Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2019

PDF verzia

V poradí už 15 vydanie DÚPP v tomto roku vám prináša tieto zaujímavé témy - Zmena právnej formy podnikania, kde sa dozviete ktoré právne predpisy upravujú právnu formu spoločnosti. Bližšie vám priblížime i tému Nezisková organizácia a uplatňovanie zákona o DPH Účtovanie v cudzej mene v podvojnom účtovníctve. 

Zaujímavou témou tohto vydania je Ako sa nedopustiť chýb pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu, kde cieľom tohto príspevku je pomôcť ...

Cena s DPH
6,99 €
Cena bez DPH
5,83 €
Rok vydania
2019
Počet strán
168
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2019

V poradí už 15 vydanie DÚPP v tomto roku vám prináša tieto zaujímavé témy - Zmena právnej formy podnikania, kde sa dozviete ktoré právne predpisy upravujú právnu formu spoločnosti. Bližšie vám priblížime i tému Nezisková organizácia a uplatňovanie zákona o DPH Účtovanie v cudzej mene v podvojnom účtovníctve. 

Zaujímavou témou tohto vydania je Ako sa nedopustiť chýb pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu, kde cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa chybám pri zdaňovaní príjmov vo vzťahu k zahraničiu.

Obsah:

TÉMA MESIACA

 • Zmena právnej formy podnikania (Ing. Eva Gášpárová)

Právna forma môže mať podobu podniku jednotlivca alebo podobu obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku. Zmena podnikania fyzickej osoby na právnickú osobu nie je upravená špecifickým zákonom. Právne predpisy upravujú len zmenu právnej formy spoločnosti, podľa § 69b Obchodného zákonníka spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká.

 

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Nezisková organizácia a uplatňovanie zákona o DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Neziskové organizácie na jednej strane poskytujú všeobecne prospešné služby, na druhej strane môžu tiež podnikať. Z hľadiska DPH akékoľvek podnikanie neziskových organizácií je činnosť, ktorá je predmetom zákona o DPH. Zisk neziskovej organizácie sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

 

 • Účtovanie v cudzej mene v podvojnom účtovníctve (Ing. Anton Kolembus)

Ak sú majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene. Táto povinnosť platí aj pri opravných položkách, rezervách ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú sú vyjadrené v cudzej mene. Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to: ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; k inému dňu v priebehu účtovného obdobia.

 • Ocenenie prírastku a úbytku cudzej meny a kurzové rozdiely pri prepočte
 • Valutová pokladnica
 • Účtovanie príjmu do valutovej pokladnice pri prevode finančných prostriedkov
 • Devízový účet
 • Účtovanie pohľadávok vyjadrených v cudzej mene
 • Účtovanie záväzkov vyjadrených v cudzej mene
 • Účtovanie finančného majetku (okrem peňažných prostriedkov) vyjadreného v cudzej mene

 

 • Vlastné a cudzie zdroje krytia majetku (Ing. Štefánia Haščíková)

V účtovných knihách a publikáciách sa často stretávame s pojmom „zdroj alebo zdroje krytia majetku“. Čo tento pojem znamená, je obsahom nasledovného príspevku.  Majetok je definovaný ako aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, a je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť.

1. Zdroje krytia majetku

1.1 Kapitálové fondy

1.2 Oceňovacie rozdiely

1.3 Fondy tvorené zo zisku

1.4 Výsledok hospodárenia minulých rokov

2. Cudzie zdroje krytia majetku

2.1 Záväzky

2.2 Bankové úvery

2.3 Rezervy ako cudzí zdroj krytia majetku

2.4 Aktíva a pasíva

2.5 Súvaha

 

 • Príklady k posudzovaniu zdrojovosti a zdaniteľnosti príjmov z poskytovania služieb a vzniku službovej stálej prevádzkarne podľa zákona o dani z príjmov a ZZDZ (MF SR)

Príklady sú prílohou metodického pokynu k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní zdaniteľnosti a spôsobu zdanenia príjmov z poskytovania služieb a vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky.

 

PRÁVO V PODNIKANÍ

 • Ako sa nedopustiť chýb pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa chybám pri zdaňovaní príjmov vo vzťahu k zahraničiu. Vychádzame z ustanovení zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a jednotlivých medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

 1. Vstup do problematiky
 2. K niektorým chybám pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
 3. K niektorým chybám v prípade príjmov z podnikania a z inej SZČ
 4. K niektorým chybám pri zdaňovaní príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľností
 5. K niektorým chybám v prípade príjmov z kapitálového majetku
 6. K niektorým chybám v prípade podielov na zisku
 7. Stručne k niektorým iným chybám

 

 • Rozsudok v mene Slovenskej Republiky - 3Sžfk/41/2017 (JUDr. Ivan Rumana)

Rozhodnutie k DPH: Najvyšší súd identifikoval nejednoznačnosť výkladu zákona a uložil Krajskému súdu vyžiadať si metodické usmernenie.

 

PRÁVNE PREDPISY

 • Novelizácia vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (MUDr. Viliam Bršiak)
 • Novelizácia vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík (MUDr. Viliam Bršiak)