobuje problémy s cash flow jednotlivým podnikateľským subjektom. Článok ponúka tému pôžičiek a úverov z právneho, ekonomického, ako aj daňového pohľadu, pričom sa venuje viacerým možnostiam získania finančnej injekcie – od bánk, cez nový program nepriamej finančnej pomoci, odklad splátok povolený zákonom, až po pôžičku od spoločníka či inej právnickej osoby s poukazom na pravidlá nízkej kapitalizácie.

  • K splatnej a odloženej dani z príjmov (Ing. Jana Böszörményi)

Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle zákona o účtovníctve, alebo ktoré sa tak rozhodnú.  Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky i verejná obchodná a komanditná spoločnosť. Hlavnou úlohou odložených daní je rovnomerné rozloženie daňového základu, t. j. dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov v jednotlivých obdobiach. Problém účtovného zobrazenia dane z príjmov spočíva v zobrazení bežných a budúcich daňových dôsledkov z budúcich vyrovnaní účtovnej hodnoty majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a z ostatných transakcií bežného obdobia vykázaných v účtovnej závierke.

  • Daňový program štátu na roky 2020 – 2024 podľa programového vyhlásenia vlády (Ing. Emil Burák, PhD.)

Zodpovedné daňové správanie podnikateľských subjektov i ostatných daňových poplatníkov sa vždy opiera aj o aktuálny daňový program štátu. Programové vyhlásenie vlády z 19. 4. 2020 kladie dôraz na stabilizáciu verejných financií zasiahnutých prebiehajúcou krízou a zvýšenie efektivity vynakladania verejných prostriedkov. Pripravili sme výber z podstaty materiálu.

Podvojné účtovníctvo

  • Opatrenia v oblasti účtovníctva a účtovanie štátnej pomoci počas pandémie koronavírusu (Ing. Eva Gášpárová)

Článok sa venuje „koronaúčtovníctvu“. V prvej časti predstavuje možnosti odkladu splnenia povinností podľa zákona o účtovníctve z dôvodu mimoriadnej situácie. V druhej vysvetľuje, ako v účtovníctve  zachytiť rôzne formy štátnej pomoci – dotácie na podporu udržania prevádzky, udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb, odklad splácania úveru alebo poistného, ako aj odpustenie platenia poistného.

  • Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa (Ing. Anton Kolembus)

Účtovanie zákazkovej výroby významne ovplyvňuje vykázaný výsledok hospodárenia v jednotlivých účtovných obdobiach. Preto je dôležité správne zostavenie rozpočtu už v jeho prípravnej fáze, jeho prípadné korigovanie pri zmene dohodnutých podmienok a priebežné sledovanie a vykazovanie nákladov a výnosov v účtovníctve. V článku ponúkame praktické návody pre účtovníctvo výrobnej spoločnosti v rôznych štádiách a situáciách.

Jednoduché účtovníctvo

  • Virtuálna mena v príkladoch (Ing. Monika Adamíková)

Virtuálnu menu možno charakterizovať ako digitálnu internetovú menu, ktorá je založená na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Obchodovanie s ňou podlieha daňovým aj účtovným povinnostiam. V príspevku objasníme, ako pohyb virtuálnej meny zobraziť v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve, či už ide o transakciu na verejnom trhu alebo individuálny obchod, ťažbu, nadobudnutie výmenou za tovar, prípadne službu.

Správa daní

  • Daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie (Ing. Jaroslava Betáková)

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje v daňovej oblasti okrem iného postup v prípade zmeškania zákonom stanovenej alebo správcom dane určenej lehoty na vykonanie určitého úkonu daňovým subjektom, prerušenie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, ako aj lehoty na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začne počas obdobia pandémie, prerušenie daňového konania, ktoré začalo pred obdobím pandémie alebo začne počas obdobia pandémie. Jednotlivé úľavy bližšie analyzujeme v predmetnom článku.

  • Používanie štátneho jazyka pri správe daní v otázkach a odpovediach (Ing. Božena Jurčíková)

Obľúbenou a zrozumiteľnou formou otázok a odpovedí predstavíme ustanovenia daňového poriadku týkajúce sa používania štátneho jazyka v komunikácii so správcom dane. V prípade medzinárodného podnikania, prítomnosti cudzojazyčného účastníka v daňovom konaní, ale napr. aj pri konaní na území s úradne používaným jazykom menšín dochádza k niektorým nejasným situáciám, ktoré zákon upravuje a ponúka riešenie.