Dane a účtovníctvo 8/2022

V obľúbenom, už ôsmom, vydaní nájdete prehľad najzaujímavejších tém - zmeny v daňovom bonuse platné pre rok 2022, vplyv zvýšenia životného minima na daň z príjmov fyzickej osoby, nepeňažný príjem zamestnanca z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, dovoz tovaru z tretích krajín v praktických súvislostiach a mnoho iného. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

Cena s DPH
16,86 €
Cena bez DPH
14,05 €
EAN kód
8584113065320
Rok vydania
2022
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Dane a účtovníctvo 8/2022

V obľúbenom, už ôsmom, vydaní nájdete prehľad najzaujímavejších tém - zmeny v daňovom bonuse platné pre rok 2022, vplyv zvýšenia životného minima na daň z príjmov fyzickej osoby, nepeňažný príjem zamestnanca z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, dovoz tovaru z tretích krajín v praktických súvislostiach a mnoho iného. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Zmeny v daňovom bonuse platné pre rok 2022 (Ing. Miroslava Brnová)

S účinnosťou od 1. 7. 2022 došlo k zmene v podmienkach uplatnenia, vo výške aj spôsobe vyčíslenia daňového bonusu na vyživované dieťa. V článku predstavujeme nové pravidlá výpočtu, upozorňujeme na možnosť výberu výhodnejšej úpravy v roku 2022 a ponúkame príklady pre rôzne typy daňovníkov.

  • Vplyv zvýšenia životného minima na daň z príjmov fyzickej osoby (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Dňa 1. júla 2022 nadobudlo účinnosť opatrenie o úprave súm životného minima. Dochádza k zvýšeniu z 218,06 € na 234,42 €. Tento dôležitý údaj ovplyvňuje viacero rôznych dávok a iných plnení, ale má aj výrazný vplyv na výšku dane z príjmov fyzickej osoby. V príspevku si vysvetlíme, ako budúci rok porastú hodnoty nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka i na manželku, výška zdaniteľného príjmu pre vznik povinnosti podať daňové priznanie, minimálna výška dane aj ako sa posunie použitie príslušnej sadzby dane.

  • Nepeňažný príjem zamestnanca z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov (Ing. Eva Gášpárová)

S účinnosťou od 1. 1. 2022 platí v zákone o dani z príjmov nové oslobodenie nepeňažného benefitu u zamestnancov do výšky 500 eur. Na ktoré plnenia sa toto oslobodenie vzťahuje a na ktoré nie? Na aké ďalšie pravidlá pri nepeňažných príjmoch netreba zabúdať? A ako sa poskytovanie zamestnaneckých výhod spracuje účtovne?

  • Zdaňovanie spoločných príjmov manželov (Ing. Anton Kolembus)

Vlastnícke právo manželov k veciam nadobudnutým počas trvania manželstva je upravené osobitnou formou bezpodielového spoluvlastníctva. Ako sa v tomto režime zdaňujú príjmy? Prejdeme si situácie pri prenájme nehnuteľnosti i predaji majetku, vysvetlíme možnosť uplatnenia daňových výdavkov i prípadného oslobodenia príjmov v rôznych variáciách.

Daň z pridanej hodnoty

  • Dovoz tovaru z tretích krajín v praktických súvislostiach (Ing. Nadežda Cígerová)

Daňová povinnosť pri dovoze z tretích krajín vzniká v nadväznosti na povinnosť zaplatiť clo. Ako sa má správne určiť základ dane? Za akých okolností je možné uplatniť právo na odpočítanie dane? Ako žiada o vrátenie slovenskej DPH zahraničná osoba z iného členského štátu? Kedy colný orgán vráti, resp. odpustí daň? V čom spočíva daňové zastúpenie dovozcu? Ako sa účtuje obstaranie tovaru z tretích krajín? Aké špecifiká majú tzv. reťazové obchody? Ako postupovať pri predaji tovaru na diaľku v rámci, ale aj mimo IOSS systému? Na všetky tieto otázky odpovie naša skúsená odborníčka s pomocou  praktických príkladov a ukážok reálnych dokumentov.

  • Oslobodenie od DPH pri službách súvisiacich so športom, službách dodávaných členom a zhromažďovaní finančných prostriedkov (Ing. Jaroslava Betáková)

Služby súvisiace so športom, služby dodávané členom združení a tiež služby spočívajúce v zhromažďovaní finančných prostriedkov môžu byť za podmienok stanovených o dani z pridanej hodnoty oslobodené od dane. V prípade, ak tieto služby nespĺňajú podmienky pre oslobodenie a miesto ich dodania sa nachádza v SR, podliehajú zdaneniu vo výške sadzby 20 %. Ako vyhodnocovať niektoré špecifické okolnosti?

Škola účtovania

  • Uzatváranie účtovných kníh, výsledok hospodárenia a zostavenie účtovnej závierky (Ing. Mária Cvečková, CA)

Spejeme k finále nášho seriálu pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov. V predposlednej časti sa venujeme uzatvoreniu účtovných kníh a vyčísleniu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Nevynecháme ani práce spojené s prípravou a spracovaním daňového priznania právnickej osoby a výpočet splatnej dane.

Ostatné

  • Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „kilečko 2“ (Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.)

Predstavujeme druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ide o cca 200 zmien, ktoré majú podnikateľom zjednodušiť život a znížiť byrokraciu. Niektoré sa týkajú všetkých podnikateľov, iné  pomôžu len vybraným segmentom podnikania. Ktoré novinky sa začnú uplatňovať už od 1. 9. 2022?