Dane a účtovníctvo 7/2023

Siedme vydanie časopisu DaÚ otvárame aktuálnou témou energodotácií. Zameriame sa na to, ako ich účtovať a posúdiť z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Pri DPH ostaneme aj v ďalších dvoch článkoch – vysvetlíme si, aký vplyv má preukázanie identifikačného čísla obchodného partnera na posudzovanie uskutočnenej transakcie, a zhrnieme si, čo všetko je spojené s účtovnými dokladmi a ich úhradami. V rubrike Mzdy a odvody si nanovo prepočítame veličiny späté so zvýšením stravného od 1. 7. 2023.

Cena s DPH
21,06 €
Cena bez DPH
17,55 €
EAN kód
8584113066020
Rok vydania
2023
Počet strán
88
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 7/2023

Siedme vydanie časopisu DaÚ otvárame aktuálnou témou energodotácií. Zameriame sa na to, ako ich účtovať a posúdiť z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Pri DPH ostaneme aj v ďalších dvoch článkoch – vysvetlíme si, aký vplyv má preukázanie identifikačného čísla obchodného partnera na posudzovanie uskutočnenej transakcie, a zhrnieme si, čo všetko je spojené s účtovnými dokladmi a ich úhradami. V rubrike Mzdy a odvody si nanovo prepočítame veličiny späté so zvýšením stravného od 1. 7. 2023.

 V ďalšom článku pokračujeme výdavkami zamestnávateľa v širšom meradle, vysvetlíme si, ktoré sú daňovo uznateľné. Väčší priestor tentoraz poskytujeme aj neziskovým organizáciám – komplexne zhrnieme, ako sa účtujú a zdaňujú nenávratné príspevky, z ktorých financujú svoju prevádzku.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

 • Zvýšenie cien energií a ich kompenzácia (Ing. Jana Böszörményi)

Energodotácie bude štát vyplácať po celý rok 2023. Prečítajte si, aké kritériá na ich priznanie treba splniť, ale hlavne, ako ich príjem spracujete vo svojom účtovníctve. Pozrieme sa aj na častú situáciu refakturácie energií pri prenajatých priestoroch. Autorka článku – daňová poradkyňa a expertka našej Daňovej pohotovosti, vysvetlí, ako to je s DPH pri poskytnutí zľavy prenajímateľmi. Svoje závery vysvetlí na širšom podklade európskej judikatúry – zistite, kedy dotácie môžu byť zahrnuté do základu dane.

 • Úhrady dokladov a sankčné položky v obchodných vzťahoch (Ing. Nadežda Cígerová)

Viete, aké náležitosti musí mať doklad pri realizácii obchodu z pohľadu rôznych právnych noriem? Čo v prípade, ak sa za tovar nezaplatí načas? Ako sa posudzujú pokuty a sankcie z právneho pohľadu, ale i z pohľadu DPH? Aké rôzne situácie môžu nastať pri predaji tovaru na dobierku? Aké povinnosti je nutné zohľadniť pri zriadení e-kasy? Na tieto a mnohé ďalšie otázky zodpovieme v príspevku. Budeme sa zaoberať platbami, úhradami, ale i sankciami pri nedodržaní zmluvných podmienok.

 • Preukazovanie IČ DPH obchodného partnera (Ing. Nadežda Cígerová)

Preukazovanie IČ DPH dodávateľa, ale i odberateľa má v zákone o DPH kľúčovú úlohu. Existujú však situácie, keď toto identifikačné číslo absentuje. V niektorých prípadoch sa potom vyžaduje len inštitút tzv. zdaniteľnej osoby, inokedy je dôraz kladený aj na registráciu. Zákony sú písané zložito, v článku si preto zrozumiteľne a na príkladoch vysvetlíme, ako postupovať v rôznorodej praxi.

Mzdy a odvody

 • Zvýšenie súm stravného od 1. júna 2023 a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel (Ing. Eva Gášpárová)

Od júna sa opäť zvýšilo stravné. Ako sa to prejaví v prepočtoch súvisiacich nárokov? V článku nájdete užitočné tabuľky so sumami minimálneho i maximálneho príspevku zamestnávateľa, stravného podľa času trvania pracovnej cesty vrátane krátenia za poskytnuté jedlo, ako aj daňovo uznateľných výdavkov podnikateľa. Na jednom mieste zhrnieme podmienky za rok 2023, aby ste sa k nim mohli vrátiť a odkontrolovať si dodržanie platného nariadenia.

Daň z príjmov

 • Príjmy zamestnanca a výdavky zamestnávateľa z aspektu zákona o dani z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Poznáte všetky pravidlá zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú závislej činnosti? Prejdite si s nami jednotlivé ustanovenia a zrekapitulujte si podmienky, kedy je príjem zamestnanca zdaniteľný a výdavok zamestnávateľa daňovo akceptovaný. Zaujímavé sú najmä situácie, keď sú plnenia od dane oslobodené, resp. keď si zamestnávateľ výdavok nemôže daňovo uplatniť.  

Jednoduché účtovníctvo

 • Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie (Ing. Jana Vršková)

Pre organizácie mimovládneho a neziskového sektora platia špecifické pravidlá pre získavanie zdrojov na svoju činnosť. Na konkrétnych príkladoch si rozoberieme spôsob poskytovania dotácií, darov a iných nenávratných príspevkov, ich zdaňovanie a účtovanie v podmienkach jednoduchého aj podvojného účtovníctva.  Zameriavame sa na občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, politické strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, verejné vysoké školy a pod. Cieľom príspevku je teda venovať sa nenávratným finančným prostriedkom, ktoré plynú neziskovým organizáciám mimo štátnej správy či územnej samosprávy.

Vyberáme z vašich otázok

 • Vykázanie platby a vyúčtovania v kontrolnom výkaze
 • Zľava za odobraté množstvo tovaru
 • Oneskorená registrácia k DPH zahraničnej osoby
 • Dodanie tovaru zahraničnej osobe na území SR
 • Sčítanie pracovných ciest u vodiča – nárok na stravné na pracovnej ceste
 • Stravné vodiča v medzinárodnej doprave
 • Zmena poskytovania gastrolístka na finančný príspevok v priebehu roka
 • Nepeňažný príjem v podobe akcií
 • Prenájom lode pre zamestnancov
 • Platiteľ dane pri príjmoch zo závislej činnosti
 • Daňový bonus
 • Rekreácia zamestnancov
 • Finančný príspevok na ošatenie zamestnankýň
 • Nezisková organizácia – prenájom
 • Účtovanie kompenzácie v neziskovej organizácii
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Prerušenie daňovej kontroly a jej trvanie