Dane a účtovníctvo 9/2020

Deviate vydanie periodika Dane a účtovníctvo sa zameriava na aktuálne témy, v ktorých nájdete i informácie spojené s koronavírusom - opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“, spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020, predaj tovaru a služieb cez internet, účtovanie softvérových riešení a iné.

Cena s DPH
13,52 €
Cena bez DPH
11,27 €
Rok vydania
2020
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 9/2020

Deviate vydanie periodika Dane a účtovníctvo sa zameriava na aktuálne témy, v ktorých nájdete i informácie spojené s koronavírusom - opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“, spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020, predaj tovaru a služieb cez internet, účtovanie softvérových riešení a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“ (Ing. Eva Gášpárová)

Prinášame komplexný prehľad opatrení prijatých v rámci tzv. podnikateľského kilečka,  ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživiť ekonomiku na Slovensku. Vo viac ako 40 okruhoch predstavujeme jednotlivé úľavy a prehľadne uvádzame, čo menia v praxi.

  • Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020 (Ing. Miroslava Brnová)

Jedným zo zaujímavých opatrení vyplývajúcich z „podnikateľského kilečka“ je úprava možnosti uplatniť si spotrebu pohonných látok  do daňových výdavkov. Od 21. 7. 2020 umožňuje zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov prepočítaných podľa spotreby. V článku na príkladoch vysvetlíme túto zmenu, ale zároveň aj zhrnieme celú problematiku spotreby pohonných látok podľa aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov.

  • Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania – APA (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Inštitút odsúhlasenia metódy transferového oceňovania, ktorý je upravený v zákone o dani z príjmov, umožňuje daňovým subjektom písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania (APA – Advance Pricing Arrangement). V tomto príspevku sa venujeme rozboru inštitútu rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania, pričom sa zameriavame na definíciu tohto nástroja v Smernici OECD o transferovom oceňovaní z roku 2017 a tiež v slovenskej právnej úprave. Následne sa venujeme rozboru výhod a nevýhod spojených s uplatnením tohto špecifického postupu na zabezpečenie súladu s princípom nezávislého vzťahu, čo môže daňovým subjektom poskytnúť praktickú pomôcku pri rozhodovaní o podaní žiadosti o APA.

Daň z pridanej hodnoty

  • Predaj tovaru a služieb cez internet – právne, daňové a účtovné špecifiká v praxi (Ing. Nadežda Cígerová)

E-commerce je čoraz vyhľadávanejšou sférou podnikania. Ponúka bohaté možnosti uplatnenia sa na trhu, zároveň však na firmy kladie špecifické nároky. V článku ponúkame odpovede na široké spektrum otázok súvisiacich s podnikaním na internete – od právnej základne povinností e-shopu, cez účtovné prípady, po špecifiká elektronického obchodu z hľadiska DPH. Pristavíme sa pri zľavových portáloch, povinnostiach zásielkového predaja v medzinárodnom meradle aj pri elektronicky dodávaných službách (Systém MOSS – „Mini one stop shop“).

  • Reklamné služby a sponzorstvo v oblasti športu  a uplatňovanie DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Pojem reklamné služby nie je definovaný v zákone o dani z pridanej hodnoty ani v smernici o DPH. Pri posudzovaní sponzorstva ako predmetu DPH je potrebné vychádzať z konkrétne dohodnutých zmluvných podmienok a uplatnenie zákona o DPH posudzovať v závislosti od toho, či ide zo strany sponzora len o darovanie finančných prostriedkov alebo o darovanie tovaru, príp. služby. V príspevku ponúkame praktický pohľad na danú tému vrátane rozboru rozsudku slovenského súdu z tejto oblasti.

Podvojné účtovníctvo

  • Overenie účtovnej závierky audítorom podľa nových veľkostných podmienok (Ing. Monika Adamíková)

„Podnikateľským kilečkom“ sa mení a dopĺňa i zákon o účtovníctve. Predmetom novely je zvyšovanie veľkostných podmienok na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Vzhľadom na významné zvýšenie veľkostných podmienok oproti súčasnému stavu sa prechodnými ustanoveniami navrhuje ich postupné dvíhanie. Pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad veľkostných podmienok od roku 2019 do roku 2022.

  • Softvér –  účtovanie  (Ing. Anton Kolembus)

V účtovných jednotkách sa často stretávame s otázkami, ako správne zaúčtovať rôzne licencie za použitie alebo za právo na použitie počítačového programu alebo informačného systému. V príspevku ponúkame všestranný návod, ako účtovne zachytiť jednotlivé situácie súvisiace s obstaraním a používaním softvéru ako nehmotného majetku.

Ostatné

  • Cestovné kancelárie – úľavy podľa podnikateľského „kilečka“ (Ing. Jana Böszörményi)

Zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov formou balíka opatrení z tzv. kilečka sa dotklo i firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu. Aké konkrétne úľavy im novela priniesla, zhrnieme v tomto informatívnom článku.