Dane a účtovníctvo 9/2021

Akcia -30% PDF verzia

Zákaznícky ohlas si opäť vyžiadal to najlepšie z aktuálneho obdobia - fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť, dodanie tovaru do IČŠ – preukazovanie oslobodenia, kontrolované zahraničné spoločnosti v príkladoch, cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy, obstaranie dlhodobého majetku zámenou a iné.

Ušetríte
30% = 4,57 €
Cena s DPH
15,22 € 10,65 €
Cena bez DPH
12,68 € 8,88 €
EAN kód
8584113064576
Rok vydania
2021
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 9/2021

Zákaznícky ohlas si opäť vyžiadal to najlepšie z aktuálneho obdobia - fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť, dodanie tovaru do IČŠ – preukazovanie oslobodenia, kontrolované zahraničné spoločnosti v príkladoch, cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy, obstaranie dlhodobého majetku zámenou a iné.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť (Ing. Nadežda Cígerová)

Prvá časť komplexného príspevku k pravidlám fakturácie. Začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

  • Dodanie tovaru do IČŠ – preukazovanie oslobodenia (Ing. Vladimír Pastierik)

Prehľadný návod, ako v praxi uplatniť princíp krajiny určenia. Tovar má byť zdanený v štáte nadobudnutia, a preto dodávateľ, ktorý uskutočňuje intrakomunitárne dodanie tovaru, uplatní oslobodenie od dane za predpokladu splnenia podmienok, ktoré v článku sumarizujeme jednak z pohľadu slovenského zákona o DPH, jednak eurosmernice. Akými dôkazmi teda treba povinne disponovať, aby bolo uskutočnenie prepravy preukázateľné?

Daň z príjmov

  • Kontrolované zahraničné spoločnosti v príkladoch (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Prinášame doplnenie výkladu k téme CFC pravidiel, ktorý sme uverejnili v predchádzajúcom vydaní časopisu. Na praktických príkladoch chceme ilustrovať spôsob ich uplatňovania a tiež naznačiť vybrané problematické aspekty z pohľadu fyzických i právnických osôb (§ 17h ZDP vs. § 51h ZDP). Súčasne dávame do pozornosti viaceré čiastočné prieniky s pravidlami transferového oceňovania, a to najmä pokiaľ ide o definície závislých osôb alebo vymedzenie funkčného a rizikového profilu v kontrolovaných transakciách.

Podvojné účtovníctvo

  • Cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy (Ing. Eva Gášpárová)

Aktuálny sumár povinností a možností prevádzkovateľov cestovných kancelárií a agentúr. Prejdeme si špecifiká účtovníctva i osobitnú úpravu uplatňovania DPH, ale predovšetkým zhrnieme, ako sa menila relevantná legislatíva súvisiaca s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia Covid-19 a aké prostriedky pomoci pre cestovný ruch ponúka štát. Na jednej strane sú to finančné príspevky na odstránenie negatívnych následkov pandémie či už podľa schémy minimálnej pomoci alebo štátnej pomoci, na strane druhej  nedávno predstavená finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií vo forme návratnej pôžičky za zvýhodnených úrokových a iných podmienok

  • Zákazková výroba verzus nedokončená výroba (Ing. Jana Böszörményi)

Zámerom článku je poukázať na rozdielnosť účtovných prípadov, ktoré môžu byť definované ako zákazková výroba alebo nedokončená výroba. Na konkrétnych situáciách z praxe vysvetlíme časové rozlíšenie nákladov a výnosov pri zákazkovej výrobe, zmluvnú fakturáciu po dokončení zákazky, zákazkovú výrobu s nulovým ziskom a ďalšie časté súvislosti.

  • Obstaranie dlhodobého majetku zámenou (Ing. Jana Böszörményi)

Spoločnosť môže majetok nadobudnúť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je obstaranie na základe zámennej zmluvy. Zámenou vzniká rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobúdaného majetku a zostatkovou cenou  odovzdávaného hmotného majetku – z pohľadu účtovných predpisov aj zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť si treba uvedomiť hlavne pri zámene vecí bez doplatku. Naopak, pri úhrade finančného doplatku dochádza ku kúpe a predaju vecí za dohodnuté ceny, ktoré sa účtovne  premietnu na príslušné nákladové a výnosové účty zúčastnených osôb.

Škola účtovania

  • Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov I.: Účtovníctvo je reč čísiel v súvislostiach (Ing. Mária Cvečková)

Aby sme prispeli k možnostiam samoštúdia a podporili generáciu súčasných mladých účtovníkov, so začiatkom nového školského roka otvárame sériu príspevkov, ktoré sa budú venovať vysvetľovaniu účtovnej teórie v kontexte s praktickým vedením účtovníctva a zostavovaním účtovnej závierky. Autorka novej rubriky – Ing. Mária Cvečková – skúsená audítorka a lektorka, zrozumiteľným a priateľským štýlom postupne predstaví piliere práce účtovníka, upozorní na súvislosti, vysvetlí podstatné princípy a procesy. Jej cieľom bude za literou zákona a strohými učebnicovými poučkami odhaliť podstatu účtovného vnímania a myslenia. Štartujeme úvodnou otázkou, čo je účtovníctvo, aké sú jeho funkcie a ako sa člení.

Z judikatúry SR

  • Sprostredkovateľská zmluva, ktorá nemohla byť podkladom pre fakturáciu (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 10. septembra 2020. Platiteľ nepreukázal existenciu platného právneho zmluvného vzťahu s dodávateľskou  spoločnosťou, na základe ktorého boli fakturované služby sprostredkovania. Nebolo hodnoverne preukázané dodanie sprostredkovateľskej činnosti a uskutočnenie reálneho obchodného reťazca medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami.