Dane a účtovníctvo 9/2022

Akcia -33% PDF verzia

Septembrové vydanie DAÚ prináša prierez tém - nehnuteľnosti v obchodnej spoločnosti z pohľadu ZDP, kde prinášame rozsiahly sumár informácií pre obchodné spoločnosti, ktoré využívajú nehnuteľnosti pri svojej podnikateľskej činnosti. Priblížime i niektoré špecifické dodania tovaru – oslobodenie podľa § 42, § 42a a väzba na OSS systém, kde zistíte kedy je možné uplatniť oslobodenie od DPH pri fakturácii za dodaný tovar.
Iné témy nájdete a viac informácií získate v obsahu nižšie.

Ušetríte
33% = 4,97 €
Cena s DPH
14,93 € 9,96 €
Cena bez DPH
12,44 € 8,30 €
EAN kód
8584113065375
Rok vydania
2022
Počet strán
76
Formát
PDF - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 9/2022

Septembrové vydanie DAÚ prináša prierez tém - nehnuteľnosti v obchodnej spoločnosti z pohľadu ZDP, kde prinášame rozsiahly sumár informácií pre obchodné spoločnosti, ktoré využívajú nehnuteľnosti pri svojej podnikateľskej činnosti. Priblížime i niektoré špecifické dodania tovaru – oslobodenie podľa § 42, § 42a a väzba na OSS systém, kde zistíte kedy je možné uplatniť oslobodenie od DPH pri fakturácii za dodaný tovar.
Iné témy nájdete a viac informácií získate v obsahu nižšie.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Nehnuteľnosti v obchodnej spoločnosti z pohľadu ZDP (Ing. Sidónia Jakubovie)

Prinášame rozsiahly sumár informácií pre obchodné spoločnosti, ktoré využívajú nehnuteľnosti pri svojej podnikateľskej činnosti. Aké kritériá na posudzovanie pozemkov a stavieb im určuje zákon o dani z príjmov? Podľa čoho zaradiť majetok do odpisových skupín a aké metódy odpisovania použiť? Z akých podkladov vychádzať pri stanovení vstupnej a zostatkovej ceny? V čom sa líšia výdavky na opravu a udržiavanie od výdavkov na technické zhodnotenie? Tieto a mnohé ďalšie otázky zodpovieme a rozoberieme zo všetkých strán aj pomocou takmer 60 príkladov z praxe.

  • Špecifické prípady odpisovania majetku poskytnutého na prenájom (Ing. Iveta Petrovická)

Pri nehnuteľnostiach ostaneme aj v tomto článku. Pozrieme sa bližšie na špecifiká, ktoré by mal poznať podnikateľ, ktorý svoj majetok prenajíma. Ako bude do daňových výdavkov zahŕňať odpisy z hmotného majetku poskytnutého na prenájom? V praxi vznikajú rôzne situácie, ktoré treba riešiť individuálne. Prejdeme si ich a vysvetlíme alternatívy.

  • K posudzovaniu príjmov z predaja pozemkov po novelizácii zákona o dani z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Do pozornosti dávame drobnú  novelu ZDP, ktorá poteší vlastníkov nehnuteľností získaných komasáciou pozemkov. Od 1. 9. 2022 sa rozširuje okruh príjmov oslobodených od dane z príjmov fyzických osôb. Ak predávate parcely vzniknuté scelením rozdrobených plôch, pri zdanení príjmu sa vám zohľadní doba vlastnenia pôvodného pozemku.

Daň z pridanej hodnoty

  • Niektoré špecifické dodania tovaru – oslobodenie podľa § 42, § 42a a väzba na OSS systém (Ing. Nadežda Cígerová)

V tomto príspevku si priblížime menej časté situácie, kedy je možné uplatniť oslobodenie od DPH pri fakturácii za dodaný tovar. V prvej časti sa sústredíme na § 42, ktorý sa týka prevažne firiem vykonávajúcich činnosti, ktoré sú od DPH oslobodené. Vyzdvihneme niektoré nejednoznačné prípady z praxe a výnimky z oslobodenia. V časti venovanej ustanoveniu § 42a vysvetlíme pravidlá účinné od 1. 7. 2022, ktoré sa týkajú špecifických dodaní tovaru na diaľku prostredníctvom elektronického komunikačného rozhrania. Spomenieme aj domnelého dodávateľa ako uľahčovateľa dodania tovaru na diaľku.

Podvojné účtovníctvo

  • Pohľadávky v podvojnom účtovníctve – 1. časť (Ing. Monika Adamíková)

Tému pohľadávok si postupne prejdeme celú. V aktuálnom úvodnom článku si priblížime  základné informácie o podstate pohľadávok – ako vznikajú a ako sa členia. Z praktického pohľadu si prejdeme oceňovanie pohľadávok vrátane tvorby opravných položiek a prepočtu z cudzej meny na eurá. Načneme aj okruh, ako pohľadávky zanikajú, ale zatiaľ sa dotkneme len ich započítania.

Škola účtovania

  • Zistenie výsledku hospodárenia v podvojnom účtovníctve a zostavenie účtovnej závierky (Ing. Mária Cvečková, CA)

Posledný X. diel série pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov sa dostáva k finálnej téme – zostaveniu samotnej účtovnej závierky, ku ktorej smerovali všetky predchádzajúce lekcie. Ako z rozdielu výnosov a nákladov v účtovníctve určiť výsledok hospodárenia a čo bude východiskovým číslom pre výpočet splatnej dane z príjmov?

Z judikatúry SR

  • Nepreukázanie reálnosti vykonania stavebných prác dodávateľom (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR č. 4Sžfk/65/2019 z 10. septembra 2020. Neunesením dôkazného bremena zo strany platiteľa sa pochybnosti o reálnosti dodania služieb dodávateľskou spoločnosťou stali relevantným dôvodom pre neuznanie nároku na odpočítanie fakturovanej DPH. Priznanie nároku na odpočítanie DPH sa viaže na vznik daňovej povinnosti u dodávateľskej spoločnosti, čo však ani po vykonanom rozsiahlom dokazovaní správcom dane nebolo jednoznačne preukázané. Daňové konanie a trestné konanie sú samostatnými konaniami, ktoré sa navzájom síce dopĺňajú, avšak sú od