• Úvod
  • >>
  • PMPP jednotlivé čísla

PMPP jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2024

V marcovom vydaní PMPP nájdete najdôležitejšie zmeny v oblasti dôchodkov, ktoré ovplyvňujú oblasť dôchodkového poistenia v roku 2024. Zameriame sa aj na sociálny fond v roku 2024, kde si rozoberieme jeho atribúty – tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a podobne. Poskytneme i základný prehľad východiskovej právnej úpravy monitorovania činnosti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
858-41-1306-655-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2024

Aktuálne obdobie je spojené s dvomi ťažiskovými témami. Prvá téma predstavuje komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2024. Druhá téma rozoberá problematiku zmien pri zdaňovaní príjmov fyzických, ako aj právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2024.

Rok vydania:
2024
Počet strán:
448
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

51,60 € 36,12 € s DPH 43 € 30,10 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2024

Spojené vydanie PMPP prináša množstvo zaujímavých tém, medzi ktoré patrí i pracovné právo – zhrnutie roku 2023 a výhľad na rok 2024. Cieľom je zhrnúť posledné zmeny v oblasti pracovného práva a upozorniť na plánované zmeny v roku 2024. Súčasne prinášame komplexne spracovanú tému ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti s množstvom príkladov a vzorov. Medzi žiadané témy patrí i pracovná disciplína zamestnanca, v ktorej sa zameriavame na to, čo sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny a uvedieme príklady, ako sa s prípadmi porušenia pracovnej disciplíny vysporiadal konajúci súd.

ISBN:
858-41-1306-640-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

26,22 € s DPH 21,85 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2024

V spojenom vydaní nájdete tému povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2023 a pri prechode na rok 2024. Zistíte aké zmeny musí zamestnávateľ pri uzatváraní kalendárneho roka vykonať v oblasti mzdového účtovníctva. Rast mzdových veličín pokračuje aj v roku 2024, priblížime si, čo nás čaká. Aktuálne diskutovanou témou sú dioptrické okuliare ako ochranný pracovný prostriedok. Tento príspevok poukazuje na možnosť preplácania okuliarov zamestnávateľom.

EAN kód:
8584113066259
Rok vydania:
2023
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2024

Nosnou témou čísla je komentár k zákonu o dobrovoľníctve. Dňa 1. 4. 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V článku Návštevy zamestnancov u lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka sa autor venuje problematike vybraných dôležitých osobných prekážok v práci na strane zamestnanca v pracovnom pomere. Viete, ako postupovať pri pracovnom úraze? Ak taká situácia nastane, prinášame informácie, ako v danom prípade postupovať.
Viac informácií o aktuálnych témach prinášame v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-621-1
Rok vydania:
2023
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2023

Septembrové vydanie opäť prináša zaujímavé témy. Príspevok Inštitút otcovskej dovolenky v roku 2023 poukazuje na ustanovenia ZP priznávajúce zamestnancovi na otcovskej dovolenke zvýšenú právnu ochranu a ostatné náležitosti. Téma Umelá inteligencia a ochrana osobných údajov vytvára otázku - Je bezpečné systému umelej inteligencie zveriť tieto dáta? Pre odborníkov odporúčame článok Zavádzame pracovné voľno
so zámerom preklenutia nepriaznivého zdravotného stavu (tzv. sick day).

EAN kód:
8584113066174
Rok vydania:
2023
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,38 € s DPH 16,15 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2023

Téma Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov poukazuje na všetky zmeny, ktoré zamestnávateľom vyplývajú z predmetnej novej úpravy whistleblowingu od 1. júla 2023. V téme Zmeny v oblasti dôchodkov po 1. júli 2023 sa dozviete o mimoriadnom zvýšení dôchodkov, zvýšení minimálnych dôchodkov, rozšírení okruhu poberateľov rodičovského dôchodku a iné. Diskutovaná téma Konkurenčná zárobková činnosť zamestnanca rozoberá podmienky a obmedzenia výkonu konkurenčnej zárobkovej činnosti. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066105
Rok vydania:
2023
Počet strán:
192
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,10 € s DPH 16,75 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2023

Nosnou témou aktuálneho čísla PMPP je Komentár k zákonu o pobyte cudzincov, ktorý je prehľadne rozdelený podľa jednotlivých ustanovení, časových sledov a obsahuje množstvo príkladov a poznámok autorky JUDr. Petry Čičkánovej, ktoré Vám pomôžu v prípade nejasností. Štát opäť reagoval na rastúce ceny jedál a nápojov zvýšením súm stravného od 1. júna 2023. Má to vplyv nielen na výpočet cestovných náhrad pri služobných cestách, ale aj na hodnotu stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie. Zvýšenie súm stravného od 1. júna 2023 a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel.

EAN kód:
8584113066013
Rok vydania:
2023
Počet strán:
216
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

22,32 € s DPH 18,60 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2023

Hlavnou témou čísla je príspevok Pripravujeme dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde nájdete nielen základnú charakteristiku dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale aj odporúčané obsahové náležitosti, práva, povinnosti a nároky zmluvných strán a tiež najčastejšie chyby pri ich príprave. Ďalšími témami, ktoré by vás mohli zaujímať, sú Povinnosti podľa Zákona o mediálnych službách a Spracúvanie osobných údajov pri dôležitých osobných prekážkach v práci.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065955
Rok vydania:
2023
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

21,55 € s DPH 17,96 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2023

Hlavnou témou marcového vydania je komentár k zákonu č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinný od 1. 1. 2023. Zameriavame sa i na komentár k zákonu č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom, kde sa zameriame na zmeny zákona. Bližšie sa pozrieme na uzavretie pracovnej zmluvy na diaľku, kde nastali zmeny z posledných noviel Zákonníka práce.
Viac sa dozviete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065887
Rok vydania:
2023
Počet strán:
192
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,10 € s DPH 16,75 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6 - 7/2023

Téma stravovanie zamestnancov od 1. januára 2023 rozoberá novú povinnosť zavedenú od 1. januára 2023, kde sa viac dozviete o zmenách ohľadom stravovacej poukážky v elektronickej forme a povinnostiach zamestnávateľov, ktorí nezabezpečovali stravovanie.

Zistíte taktiež aké sú práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri novom type dohody pri sezónnych prácach. Viac zistíte v téme dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 1. 2023.

Viac sa dozviete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065726
Rok vydania:
2023
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

21,24 € s DPH 17,70 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4 - 5/2023

Ťažiskovou témou vydania je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2023. Prinášame taktiež informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, kde si priblížime viaceré povinnosti zo strany zamestnávateľa.

EAN kód:
8584113065665
Rok vydania:
2023
Počet strán:
432
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

40,14 € s DPH 33,45 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2 - 3/2023

Spojené vydanie tentokrát rozoberá tieto témy - novela Zákonníka práce č. 350/2022 Z. z. účinná od 1. 11. 2022, platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa, ako dobre nastaviť odmeňovanie zamestnancov v pracovnej zmluve, povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2022 a pri prechode na rok 2023, povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni, mzdové veličiny v roku 2023 a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065535
Rok vydania:
2022
Počet strán:
208
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,80 € s DPH 16,50 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2023

Úvodné číslo nového ročníka sa zameriava na výber uvedených tém - ako tvoriť a na čo je možné využiť sociálny fond v roku 2022, sociálne a zdravotné odvody pri súbehu príjmov, daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike, skúšobná doba v roku 2022, skončenie pracovného pomeru z dôvodu zdravotného stavu zamestnanca, GDPR pre začínajúcich podnikateľov a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065436
Rok vydania:
2022
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,58 € s DPH 14,65 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2022

Po prečítaní septembrového spojeného vydania získate lepší prehľad v týchto témach - možnosti žiadať flexibilné formy práce, nevyčerpaná dovolenka, viac pracovných vzťahov u jedného zamestnávateľa, zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, stravovanie zamestnancov a iné.
Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065399
Rok vydania:
2022
Počet strán:
184
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,70 € 9,96 € s DPH 13,08 € 8,30 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2022

Spojené vydanie predstavuje viac zaujímavých tém pre aktuálne obdobie. Prinášame prehľad nezaujímavejších - životné minimum od 1. júla 2022, daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023 a podmienky jeho vyplácania, sezónne zamestnávanie od 1. januára 2023, zamestnanecké benefity v roku 2022 a iné. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065344
Rok vydania:
2022
Počet strán:
200
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,40 € s DPH 14,50 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2022

V májom vydaní PMPP nájdete prehľad v nasledovných témach - komentár zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, mzdové nároky zamestnancov pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pracovné podmienky zamestnancov, náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a iné.

EAN kód:
8584113065115
Rok vydania:
2022
Počet strán:
192
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,74 € s DPH 13,95 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2022

Marcové vydanie sa primárne zameriava na pracovnoprávne vzťahy. Zmeny nastali v oblasti legislatívnych úprav týkajúcich sa možnosti zamestnávateľa dať zamestnancovi výpoveď, kde boli prijaté určité predpisy, ktoré sa týkajú možnosti zamestnávateľa dať zamestnancovi výpoveď. Zaujímavé novinky nastali i v preradení zamestnanca na inú prácu, kde rozoberáme povinnosti zamestnávateľa, inú vhodnú prácu, posudzovanie spôsobilosti na prácu, ako aj na niektoré ďalšie situácie preradenia zamestnanca. Viac informácií už prikladáme v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065016
Rok vydania:
2022
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,08 € s DPH 13,40 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2022

Spojené vydanie PMPP sa venuje aktuálne preberaným témam - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021, odvody poistného od 1. januára 2022, mzdové veličiny v roku 2022, náhrada mzdy, jej výpočet a použitie v praxi, dobré mravy a skončenie pracovného pomeru a iné.

EAN kód:
8584113064873
Rok vydania:
2022
Počet strán:
224
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,52 € 12,96 € s DPH 15,43 € 10,80 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2022

V rozsiahlom dvojčísle PMPP získate detailné informácie z týchto oblastí - nový zákon o podpore v čase skrátenej práce, nové podmienky „Home Office“ s poskytnutím vzoru úpravy Home Office v pracovnoprávnych vzťahoch, všetko, čo potrebuje zamestnanec a zamestnávateľ vedieť o nadčasoch, povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni, výpočet miezd a mzdové nároky a iné.

EAN kód:
8584113064699
Rok vydania:
2021
Počet strán:
200
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,28 € s DPH 14,40 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2022

Prvé vydanie PMPP prináša prehľad v týchto témach - dôchodkové sporenie – účasť, príspevky, dávky, dlhodobá choroba dieťaťa, nepeňažné príjmy zamestnancov, neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z toho plynúce, nadbytočnosť zamestnanca, mzdy pre začínajúcich mzdových účtovníkov a iné.

EAN kód:
8584113064613
Rok vydania:
2021
Počet strán:
192
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,74 € s DPH 13,95 € bez DPH

+ -