Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2019

Akcia -10%

V momentálnom vydaní nájdete opäť zaujímavé témy ako - ddvody poistného od 1. januára 2019, mzda za prácu nadčas, príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce, spracovanie mzdovej agendy zamestnancom alebo sprostredkovateľom podľa nariadenia GDPR a iné.

Ušetríte
10% = 1,19 €
Cena s DPH
11,87 € 10,68 €
Cena bez DPH
9,89 € 8,90 €
Rok vydania
4-5/2019
Počet strán
200
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2019

V momentálnom vydaní nájdete opäť zaujímavé témy ako - ddvody poistného od 1. januára 2019, mzda za prácu nadčas, príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce, spracovanie mzdovej agendy zamestnancom alebo sprostredkovateľom podľa nariadenia GDPR a iné.

OBSAH:

ABC MZDÁRA

 • Odvody poistného od 1. januára 2019 (Ing. Eva Gášpárová)

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu a poistného sa pre rok 2019 nemenia.

 • Mzda za prácu nadčas (Ing. Eva Gášpárová)

Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť alebo so zamestnancom dohodnúť výkon práce nadčas. Za vykonanú prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, pričom nárok na mzdové zvýhodnenie zaniká. S účinnosťou od 1. 5. 2018 sa výnimočne môže dohodnúť zúčtovanie dosiahnutej mzdy za prácu nadčas až za obdobie čerpania náhradného voľna.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Príspevok na rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka práce (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Na záver roka 2018 poslanci NR SR schválili novelu Zákonníka práce č. 347/2018 Z. z., ktorou zaviedli pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu. Účinnosť zmien je od 1. 1. 2019. Článok obsahuje veľké množstvo príkladov a odpovedí na otázky.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Pošlite nám motivačný list (Ing. Cecília Olexová, PhD.).
 • Pozvali vás na pracovný pohovor? (Ing. Cecília Olexová, PhD.).

ODBORNÍK RADÍ

 • Spracovanie mzdovej agendy zamestnancom alebo sprostredkovateľom podľa nariadenia GDPR
  (JUDr. Tatiana Mičudová)

Príspevok sa venuje vysvetleniu toho, aké povinnosti má prevádzkovateľ vo vzťahu k spracovaniu personálnej a mzdovej agendy podľa nariadenia GDPR, ak jej spracovaním poverí zamestnanca (oprávnenú osobu) alebo externý subjekt (sprostredkovateľa).

 • Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. 11. 2018 (JUDr. Renáta Považanová)

Novela reaguje na vybrané problémy pri uplatňovaní zákona v oblasti právnych vzťahov pri poskytovaní služby starostlivosti o deti v zariadeniach do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle). Konkrétne ide o vylúčenie povinnosti poskytovateľa sociálnej služby vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu vrátane sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení, s výnimkou úhrady za stravovanie.

ZAMESTNÁVATEĽ A ZAMESTNANEC EÚ

 • Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov
  (JUDr. František Kutlík)

Globalizácia a atraktívnosť Slovenska vedú k čoraz častejším príležitostiam a nevyhnutnosti kultúrneho, etnického, jazykového a náboženského prepojenia medzi ľuďmi prichádzajúcimi k nám. S aktuálnym stavom aj perspektívnym rozšírením Európskej únie, migračnými pohybmi a ponukou práce nadobúda aj na Slovensku väčšiu dynamiku potreba pripravenosti na tento transformačný proces.

OBČAN A RODINA

 • Príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a príspevok na starostlivosť o dieťa (JUDr. Klára Kučerková)
 • Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a daňový bonus (JUDr. Klára Kučerková)

VEREJNÁ SPRÁVA

 • Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení (Ing. Jarmila Szabová)

Zákon č. 553/2003 Z. z. bol s účinnosťou od 1. januára 2019 novelizovaný zákonom č. 318/2018 Z. z.

Najzásadnejšou zmenou zákona je zníženie počtu platových tried, do ktorých sú zaraďovaní zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., z doterajších 14 platových tried na 11 platových tried.

 • Plat riaditeľa školy na rok 2019 (Ing. Jarmila Szabová)

Zaoberáme sa platom riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivými zložkami, ich nárokovateľnosťou a nenárokovateľnosťou, výškou a podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. vrátane jeho novely účinnej od 1. januára 2019.

 • Vy sa pýtate – my odpovedáme
 • Plánovací kalendár na rok 2019