Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2019

V nasledujúcom vydaní PMPP nájdete komplexne spracovanú tému dovolenka, kde nájdete množstvo príkladov z praxe. Získate aj prehľad povinností zamestnávateľa voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam počas trvania pracovného pomeru. Drobnohľadu sa nevyhne ani téma priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, ktorá je potrebná pri peňažných plneniach. 

Cena s DPH
8,70 €
Cena bez DPH
7,25 €
Rok vydania
11/2019
Počet strán
176
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2019

V nasledujúcom vydaní PMPP nájdete komplexne spracovanú tému dovolenka, kde nájdete množstvo príkladov z praxe. Získate aj prehľad povinností zamestnávateľa voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam počas trvania pracovného pomeru. Drobnohľadu sa nevyhne ani téma priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, ktorá je potrebná pri peňažných plneniach. 

OBSAH

ABC MZDÁRA

 • Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov v roku 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Od 1. marca 2019 sa novelizáciou zákona o dani z prímov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní tzv. 13. platu. Podmienky pre poskytnutie tzv. 14. platu zostali nezmenené.

 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení ustanovené Zákonníkom práce budú vo výške 50 % za prácu v sobotu, 100 % za prácu v nedeľu a 40 %, resp. 50 % za nočnú prácu z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

 • Daňový bonus na dieťa od 1. 4. 2019 (Bc. Katarína Danajovičová)

VZŤAHY

 • Nepretržité prevádzky, práca nadčas a odmeňovanie
  (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Jednou z nosných oblastí, ktorej správne posúdenie trápi zamestnávateľov aj zamestnancov je rozvrhnutie pracovného času a s tým súvisiace správne posúdenie nárokov zamestnancov.

 • Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov (III. časť) (Ľudmila Lipovská Lišková)

Tretia časť série článkov upozorňuje na povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z ukončenia pracovného pomeru.

 • Otec na „materskej dovolenke“ (JUDr. Klára Kučerková)

Neustále rastie počet mužov-otcov, ktorí sa rozhodnú odísť na „materskú dovolenku“ a poberať materské. Otec tak môže urobiť kedykoľvek do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

 • Veková diskriminácia a zamestnávatelia (JUDr. Slavomíra Gejdošová)

Diskriminácia z dôvodu veku v zamestnaní sa vzťahuje na používanie veku ako diskriminačného faktora v personálnych rozhodnutiach týkajúcich sa najmä prijatia do zamestnania, ukončenia pracovného pomeru, rekvalifikácie.

 • Starí verzus mladí alebo medzigeneračná mediácia na pracovisku (JUDr. František Kutlík)

Úlohou medzigeneračnej mediácie, a to aj mimo rámca pracoviska, je charakterizovať, resp. analyzovať medzigeneračné strety a interakcie tak, aby sme dokázali objektívne poukázať na faktory, v čom sa generácie zhodujú, dopĺňajú, ovplyvňujú, v čom vzbudzujú vzájomný rešpekt a v čom naopak vznikajú trecie plochy a konflikty.

ODBORNÍK RADÍ

 • Duálne vzdelávanie a odborná prax z pohľadu zamestnávateľa (Ing. Eva Gášpárová)

Od 1. septembra 2018 nastali zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave. Je to napríklad možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania viacerými zamestnávateľmi, odstránenie krátenia mzdového normatívu stredným odborným školám, zníženie administratívnej záťaže...

 • Daňový bonus na zaplatené úroky (Bc. Katarína Danajovičová)
 • Bezpečnostná smernica (JUDr. Tatiana Mičudová)

Nariadenie GDPR ani zákon o ochrane osobných údajov nepoznajú pojem bezpečnostná smernica. V aplikačnej praxi mnohí prevádzkovatelia prijali tzv. bezpečnostné smernice, ale nie v zmysle ako ich upravovala predošlá legislatíva, ale v zmysle určitých opatrení organizačného charakteru. Obsah takej bezpečnostnej smernice však závisí od konkrétnych podmienok spracúvania daného prevádzkovateľa.

 • Použitie fotografii a videí na marketingové účely (JUDr. Filip Petrinec, PhD.)
 • Využitie kamerových systémov v praxi (Daniel Štubniak, MBA)
 • Zákaz vstupu so zbraňou s dôrazom na práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu (JUDr. Ivana Slivková)

So vzrastajúcim počtom držiteľov zbrojného preukazu sa vynára problematika nosenia zbraní do priestorov označených piktogramami, z ktorých možno dedukovať, že je v nich zbraň nevítaná. Možno sa len domnievať, či preškrtnutá zbraň na dverách budovy má buď zabrániť vstup do tejto budovy osobe so zbraňou, alebo zabrániť osobe v tejto budove zbraň použiť.

 • Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti účinný od 1. 3. 2019 (JUDr. Tatiana Mičudová)

Nový zákon o whistleblowingu vychádza vo svojich ustanoveniach zo zákona č. 307/2014 Z. z., ale zároveň reaguje aj na poznatky z aplikačnej praxe. Cieľom novej právnej úpravy je prehĺbiť a zefektívniť právnu ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom.