Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020

Akcia -71%

Prvé vydanie pre rok 2020 publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa vám prináša výber najaktuálnejších tém - pracovnoprávne vzťahy (pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov, právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a iné), odborník radí (hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov, zhrnutie živnosti a iné), praktická ...

Ušetríte
71% = 8,56 €
Cena s DPH
12,01 € 3,45 €
Cena bez DPH
10,01 € 2,88 €
Rok vydania
2019
Počet strán
176
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2020

Prvé vydanie pre rok 2020 publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa vám prináša výber najaktuálnejších tém - pracovnoprávne vzťahy (pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov, právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a iné), odborník radí (hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov, zhrnutie živnosti a iné), praktická personalistika (hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov).

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  • Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

Manažérske pracovné zmluvy budia zvýšenú pozornosť hneď z niekoľkých dôvodov. Vedúci zamestnanci sú z mnohých ohľadov, najmä z pohľadu ich kompetencií, pridelených pracovných úloh, ale tiež z hľadiska odmeňovania či úpravy pracovného času, špecifickou skupinou zamestnancov. Manažérske pracovné zmluvy preto predstavujú pomerne komplikovanú a relatívne ucelenú problematiku, ktorá si zasluhuje zvýšenú pozornosť.

  • Právna úprava odvolania a odvolacieho dekrétu pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (JUDr. Slavomíra Gejdošová)

Pracovný pomer môže byť založený tiež voľbou či vymenovaním v zmysle Zákonníka práce. Voľba a vymenovanie do funkcie musia v prípadoch stanovených právnym predpisom alebo vnútorným predpisom zamestnávateľa predchádzať založeniu pracovného pomeru. Až uzatvorením pracovnej zmluvy dochádza k založeniu pracovného pomeru. Článok sa venuje právnej úprave odvolania vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, vykonávajúceho svoju funkciu na základe vymenovania.


ODBORNÍK RADÍ

  • Práceneschopnosť a nemocenské dávky (Ing. Eva Gášpárová)

Počas trvania DPN má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní PN, a na nemocenské dávky, ktoré poskytuje SP z nemocenského poistenia po uplynutí 10 kalendárnych dní od začiatku PN do skončenia DPN, najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku DPN.

  • Zhrnutie o živnosti (Bc. Katarína Danajovičová)

Článok obsahu komplexné informácie týkajúce sa základných pojmov, založenia živnosti, výšky odvodov a ďalšie.

  • Zástupcovia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Martin Vavro)

Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis upravujúci oblasť pracovnoprávnych vzťahov definuje tri základné skupiny zástupcov zamestnancov. Ide o odborovú organizáciu, zamestnaneckú radu a zamestnaneckého dôverníka. Vzájomné pôsobenie viacerých zástupcov zamestnancov u daného zamestnávateľa sa v niektorých prípadoch vylučuje, v niektorých prípadoch je naopak prípustné a Zákonník práce predpokladá ich vzájomné spolupôsobenie.

 

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

  • Hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

 

VEREJNÁ SPRÁVA

  • Zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po novelách účinných od 1. 9. 2019 (Ing. Jarmila Szabová)
  • Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení (Ing. Jarmila Szabová)