Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2020

V druhom a treťom vydaní publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa sa zameriame na témy ako povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020. Kde informujeme aké úkony musí zamestnávateľ vykonať pri uzatváraní kalendárneho roka v oblasti mzdového účtovníctva smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie ...

Cena s DPH
9,83 €
Cena bez DPH
8,19 €
Rok vydania
2019
Počet strán
144
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2020

V druhom a treťom vydaní publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa sa zameriame na témy ako povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020. Kde informujeme aké úkony musí zamestnávateľ vykonať pri uzatváraní kalendárneho roka v oblasti mzdového účtovníctva smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

Ďaľšou zo zaujímavých tém je minimálna mzda od 1. januára 2020, ktorá presne definuje zmeny v nasledujúcom roku.

OBSAH

ABC MZDÁRA

  • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

  • Mzdové veličiny v roku 2020 (Ing. Eva Gášpárová)
  • Minimálna mzda od 1. januára 2020 (Ing. Mikuláš Hamuľák)

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu. Spravidla minimálnu mzdu poberajú zamestnanci s najnižšou kvalifikáciou a výkonnosťou. Minimálna mzda plní nielen ekonomickú funkciu, ale aj sociálnu. 

  • Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni (Ing. Eva Gášpárová)

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť preddavky na poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči zdravotným poisťovniam, v ktorých sú tieto osoby zdravotne poistené, plní oznamovacie, evidenčné, vykazovacie, odvodové a iné povinnosti.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  • Pracovné zmluvy vedúcich zamestnancov – II. časť (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tejto časti sa venujeme problematike odmeňovania vedúcich zamestnancov, a to so zameraním na odmeňovanie vedúcich zamestnancov v podnikateľskej sfére podľa úpravy obsiahnutej v Zákonníku práce.

ODBORNÍK RADÍ

  • Uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy (Ing. Marián Drozd)

Na základe komisionárskej zmluvy uzavretej medzi komisionárom a komitentom vzniká záväzok, podľa ktorého sa komisionár zaväzuje, že pre komitenta zariadi vo vlastnom mene na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká pri komisionálnom predaji z pohľadu daňových a účtovných predpisov.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

  • Sociálna politika zamestnávateľa – na čo majú zamestnanci nárok?
    (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

Benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, sú finančné alebo nefinančné zvýhodnenia. Na niektoré majú zamestnanci zo zákona nárok, iné závisia od rozhodnutia zamestnávateľa.

Nastavenie benefitov do veľkej miery závisí od typu pracovnej pozície, vekového zloženia zamestnancov či regiónu, v ktorom spoločnosť sídli. Rôzne zvýhodnenia môže zamestnávateľ so zamestnancom upraviť priamo v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve alebo v internej smernici.

BEZPEČNÉ PRACOVISKO

  • Bremená očami pracovného lekára (MUDr. Viliam Bršiak, MPH)

Zamestnávateľ, ktorý nevylúčil ručné manipuláciu s bremenami, je povinný zabezpečiť, aby táto manipulácia bola pre zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia.