Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2019

Štrnáste číslo Daňového a účtovneho poradcu podnikateľa vám prináša informácie veľmi diskutovanej témy k obstarávaniu nehnuteľností a ku zdaňovaniu príjmov z ich predaja. Kde cieľom je ozrejmovanie problematiky obstarávania nehnuteľného majetku, zdaňovania príjmov z jeho predaja a pod.

Samotné vydanie prináša aj iné témy - daňové exekučné konanie, určenie miesta dodania prepravných služieb, smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov a iné.

Cena s DPH
9,50 €
Cena bez DPH
7,92 €
Rok vydania
2019
Počet strán
168
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2019

Štrnáste číslo Daňového a účtovneho poradcu podnikateľa vám prináša informácie veľmi diskutovanej témy k obstarávaniu nehnuteľností a ku zdaňovaniu príjmov z ich predaja. Kde cieľom je ozrejmovanie problematiky obstarávania nehnuteľného majetku, zdaňovania príjmov z jeho predaja a pod.

Samotné vydanie prináša aj iné témy - daňové exekučné konanie, určenie miesta dodania prepravných služieb, smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Aktuálne k obstarávaniu nehnuteľností a ku zdaňovaniu príjmov z ich predaja (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Pozornosť sa sústreďuje na problematiku obstarávania nehnuteľného majetku, zdaňovania príjmov z jeho predaja, a to so zameraním najmä na príjmy plynúce nepodnikajúcim fyzickým osobám.

 1. Pojmy nehnuteľnosť, stavba a pod.
 2. Nehnuteľnosť nepodnikajúcej fyzickej osoby

2.1. Obstaranie nehnuteľnosti a moment nadobudnutia vlastníctva

2.2 Príjmy z predaja nehnuteľností nepodnikajúcej fyzickej osoby

 1. K nehnuteľnostiam, používaným (aj) v súvislosti s podnikaním

3.1 Nehnuteľnosti ako dlhodobý hmotný majetok v účtovníctve

3.2 Nehnuteľnosti podnikateľov z daňového hľadiska

3.3. Obstaranie a uvedenie nehnuteľnosti do užívania

3.4. Používanie nehnuteľností

3.5. Vyradenie nehnuteľnosti predajom

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

Súčasťou daňového procesu je zabezpečenie splnenia daňových povinností, a to vrátane tých, ktorých splnenie je potrebné zabezpečiť núteným spôsobom. Tomuto účelu slúži daňové exekučné konanie. Ak je správcom dane daňový úrad alebo colný úrad, je oprávnený vykonávať v daňovom exekučnom konaní všetky úkony v mene štátu. Ak je však správcom dane obec, tej je umožnené zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa Exekučného poriadku.

 • Určenie miesta dodania prepravných služieb (Ing. Jana Böszörmenyi)

Pre správne uplatnenie DPH pri službách je dôležité správne určiť miesto dodania, aby bolo jednoznačné, ktorému štátu patrí daň. Vychádzame zo základného pravidla, § 15 alebo § 16 zákona o DPH a z postavenia zákazníka (či je zdaniteľnou osobou alebo nie).

 1. Určenie miesta prepravných služieb tovaru v tuzemsku
 2. Určenie miesta dopravy osôb 

 • Transferové oceňovanie v príkladoch (Ing. Emil Burák, PhD.)

Implementácia transferového oceňovania v praxi priniesla veľa vrások na čele daňových subjektov. Tak na strane kontrolovaných, ako aj kontrolujúcich. Cieľom článku je podčiarknuť niektoré príklady transferového oceňovania ako príspevok do diskusie k nutnej daňovej osvete.

 • Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M)

Interná smernica upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Má len rámcový charakter, je preto potrebné ju prispôsobiť konkrétnym právnym podmienkam u zamestnávateľa. Zahŕňa komentár, ktorý bližšie špecifikuje konkrétne články. Súčasťou je editovateľná príloha.

PRÁVNE PREDPISY

 • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k osobitnej úprave Mini One Stop Shop – úprava pre Úniu – § 68, § 68b a § 68c zákona o DPH