Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2024

Medzi hlavné témy spojeného vydania DÚPP patria príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní fyzickej osoby. Rozoberieme si v ňom atribúty príjmov zo zahraničia. Zameriame sa aj na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. júna 2024. Prikladáme i komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve, ktorý obsahuje zapracovanie opatrenia MF z 29. novembra 2023. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
29,10 €
Cena bez DPH
24,25 €
EAN kód
858-41-1306-658-7
Rok vydania
2024
Počet strán
256
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2024

Medzi hlavné témy spojeného vydania DÚPP patria príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní fyzickej osoby. Rozoberieme si v ňom atribúty príjmov zo zahraničia. Zameriame sa aj na pripravovanú novelu zákona o účtovníctve, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. júna 2024. Prikladáme i komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve, ktorý obsahuje zapracovanie opatrenia MF z 29. novembra 2023.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Téma mesiaca

  • Príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní fyzickej osoby (Ing. Lucia Sandtner)

Ak rezident SR v zdaňovacom období poberal príjmy zo zamestnania vykonávaného v zahraničí, nemôže si sám vybrať štát, v ktorom bude tieto príjmy zdaňovať. Všeobecne sa príjmy zo zamestnania zdaňujú v štáte, v ktorom je táto činnosť vykonávaná.

Dane a účtovníctvo

  • Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od júna 2024 (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada Slovenskej republiky rokuje o pripravovanej novele zákona č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2024. Tento článok poskytuje predbežné informácie z pripravovanej novely (tlač 132); v zátvorke je uvádzaný aj odkaz na paragraf novely. Uvedenou novelou sa preberá smernica EÚ a Rady číslo 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov; novela zasahuje aj do iných zákonov, najmä do zákona o audite. Jedným z cieľov je harmonizovať obsah a porovnateľnosť informácií vo výročnej správe. Novelou sa tiež preberá smernica EÚ a Rady číslo 2023/2775 o veľkostných kritériách pre mikropodniky s cieľom zníženia administratívnej záťaže týchto podnikov a zvýšenie veľkostných podmienok z dôvodu inflácie.

  • Pripravovaná novela zákona o audite od júna 2024 (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada Slovenskej republiky rokuje o pripravovanej novele zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júna 2024. Tento článok poskytuje predbežné informácie z pripravovanej novely. V praxi je potrebné používať úplné znenie zákona po jeho schválení a uverejnení v Zbierke zákonov SR.

  • Zdaňovanie príjmov športových odborníkov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Témou tohto príspevku je aktuálna problematika zdaňovania príjmov športových odborníkov. V tomto príspevku budeme značnú pozornosť venovať (aj) významným zmenám vyplývajúcim z jednej z noviel ZDP, zo zákona č. 128/2023 Z. z. s účinnosťou ešte v roku 2023 ale aj tým, že postup podľa § 6 ods. 2 písm. e), § 43 ods. 3 písm. u) a § 43 ods. 14 v sa prvýkrát použije pri zdanení výnosov športového odborníka, plynúcich od 1. januára 2024.

  • Poistenie platené fyzickými osobami podľa osobitných predpisov z daňového hľadiska (Ing. Miroslava Brnová)

Z pohľadu zákona o dani z príjmov je možné stretnúť sa s riešením poistného nielen z pohľadu uplatnenia daňových výdavkov pri povinných alebo nepovinných platbách na poistné či už napr. v prípade zamestnancov, alebo podnikateľov, ale aj na strane príjmov napr. s prijatými plneniami z platených poistných vzťahov, ktoré môžu byť aj oslobodenými plneniami v závislosti od toho, o aké situácie ide.

  • Účtovné prípady a spôsob účtovania pri správe bytového domu správcom, spoločenstvom (Ing. Jana Böszörményi)

Správa bytových domov je zabezpečovaná zo strany správcu bytových domov alebo spoločenstvom. V článku sa bližšie pozrieme na to, ako budú postupovať na príkladoch oba subjekty z pohľadu účtovníctva, t. j. o akých účtovných prípadoch budú účtovať a aké účtovníctvo môžu viesť. Ďalej si priblížime, čo musí takáto účtovná jednotka zabezpečiť k uzávierke účtovníctva, na čo nesmú zabudnúť a taktiež čo sa bude vkladať do registra účtovných závierok.

Právne predpisy

  • Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)

Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť na účely preukázania výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, vedú jednoduché účtovníctvo. Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve sú vykonávacím predpisom - opatrením č. MF/27076/2007-74. Komentár obsahuje zapracovanie opatrenia MF z 29. novembra 2023 pod číslom MF/011686/2023-74 platiace pre rok 2024.

  • Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH podľa § 66 zákona o dani z pridanej hodnoty - 1/DPH/2024/MP (MFSR)

Finančná analýza

  • Rozdiely v účtovnej závierke zostavenej podľa slovenskej účtovnej legislatívy a štandardov IFRS a ich vplyv na finančné ukazovatele podniku (doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.)

V právnej úprave účtovníctva v SR sú zakomponované dva spôsoby na zostavenie účtovnej závierky: zostavenie účtovnej závierky podľa slovenskej účtovnej legislatívy a zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov IFRS. Okrem splnenia svojej vykazovacej povinnosti voči finančným orgánom účtovné jednotky následne používajú účtovnú závierku na účely finančných analýz, pričom si vždy plne neuvedomujú rozdiely medzi týmito dvomi typmi účtovnej závierky, ani ich prípadný dosah na celkový obraz o svojej finančnej situácii. V článku tieto rozdiely naznačíme v kontexte platnej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v SR a medzinárodných štandardov IFRS.