Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie 2022

Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.
Publikácia smeruje k postupom účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a štátne fondy je komentárom podrobného vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 obsahuje aj množstvo príkladov širokej škály účtovných prípadov, s ktorými sa účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy v praxi stretávajú.

Cena s DPH
24,96 €
Cena bez DPH
20,80 €
ISBN
978-80-8186-105-5
EAN kód
9788081861055
Rok vydania
2022
Počet strán
789
Formát
A4 - PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Hvojníková, Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie 2022

Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.
Publikácia smeruje k postupom účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a štátne fondy je komentárom podrobného vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 obsahuje aj množstvo príkladov širokej škály účtovných prípadov, s ktorými sa účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy v praxi stretávajú.
Autori Ing. Ladislav Zakhar a Ing. Jana Hvojníková využili svoje dlhoročné skúsenosti na poste Ministerstva financií SR čoho dôkazom je aj zrozumiteľný a rozsiahly komentár, ktorý ocenia predovšetkým účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy.

Súčasťou príručky sú aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych prípadoch, ktoré sme aj tento rok aktualizovali a doplnili. Ide napríklad o účtovanie prevodu správy softvéru v organizáciách samosprávy, účtovanie zámeny dlhodobého nehmotného majetku v organizáciách štátnej správy, účtovanie drobného dlhodobého nehmotného majetku, ktorý je obstaraný z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu, účtovanie zámeny dlhodobého hmotného majetku, účtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku a iné.

Súvzťažnosti sú spracované aj na základe opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Veríme, že táto praktická príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva.