Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9/2019

V deviatom vydaní DÚPP bližšie nahliadneme k týmto témam - Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019, Rozdiely v účtovaní obchodných spoločností a družstiev, Účtovanie zliav a reklamácii v podvojnom účtovníctve a iným. 

Cena s DPH
10,86 €
Cena bez DPH
9,05 €
Rok vydania
2019
Počet strán
192
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9/2019

V deviatom vydaní DÚPP bližšie nahliadneme k týmto témam - Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019, Rozdiely v účtovaní obchodných spoločností a družstiev, Účtovanie zliav a reklamácii v podvojnom účtovníctve a iným. 

Obsah:

TÉMA MESIACA

Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019 (Ing. Marta Boráková)

V súčasnosti je aktuálna téma zavedenia on-line pokladníc, tzv. e-kasa. Noví podnikatelia, musia už od 1. apríla 2019 používať pokladnicu e-kasa klient, pričom si môžu vybrať, či budú používať VRP alebo on-line registračnú pokladnicu. Povinný prechod na ORP je najneskôr od 1. júla 2019.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

Rozdiely v účtovaní obchodných spoločností a družstiev (Ing. Anton Kolembus)

Pri účtovaní v jednotlivých obchodných spoločnostiach a družstve sú v PÚP niektoré rozdiely. Tieto sa týkajú najmä: účtovania pri vzniku spoločnosti, účtovania pri uzatváraní účtovných kníh a účtovania výsledku vysporiadania, účtovania zmien základného imania počas trvania spoločnosti, vyplatenia vkladu počas trvania spoločnosti.

  1. Účtovníctvo podnikateľov
  2. Základné imanie
  3. Akciová spoločnosť
  4. Spoločnosť s ručením obmedzeným
  5. Komanditná spoločnosť
  6. Verejná obchodná spoločnosť
  7. Účtovanie zmien základného imania počas trvania spoločnosti
  8. Uzatváranie účtovných kníh a účtovanie výsledku hospodárenia

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vzťahuje na účtovnú jednotku ako zamestnávateľa, na zamestnancov a, ktorí sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti a družstvu. Účtová skupina 33 nezahŕňa zúčtovanie odmien spoločníkom v obchodných spoločnostiach a členom družstiev zo závislej činnosti.

Účtovanie zliav a reklamácii v podvojnom účtovníctve (Ing. Monika Adamíková)

Súčasťou cenovej politiky podnikateľských subjektov sú okrem iného aj cenové zľavy. Zľava z ceny sa v obchodnom styku vyskytuje v rôznych formách. Najčastejšie sa možno stretnúť s nasledovnými formami zliav: skonto, rabat, bonus. Ale nie všetky zľavy poskytované v rámci obchodno-záväzkových vzťahov sú aj z účtovného hľadiska považované za zľavu.

DPH

Prenájom nehnuteľnosti a nájom v ubytovacích zariadeniach (Ing. Jaroslava Betáková)

Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane. Právo voľby na uplatnenie DPH sa vzťahuje len na nebytové priestory. Možnosť rozhodnúť sa pre zdanenie nie je možná, ak je predmet nájmu určený na bývanie. Znížená sadzba DPH vo výške 10 % zo základu dane sa uplatňuje na ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností.

PRÁVNE PREDPISY

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Usmernenie k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi

Metodický pokyn k odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

Metodické usmernenie k postupu účtovania a zdaňovania v procese oddlženia nemocníc

PRÁVO V PODNIKANÍ

Povinnosti podnikateľa podľa zákona o odpadoch (Ing. Karin Štecová, PhD.)

Zákon o odpadoch sa týka každého podnikateľa, či už priamo alebo nepriamo. V rámci svojho predmetu podnikania sa musí správať tak, aby v čo najväčšej miere predchádzal vzniku odpadov a minimalizoval skládkovanie odpadov.

Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III (JUDr. Lenka Hmírová)

Tretí balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia má termíny plnenia až do 31. marca 2020. Obsahuje viacero opatrení zameraných na systematické zefektívnenie procesov na podporu podnikania v súvislosti s komerčnými prevádzkami (napr. zmeniť povoľovacie konanie na oznamovanie otvorených prevádzok bez rizika, vypracovať a zverejniť tzv. checklist, vytvoriť novú kategorizáciu nebytových priestorov pre účely stavebného a katastrálneho konania...)

Súkromná výroba destilátu od roku 2019 (Ing. Juraj Válek, PhD.)

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY

Vy sa pýtate – my odpovedáme.

Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia

DAŇOVÁ KAVIAREŇ

Každý z nás má vlastnú stratégiu ako prijíma informácie a následne komunikuje. Pozrime sa na to, ako sa prejavuje inflačný, rigidný a deflačný typ správania.