• Úvod
  • >>
  • DÚPP jednotlivé čísla

DÚPP jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10-11/2024

Ústrednú tému spojeného vydania DÚPP predstavuje uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov. Rozoberáme danú tému ako komplexný celok. Na príkladoch autorka vysvetľuje, aká výška daňovej úľavy sa môže v roku 2024 uplatniť. V téme konateľ a spoločník z pohľadu ZDP rozoberáme zaraďovanie príjmov zo závislých činností spoločností s ručením obmedzeným.
Viac tém si prezriete v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-666-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
272
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

30,72 € s DPH 25,60 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9/2024

Hlavná téma vydania – vznik spoločnosti z hľadiska DPH sa zameriava na typy transakcií a určuje, či sú predmetom DPH. Rozoberieme si aj S.R.O. z pohľadu Obchodného zákonníka a ZDP a popíšeme základné informácie pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sa rozhodli založiť si novú spoločnosť. Zmenou prešla od 1. 1. 2024 minimálna daň právnickej osoby. Oboznámime vás so základnými pravidlami pri platení minimálnej dane a možnosťami jej zápočtu v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-662-4
Rok vydania:
2024
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,12 € s DPH 20,10 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2024

Medzi hlavné témy spojeného vydania DÚPP patria príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní fyzickej osoby. Rozoberieme si v ňom atribúty príjmov zo zahraničia. Zameriame sa aj na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. júna 2024. Prikladáme i komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve, ktorý obsahuje zapracovanie opatrenia MF z 29. novembra 2023.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
858-41-1306-658-7
Rok vydania:
2024
Počet strán:
256
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

29,10 € s DPH 24,25 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6/2024

Šieste vydanie sa zameriava na hlavnú tému platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2024, ktorá bola novelizovaná zákonom č. 309/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2024. Opíšeme i novely zákona o miestnych daniach, kde v priebehu roka 2023 boli schválené štyri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Súčasťou publikácie je i smernica o odpočítaní DPH, ktorá upravuje povinnosti a stanovuje postupy účtovnej jednotky v súvislosti s odpočtom DPH.
V obsahu publikácie nájdete aj mnoho ďalších zaujímavých tém.

ISBN:
858-41-1306-650-1
Rok vydania:
2024
Počet strán:
168
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,04 € s DPH 16,70 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5/2024

Hlavná téma - novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2024 prináša stručný prehľad vybraných zmien účinných od 1. januára 2024, 1. marca 2024 a 1. apríla 2024. Diskutovaná téma - rodičovský bonus verzus dôchodok sa od 1. januára 2024 zameria na zmeny v roku 2024. Napríklad oproti minulému roku sa zvyšuje maximálna suma rodičovského dôchodku. Vo vydaní nájdete i smernicu o zaradení dlhodobého majetku a tvorbe odpisových plánov k dlhodobému majetku.

EAN kód:
858-41-1306-645-7
Rok vydania:
2024
Počet strán:
240
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

27,42 € s DPH 22,85 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3-4/2024

Za hlavnú tému publikácie považujeme výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá sa zaoberá zásadami a metódami účtovania výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vyplývajúcimi zo zákona o účtovníctve a postupmi účtovania PÚ. Téma daň z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2024 vymedzuje, kto je povinný podávať priznanie k dani z nehnuteľností, prípadne čiastkové priznanie k tejto dani. Taktiež si preberieme tlačivo na podanie priznania, komu podať priznanie, typy nehnuteľností podliehajúcich tejto dani a podobne. Viac zaujímavých tém prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066297
Rok vydania:
2023
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

21,48 € s DPH 17,90 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1-2/2024

Úvodné číslo ročníka 2024 obsahuje viacero zaujímavých tém. Oboznámite sa so zmenami zákona o DPH, ktoré sú platné od 1. 1. 2024. Na začiatku roka dochádza k transpozícii smernice Rady (EÚ) 2020/284 do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa dotknú poskytovateľov platobných služieb.
Blíži sa účtovná závierka 2023, preto sme pripravili praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a osoby zúčastňujúce sa procesu zostavovania účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-626-6
Rok vydania:
2023
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

25,80 € s DPH 21,50 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2023

Na stránkach jesenného DÚPP nájdete pomôcku vo forme smernice pre podnikateľské subjekty, a to „Výročnú správu pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa § 19 ZoÚ“. V lete bol prezidentkou SR podpísaný zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev. Novým zákonom došlo k zmene viacerých zákonov a tiež sa menil aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Ako? To sa už dozviete z nášho článku. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066228
Rok vydania:
2023
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,48 € s DPH 15,40 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2023

Témou mesiaca štrnásteho vydania DÚPP sú sponzorské príspevky v športe, v ktorej sa venujeme zmluve o sponzorstve a jej vzťahu k zákonu o dani z príjmov. Populárne kryptomeny preberáme z hľadiska daní a účtovníctva. Tému popisujeme z pohľadu zákona o DPH, zdaňovania ZDP a účtovania s praktickými príkladmi. V praxi je veľmi časté podnikanie manželov, prinášame viac informácií o vlastníckych vzťahoch, zániku zákonného BSM, podnikaní jedného z manželov a podnikaní manželov ako dvoch samostatných jednotiek.
Viac tém ponúkame v obsahu.

EAN kód:
8584113066181
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,82 € s DPH 14,85 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2023

V septembrovom vydaní sa dočítate o novele zákona o sociálnom poistení. Od augusta priniesla zmenu týkajúcu sa odpustenia časti odvodov, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca v potravinárskom priemysle. Bližšie si rozoberieme i hlavnú tému zdaňovanie podielu na zisku vyplateného fyzickej osobe, v ktorej si rozoberieme legislatívnu i praktickú podobu. Priblížime i zostatkovú cenu v daňových výdavkoch, ktorá sa viaže k majetku. Zistíte v akej výške a za akých podmienok je majetok uznaným daňovým výdavkom. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066129
Rok vydania:
2023
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,48 € s DPH 15,40 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2023

Hlavná téma publikácie je venovaná obstaraniu automobilov podnikateľmi, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú v rámci predmetu podnikania, ale aj platiteľmi, pre ktorých je automobil „pracovným prostriedkom“. Ďalšou popísanou zmenou je novelizácia zákona o správnych poplatkoch zákonom 109/2023 Z. z.. Zavádzajú sa rozsiahlejšie zmeny pri výbere správnych poplatkov za zápis držiteľov vozidiel v závislosti od výkonu motora a tzv. ekologického koeficientu vozidiel. Od 1. 7. 2023 nadobúda účinnosť zákon o ochrane ovzdušia, ktorý si priblížime.

EAN kód:
8584113066037
Rok vydania:
2023
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

21,24 € s DPH 17,70 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2023

Vedeli ste, že od 1. 7. 2023 nastáva zmena registračného poplatku, kde sa výpočet zakladá na novo zavedenom ekologickom koeficiente? Registračný poplatok tak od 1. 7. 2023 nadobúda podobu „ekologickej dane“. Aktuálne vydanie vám podrobne priblíži túto tému. Viac informácií získate i k téme trestná zodpovednosť právnických osôb. Nahliadneme do interných pomerov slovenského právneho poriadku čo do rozsahu dôvodov zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb ako aj čo do rozsahu jej implementácie a následných novelizácií.
Viac aktuálnych informácií prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065962
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,82 € s DPH 14,85 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2023

Spojené vydanie prináša rozsiahlejší obraz o aktuálnej téme dodatočného daňového priznania. Obsahom prvej časti je problematika podania daňového priznania a dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, obsahom druhej časti je problematika daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, dodatočného kontrolného výkazu atď.. Druhá téma obsahuje komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov , kde priblížime už 6 noviel platných od roku 2023. Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2023
Počet strán:
423
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

39,84 € s DPH 33,20 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2023

Témou mesiaca v marcovom vydaní je režim osobitnej úpravy DPH – OSS. Podnikateľ má možnosť rozhodnúť sa pre administratívne jednoduchší spôsob, ako je registrácia v členských štátoch jeho zákazníkov. Administratívne jednoduchším spôsobom je uplatňovanie osobitného režimu OSS (One Stop Shop). Zaujímavou témou sú i reklamácie, zľavy, zrážky, bonusy, v ktorej vám priblížime akým spôsobom je možné reklamácie vybaviť a ako sa tieto skutočnosti účtujú.
Viac sa dozviete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065900
Rok vydania:
2023
Počet strán:
272
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

26,10 € s DPH 21,75 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2023

V hlavnej téme rozoberieme podrobnejšie zmeny v DPH. Zrušenie vzniku registračnej povinnosti pre DPH a možnosť deregistrácie pre zdaniteľné osoby usadené na Slovensku za istých podmienok, znížená sadzba 10 % a iné. Taktiež sme pripravili metodickú pomôcku, ktorá sa venuje povinnostiam materskej účtovnej jednotky ako zostavovateľovi konsolidovanej účtovnej závierky a nadväzujúcim povinnostiam.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

EAN kód:
8584113065801
Rok vydania:
2023
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,56 € s DPH 17,13 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2023

V oblasti zamestnávania sa zavádza príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Tento príspevok môže poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý je nájomcom v zmysle štátom podporovaného nájomného bývania.
Pre elektronické platformy od roku 2023 platí povinnosť zasielať daňovým úradom údaje o predávajúcich a ich príjmoch.
Tiež sa zavádza znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane na nové služby súvisiace so športom a v gastrosektore.
Viac informácií o uvedených témach nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065672
Rok vydania:
2023
Počet strán:
200
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,06 € s DPH 15,05 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2023

Ťažiskovou témou mesiaca je účtovanie a zdaňovanie v konkurze, kde v zákone č.111/2022 Z. z. došlo k zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 17. júla 2022 k ucelenej a systematickej zákonnej úprave oblasti právnych vzťahov. Predmetom článku sú zmeny zákona č. 7/2005 Z. z. vyvolané novoprijatou právnou úpravou ako aj ďalšie zmeny zákona.

V obsahu nájdete prehľad i ďalších tém.

EAN kód:
8584113065597
Rok vydania:
2023
Počet strán:
272
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,30 € s DPH 20,25 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2023

Prvé vydanie ročníka 2023 prináša spracovanú tému mesiaca - Daňová optimalizácia PO, kde zákon umožňuje vybrať si postup zdanenia. Daňové zákony plnia funkciu zabezpečenia príjmov do štátneho rozpočtu, preto väčšina daňových pravidiel má charakter taxatívnych povinnosti, len v málo prípadoch je možnosť subjektívneho výberu. Refakturácia cestovných nákladov a nákladov na mzdy medzi spoločnosťami a odpočítanie DPH z faktúry, kde sa pozrieme legislatívnu stránku jednotlivých zákonov na príkladoch a upresníme si postup.
Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

ISBN:
8584113065504
Rok vydania:
2022
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,78 € s DPH 15,65 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2022

Spojené vydanie Vám prináša prehľad v týchto témach - uchovávanie účtovnej dokumentácie po novele zákona o účtovníctve v roku 2022, zmeny v štatistike INTRASTAT a ich uvedenie do praxe a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) – komentár. Viac sa dozviete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065092
Rok vydania:
2022
Počet strán:
248
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,22 € s DPH 16,85 € bez DPH

+ -