Dane a účtovníctvo 8/2020

Akcia -47%

V poradí, už ôsme vydanie publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje výber z toho najzaujímavejšieho - stručné predstavenie opatrení z podnikateľského „kilečka“, rezervy a opravné položky v ZDP, transferové oceňovanie finančných transakcií, životné minimum od 1. júla 2020, účtovanie koncesie u koncesionára, neúčinné doručovanie zásielok správcu dane a iné.

Ušetríte
47% = 6,32 €
Cena s DPH
13,52 € 7,20 €
Cena bez DPH
11,27 € 6,00 €
Rok vydania
2020
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 8/2020

V poradí, už ôsme vydanie publikácie Dane a účtovníctvo obsahuje výber z toho najzaujímavejšieho - stručné predstavenie opatrení z podnikateľského „kilečka“, rezervy a opravné položky v ZDP, transferové oceňovanie finančných transakcií, životné minimum od 1. júla 2020, účtovanie koncesie u koncesionára, neúčinné doručovanie zásielok správcu dane a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Stručné predstavenie opatrení z podnikateľského „kilečka“ (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada SR schválila zákon na podporu podnikateľského prostredia, tzv. kilečko, ktorého niektoré ustanovenia začali platiť už 21. 7. 2020. V príspevku ponúkame základný prehľad ekonomicky relevantných dotknutých oblastí.

Pozn.: Bližšie články ku konkrétnym zmenám prinesieme v nasledujúcom čísle DaÚ.

  • Transformácia samostatne hospodáriaceho roľníka na spoločnosť s ručením obmedzeným  (Ing. Eva Gášpárová)

Samostatne hospodáriaci roľník vykonávajúci činnosť ako fyzická osoba sa môže transformovať na právnickú osobu, t. j. zmeniť právnu formu podnikania. Realizácia transformácie sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi: skončenie podnikania fyzickej osoby a následné založenie právnickej osoby, založenie právnickej osoby počas podnikania fyzickej osoby, predaj podniku fyzickej osoby právnickej osobe, vklad podniku fyzickej osoby do právnickej osoby. Pri každej z týchto možností je potrebné dodržať správny postup prechodu z pohľadu obchodného aj daňového práva.

  • Rezervy a opravné položky v ZDP (Ing. Sidónia Jakubovie)

Rezervy a opravné položky, ktorých tvorba sa považuje za daňové výdavky, sú vymedzené v § 20 zákona o dani z príjmov. Novela od 1. 1. 2020 priniesla niekoľko úprav tohto ustanovenia. Zmena sa dotkla napr. posudzovania pohľadávky ako nepremlčanej, čím sa  predĺžila možnosť tvorby opravnej položky. Článok vysvetľuje novinky, ale hlavne prináša komplexný prehľad danej témy.

  • Transferové oceňovanie finančných transakcií (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Príspevok sa venuje najnovším pravidlám OECD v oblasti transferového oceňovania finančných transakcií, ktoré boli vydané vo februári 2020 ako nová kapitola X Smernice OECD o transferovom oceňovaní.  Cieľom novej kapitoly je poskytnúť usmernenie pre vyhodnotenie podmienok určitých finančných transakcií medzi závislými osobami z toho pohľadu, či je dodržaný princíp nezávislého vzťahu.

Mzdy a odvody

  • Životné minimum od 1. júla 2020 (Bc. Katarína Danajovičová)

Prinášame sumárny prehľad zmien vo veličinách, ktoré nadväzujú na zvýšenie životného minima od 1. júla 2020.

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovanie koncesie u koncesionára  (Ing. Anton Kolembus)

PPP projekty sú partnerstvá, v ktorých do obchodného vzťahu vstupuje verejná a súkromná organizácia s cieľom vybudovať zväčša infraštruktúru v širšom rozsahu. Požiadavka na realizáciu prác na základe koncesných zmlúv uzatvorených nielen medzi verejnými obstarávateľmi a koncesionármi si vyžiadala osobitnú legislatívnu úpravu účtovania. Takáto úprava je začlenená do Postupov účtovania pre podnikateľov v § 30c, ktorý v článku predstavíme a na konkrétnych príkladoch vysvetlíme.

Jednoduché účtovníctvo

  • Vybrané účtovné prípady a ich riešenia v sústave jednoduchého účtovníctva (Ing. Jana Marková)

V článku sme sa zamerali na situácie z praxe, ktoré pri spracúvaní jednoduchého účtovníctva často pôsobia ako problematické: účtovanie o prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch, o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov, vystavené faktúry a inkaso peňažných prostriedkov, stravné u živnostníka, nákup dlhodobého odpisovaného majetku, manká a škody, platba kartou, účtovanie o dotáciách.

Z judikatúry SR

  • Neúčinné doručovanie zásielok správcu dane (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR, ktorý daňovej kontrole podľa dokladov uznáva prednosť pred určením dane podľa pomôcok. Vzhľadom na skutočnosť, že určovanie dane podľa pomôcok nebolo v čase, keď už správca dane disponoval platnou adresou žalobcu na doručovanie, ukončené, správca dane mal žalobcovi opätovne doručiť písomnosti, dodatočne ho upovedomiť o začatí daňovej kontroly a vyzvať ho na predloženie potrebných účtovných dokladov.