Dane a účtovníctvo 7/2021

V letnom vydaní nájdete momentálne preberané témy, ako dodanie tovaru na diaľku a osobitné úpravy od 1. 7. 2021, pretože od 1.7.2021 sa začnú v celej EÚ uplatňovať nové pravidlá pre DPH pri zásielkovom predaji. Rozoberáme princípy a zásady uplatňovania DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ. Komplexne sa pozrieme i na tému ubytovacie služby verzus prenájom nehnuteľnosti z pohľadu daní a účtovníctva, kde sa predstavíme konkrétne príklady a samozrejme iné témy.

Cena s DPH
14,93 €
Cena bez DPH
12,44 €
EAN kód
8584113064415
Rok vydania
2021
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 7/2021

V letnom vydaní nájdete momentálne preberané témy, ako dodanie tovaru na diaľku a osobitné úpravy od 1. 7. 2021, pretože od 1.7.2021 sa začnú v celej EÚ uplatňovať nové pravidlá pre DPH pri zásielkovom predaji. Rozoberáme princípy a zásady uplatňovania DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ. Komplexne sa pozrieme i na tému ubytovacie služby verzus prenájom nehnuteľnosti z pohľadu daní a účtovníctva, kde sa predstavíme konkrétne príklady a samozrejme iné témy.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Dodanie tovaru na diaľku a osobitné úpravy od 1. 7. 2021 (Ing. Nadežda Cígerová)

Od 1. 7. 2021 sa začnú v celej EÚ uplatňovať nové pravidlá pre DPH pri zásielkovom predaji, ktorý sa terminologicky modifikuje na predaj tovaru na diaľku. V článku si zhrnieme základné predpoklady pre predaj tovaru na diaľku, porovnáme, ako sa miesto dodania tovaru posudzovalo do 30. 6. a po tomto termíne, predstavíme osobitné úpravy zdaňovania MOSS, OSS, IOSS, vysvetlíme postavenie „uľahčovateľov“ predaja a sprostredkovateľov. To všetko v súvislostiach, prakticky, s radami a odpoveďami na novovznikajúce otázky.

  •  Uplatňovanie DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ (Ing. Jaroslava Betáková)

V príspevku sa zaoberáme princípmi a zásadami uplatňovanými pri obchodovaní s tovarom v rámci EÚ (okrem elektronického obchodu). Pri uplatňovaní oslobodenia od dane je potrebné, aby platiteľ DPH splnil hmotnoprávne a formálnoprávne podmienky, v opačnom prípade mu správca dane oslobodenie od DPH neuzná. Pri trojstranných a reťazových obchodoch je potrebné správne identifikovať miesto dodania tovaru, miesto nadobudnutia tovaru a určenie dodávky, ktorej je priradená preprava tovaru.

  • Ubytovacie služby verzus prenájom nehnuteľnosti z pohľadu daní a účtovníctva (Ing. Eva Gášpárová)

Ponúkame komplexne spracovanú tému podnikania v oblasti poskytovania ubytovania – či už vo forme prenájmu, alebo ubytovacích služieb. Na príkladoch si vysvetlíme povinnosti oboch typov ubytovateľov z pohľadu dane z príjmov, DPH, účtovníctva, dane za ubytovanie a i. Osobitne sa pristavíme pri spolupráci so sprostredkovateľmi ubytovania, ako sú rôzne rezervačné portály i obľúbené zahraničné digitálne platformy. Spomenieme akceptovanie rekreačných poukazov a ich účtovné spracovanie. Fyzickým osobám poradíme, či na prenájom nehnuteľnosti potrebujú živnostenské oprávnenie a aké povinnosti, resp. výhody im zo živnosti plynú.

  • Intenzita využívania majetku a odpočet DPH (C-672/16); prípad Imofloresmíra (Ing. Vladimír Pastierik)

V podnikateľskej praxi niekedy vzniká nejasnosť, či intenzita využívania majetku má vplyv na odpočet DPH z jeho nákupu. Napríklad pri dome určenom na podnikateľský prenájom vyvstáva otázka, či zostáva zachovaný plný režim odpočtu DPH bez povinnosti úpravy odpočítanej dane, i keď budova je prenajatá len počas krátkej sezóny alebo dokonca len raz ročne. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH poskytuje Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ), pričom výkladové prvky k téme intenzity využívania majetku vo vzťahu k odpočtu DPH poskytol SDEÚ napríklad v rozsudku C-672/16 (prípad Imofloresmíra).

Podvojné účtovníctvo

  • Platobné brány (Ing. Jana Böszörményi)

Platobná brána je platforma, ktorá uľahčuje platobnú transakciu medzi e-shopom a bankovým systémom zákazníka. V článku si priblížime podstatu platobných brán, spôsoby ich používania a najmä si ukážeme možnosti na ich  účtovné zachytenie. V rámci platnej legislatívy totiž zatiaľ neexistuje ucelený oficiálny postup na ich zúčtovanie.

  • Zaokrúhľovanie daní a prepočet cudzej meny (Ing. Jana Böszörményi)

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

  • Technická rekultivácia pozemku – účtovné a daňové súvislosti (Ing. Vladimír Pastierik)

Tému otvoríme otázkou oceňovania pozemku v účtovníctve a definíciou technickej rekultivácie pozemku. Následne vysvetlíme možnosti daňových odpisov a tvorby rezerv na technickú rekultiváciu pozemku. Na záver rozoberieme bližšie tri situácie z praxe: prípad, keď je technická rekultivácia pozemku súčasťou ocenenia stavby a keď je samostatným majetkom, ako aj možnosť, keď ide o biologickú rekultiváciu pozemku.

Daň z príjmov

  • Využitie „superodpočtu“ na zníženie základu dane z príjmov v roku 2021 (Ing. Božena Jurčíková)

Stručný príspevok k zhodnoteniu možností zvýšeného odpočtu výdavkov vynaložených na výskum a vývoj od základu dane. Ako sa na Slovensku tento inštitút zatiaľ ujal, aké nové možnosti prináša v tomto roku a aké podmienky treba na jeho uplatnenie splniť, sumarizujeme  s poukazom na aktuálne znenie zákona o dani z príjmov.

Z judikatúry SR

  • Absencia špecifikácie dôvodov na prerušenie daňovej kontroly (rozsudok NS SR č. 8Sžfk/47/2020) (Ing. Jaroslava Betáková)

Správca dane vykonávanie daňovej kontroly nemôže svojvoľne prerušiť a odložiť jej pokračovanie. Ak daňová kontrola trvá dlhšie ako jeden rok, je potrebné skúmať dôvodnosť prerušenia. Ak správca dane nerešpektuje maximálnu dĺžku trvania daňovej kontroly, poruší tým nielen ustanovenie o maximálnej dĺžke trvania, ale aj zásadu primeranosti a zásadu zákonnosti pri správe dane a protokol z nej tak nadobúda povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom konaní nemožno použiť.