• Úvod
 • >>
 • EPI judikatúra a monotematiky - Oblasť Pracovné právo

EPI judikatúra a monotematiky - Oblasť Pracovné právo

Jedna zo siedmich oblastí, v ktorých nájdete EPI judikatúry a monotematiky v online podobe. Produkt po zakúpení využívate na portáli EPI.sk. Odborná online knižnica ponúka fulltextové vyhľadávanie s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia a s možnosťou vygenerovať PDF. Zakúpiť si môžete celú EPI judikatúru alebo jednotlivé oblasti samostatne. Po zakúpení budete mať prístup k produktu celý rok. Oblasť Pracovné právo obsahuje viacero odborných publikácií, ktorých zoznam nájdete nižšie.

Cena s DPH
180,00 €
Cena bez DPH
150,00 €
Rok vydania
2021
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

EPI judikatúra a monotematiky - Oblasť Pracovné právo

Jedna zo siedmich oblastí, v ktorých nájdete EPI judikatúry a monotematiky v online podobe. Produkt po zakúpení využívate na portáli EPI.sk. Odborná online knižnica ponúka fulltextové vyhľadávanie s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia a s možnosťou vygenerovať PDF. Zakúpiť si môžete celú EPI judikatúru alebo jednotlivé oblasti samostatne. Po zakúpení budete mať prístup k produktu celý rok. Oblasť Pracovné právo obsahuje viacero odborných publikácií, ktorých zoznam nájdete nižšie.

Obsah produktu

Oblasť Pracovné právo

 • Judikatúra krajských súdov k doručovaniu v pracovnom práve - výber obsahuje 50 rozhodnutí krajských súdov k problematike doručovania v pracovnoprávnych vzťahoch. Týkajú sa všeobecne doručovania, doručovania písomností zamestnávateľa zamestnancovi, doručovania písomností zamestnanca zamestnávateľovi a tiež fikcie doručenia.
 • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa – BOZP a ochrana majetku - výber obsahuje 168 rozhodnutí k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sa týkajú najmä posudzovania pracovných úrazov a zodpovednosti za ne, ale tiež postupu súdu v týchto sporoch, nárokov súvisiacich s pracovnými úrazmi a s chorobami z povolania a protokolu o výsledku inšpekcie. Obsahuje tiež rozhodnutia k ochrane majetku a k ochrane pred požiarmi.
 • Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve - predstavuje výber 65 rozhodnutí súdov, ktoré sa týkajú náhrady škôd v oblasti pracovného práva. Sú tu zaradené rozhodnutia k zodpovednosti zamestnávateľa, ale aj k zodpovednosti zamestnanca, k liberačným dôvodom a tiež k bezdôvodnému obohateniu a povinnosti na jeho vydanie.
 • Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru - výber obsahuje 70 rozhodnutí s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Zákonníka práce. Obsahuje rozhodnutia nielen k výpovedi, zákazu výpovede, okamžitému skončeniu, ale aj k účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru a k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru. Obsahuje tiež rozhodnutia ku skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.
 • Judikatúra k štátnozamestnaneckým vzťahom - výber 100 rozhodnutí týkajúcich sa sporov medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom o nároky vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov. V súčasnosti sú štátnozamestnanecké vzťahy upravené zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Okrem zákona o štátnej službe sa na štátnozamestnanecké vzťahy vzťahuje delegovane i pôsobnosť Zákonníka práce.
 • Judikatúra k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru - obsahuje výber 52 rozhodnutí súdov, ktoré sa týkajú nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru.
 • Judikatúra k zástupcom zamestnancov - obsahuje 50 rozhodnutí súdov k problematike kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov – k zástupcom zamestnancov a účasti zamestnancov na konaní zamestnávateľa.
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ k pracovnému právu - ponúka výber 60 rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, ktorý obsahuje rozhodnutia aplikovateľné v pracovnoprávnej praxi napr. k zásade rovnakého zaobchádzania, k vysielaniu pracovníkov, k pracovného pomeru a k pracovnému času, ale aj k dovolenke a sociálnej politike zamestnávateľa.
 • Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa - predstavuje vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou k podnikateľskej činnosti z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, a to počnúc vznikom, priebehom, ale aj skončením pracovného pomeru. Obsahuje i vzory žalôb a podaní, ktoré sú základnými predpokladmi pre úspešné vymáhanie majetkových a iných práv podnikateľov v súdnom konaní so zamestnancami.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.