Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2024

V marcovom vydaní PMPP nájdete najdôležitejšie zmeny v oblasti dôchodkov, ktoré ovplyvňujú oblasť dôchodkového poistenia v roku 2024. Zameriame sa aj na sociálny fond v roku 2024, kde si rozoberieme jeho atribúty – tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a podobne. Poskytneme i základný prehľad východiskovej právnej úpravy monitorovania činnosti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
22,74 €
Cena bez DPH
18,95 €
EAN kód
858-41-1306-655-6
Rok vydania
2024
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2024

V marcovom vydaní PMPP nájdete najdôležitejšie zmeny v oblasti dôchodkov, ktoré ovplyvňujú oblasť dôchodkového poistenia v roku 2024. Zameriame sa aj na sociálny fond v roku 2024, kde si rozoberieme jeho atribúty – tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a podobne. Poskytneme i základný prehľad východiskovej právnej úpravy monitorovania činnosti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

 • Monitorovanie zamestnancov (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

Cieľom článku je poskytnúť základný prehľad východiskovej právnej úpravy monitorovania činnosti zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, a to najmä pokiaľ ide o základné právne podmienky, s dôrazom na rešpektovanie základných zásad výkonu kontrolnej činnosti zamestnávateľa.

 • Zamestnávanie zamestnancov SBS služby (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Aké údaje môže zamestnávateľ ako tzv. prevádzkovateľ spracúvať o potenciálnom zamestnancovi SBS služby? Dozviete sa v príspevku.

 • Zamestnávanie zdravotníckych zamestnancov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento príspevok sa venuje pracovnoprávnym vzťahom zdravotníckych zamestnancov a poukazuje na osobitné podmienky ich zamestnávania a výkonu ich práce.

 • Konanie za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok bližšie poukazuje na právnu úpravu konania za zamestnávateľa v rámci pracovnoprávnych vzťahov a poukazuje aj na príslušnú rozhodovaciu prax súdov v tejto oblasti.

 • Vznik nároku na dovolenku počas konania o neplatnosť skončenia (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento príspevok rozoberá vznik nároku na dovolenku u neplatne prepusteného zamestnanca po dobu trvania konania o neplatnosť predmetného skončenia pracovného pomeru.

 • Doručovanie v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodnutiach súdov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok poukazuje na právnu úpravu doručovania písomností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorú obsahuje Zákonník práce.

 • Dobré mravy v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Keďže Zákonník práce neobsahuje definíciu pojmu dobré mravy, tento príspevok poukazuje na judikatúru, ktorá tento pojem rozoberá.

 • Absencia z dôvodu návštevy lekára (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Tento článok rozoberá, kedy a v akom rozsahu je zamestnávateľ povinný ospravedlniť zamestnancovi absenciu v práci, porušovanie pracovnej disciplíny formou neospravedlnených absencií a dôsledky neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci.

Odborník radí

 • Zmeny v oblasti dôchodkov v roku 2024 (JUDr. Igor Hvojník)

Informácie o najdôležitejších zmenách, ktoré ovplyvňujú oblasť dôchodkového poistenia v roku 2024, prinášame v tomto článku.

 • Sociálny fond v roku 2024 (Ing. Eva Gášpárová)

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise, ak uňho nepôsobí odborová organizácia.

 • Manažér ako konfliktový preventista (JUDr. František Kutlík)

Okrem samotného riešenia konfliktov hovoríme o dvoch kľúčových prístupoch v práci s nimi. Prvým je prevencia a druhým ich manažovanie, čo nie je, ako si povieme aj v príspevku, to isté, ako konflikt riešiť.

Praktická personalistika

 • Personalistika pre začínajúcich personalistov (Ing. Martina Švaňová)

V článku prinášame užitočné informácie, z ktorého konca začať, ak začínate kariéru v oblasti personalistiky, prípadne sa potrebujete zorientovať v personálnej oblasti.

Verejná správa

 • Dovolenka zamestnanca vo verejnej správe (JUDr. Matej Drotár)

V príspevku sa budeme zaoberať dovolenkou zamestnancov v oblasti verejnej správy. Vo sfére verejnej správy vykonávajú zamestnanci prácu v subjektoch verejnej správy, územnej samosprávy a štátnej správy.