Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2024

Úvodnú tému predstavuje pracovná zmluva a jej náležitosti, v ktorej preberieme informácie pri výkone práce mimo územia SR, skúšobnú dobu, dohodu o zachovaní mlčanlivosti a podobne. V článku zmeny v zdravotnom poistení 2024 vás oboznámime ako sa mení výška mzdových veličín a aký to bude mať dosah na výšku odvodov na poistné na zdravotné poistenie, a v konečnom dôsledku aj na výšku čistého príjmu zamestnanca. Zmeny nastali aj v sociálnom poistení, od januára platia nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým sú spojené nové výšky poistného.

Cena s DPH
18,66 €
Cena bez DPH
15,55 €
ISBN
858-41-1306-643-3
Rok vydania
2024
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2024

Úvodnú tému predstavuje pracovná zmluva a jej náležitosti, v ktorej preberieme informácie pri výkone práce mimo územia SR, skúšobnú dobu, dohodu o zachovaní mlčanlivosti a podobne. V článku zmeny v zdravotnom poistení 2024 vás oboznámime ako sa mení výška mzdových veličín a aký to bude mať dosah na výšku odvodov na poistné na zdravotné poistenie, a v konečnom dôsledku aj na výšku čistého príjmu zamestnanca. Zmeny nastali aj v sociálnom poistení, od januára platia nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým sú spojené nové výšky poistného.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Darovanie krvi z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov (JUDr. Slavomíra Mičúrová Školková)

Dobré skutky vedia navodiť sviatočnú atmosféru. Jedným z takých dobrých skutkov môže byť aj darovanie krvi. Článok sa zameriava na: všeobecné pravidlá pri prekážkach v práci a ich aplikačné problémy, ustanovenie zákonníka práce o pracovnom voľne za účelom darovania krvi, platené a neplatené pracovné voľno, vzor upovedomenia o porušení pracovnej disciplíny.

  • Konkurenčná doložka v pracovnom práve (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok pojednáva o možnostiach zamestnávateľa vo vzťahu k obmedzeniu zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, či už počas trvania pracovného pomeru, alebo po jeho skončení.

  • Pracovná zmluva a jej náležitosti (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Obsahom pracovnej zmluvy sú práva a podmienky výkonu práce zo strany zamestnanca, ale aj práva a povinnosti zamestnávateľa voči tomuto zamestnancovi. S pracovnou zmluvou sa v praxi a počas pracovného života stretne každý. Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy môže sankcionovať príslušný inšpektorát práce ako porušenie § 42 ods. 1 Zákonníka práce. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Odvody

  • Zmeny v zdravotnom poistení 2024 (Ing. Iveta Matlovičová)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda, minimálne poistné na zdravotné poistenie a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie. V článku vás oboznámime ako sa mení výška mzdových veličín a aký to bude mať dopad na výšku odvodov na poistné na zdravotné poistenie, a v konečnom dôsledku aj na výšku čistého príjmu zamestnanca.

  • Zmeny v sociálnom poistení 2024 (Ing. Iveta Matlovičová)

Samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby platia od januára nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým spojené nové výšky poistného. Daná zmena sa týka aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

  • Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistné (Ing. Iveta Matlovičová)

Od 1. 1. 2024 nadobúda účinnosť novela č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá opätovne mení právnu úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné. Aké to prináša dopady na vykazovanie poistného na sociálne poistenie, vám prinášame v nasledovnom článku.

ZDP

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO za rok 2023 (Ing. Jana Repáčová)

V článku si vysvetlíme nezdaniteľné časti základu dane, o ktoré si zamestnanec v rámci ročného zúčtovania zníži základ dane pri výpočte jeho celkovej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2023. Podmienky nároku na daňové bonusy a výpočty s tým súvisiace, termíny a povinnosti, ktoré musí splniť zamestnanec a rovnako aj zamestnávateľ v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania dane.