• Úvod
  • >>
  • PaM jednotlivé čísla

PaM jednotlivé čísla

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2024

V aprílovom vydaní PAM sa zameriame na skončenie pracovného pomeru v príkladoch. Pracovný pomer sa môže skončiť rôznymi spôsobmi, my v téme rozoberáme všetky spôsoby z oboch strán aj s možnosťami výplaty odstupného. Nasledujúca téma predstavuje nárok na čerpanie dovolenky zamestnankyne v súvislosti s materskou a rodičovskou dovolenkou. Uvedieme nielen základné fakty a informácie o dovolenke, ale si bližšie rozoberieme otázku nároku na dovolenku a čerpania dovolenky zamestnankýň.
Viac informácií nájdete v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-663-1
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,66 € s DPH 15,55 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2024

Marcové vydanie PAM obsahuje tému povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, v ktorej si priblížime povinnosti, ktoré majú zamestnávatelia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, ako aj otázku spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Neopomenieme ani pracovné podmienky mladistvých zamestnancov v roku 2024 a zameriame sa na osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov, konkrétne povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k ich zamestnávaniu a taktiež na konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zamestnancom zakázané.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-656-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24 € s DPH 20 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2024

V druhom vydaní PAM rozoberáme témy príplatkov (mzdových zvýhodnení) za prácu v roku 2024, kde sa zaoberáme vplyvom zvýšenia minimálnej mesačnej či hodinovej mzdy od 1. 1. 2024 na výšku rôznych príplatkov poskytovaných zamestnancom podľa Zákonníka práce. Popisujeme i novú právnu úpravu, ktorá sa týka oblasti zápisov do obchodného registra. Má podľa zákonodarcu zabezpečiť rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

ISBN:
858-41-1306-649-5
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,66 € s DPH 15,55 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2024

Úvodnú tému predstavuje pracovná zmluva a jej náležitosti, v ktorej preberieme informácie pri výkone práce mimo územia SR, skúšobnú dobu, dohodu o zachovaní mlčanlivosti a podobne. V článku zmeny v zdravotnom poistení 2024 vás oboznámime ako sa mení výška mzdových veličín a aký to bude mať dosah na výšku odvodov na poistné na zdravotné poistenie, a v konečnom dôsledku aj na výšku čistého príjmu zamestnanca. Zmeny nastali aj v sociálnom poistení, od januára platia nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým sú spojené nové výšky poistného.

ISBN:
858-41-1306-643-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,66 € s DPH 15,55 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2023

Úvod publikácie je venovaný povinnostiam v mzdovej učtárni súvisiacim s koncom roka 2023, kde sa zameriame na uzatvorenie mzdových listov, mzdovej evidencie, kontrolu a vyrovnanie nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov, vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia a podobne. Upozorníme i na chyby pri plnení povinností a pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, chceme poukázať na to, či sa tieto príjmy zdaňujú správne, ako aj na to, či zamestnávatelia zamestnancom tieto príjmy správne zdaňujú. Viac tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066341
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2023

Desiate vydanie sa zameriava na témy zamestnávanie mladistvých a podnikanie študentov, kde poukazujeme práve na právnu úpravu v súvislosti so zamestnávaním mladistvých a na podnikanie študentov na živnosť. Téma nevyčerpaná dovolenka v roku 2023 prináša viaceré otázky a my vám ich zodpovieme formou článku. Taktiež si priblížime tému nezdaniteľná časť základu dane z pohľadu manželského partnera, dôchodcu a výšky príspevkov na dôchodkové sporenie.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066235
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2023

Deviate vydanie PAM prináša informácie k téme vážne prevádzkové dôvody – prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Upravujú sa prekážky v práci, ktoré môžu nastať na strane zamestnávateľa a pre ktoré zamestnanec nemôže vykonávať pracovné činnosti. Bližšie si priblížime i zmeny v zákone o pomoci v hmotnej núdzi od 1. 10. 2023, kde novela zákona rieši aj niektoré z aplikačných problémov, ktoré sa vyskytli počas dlhoročnej aplikačnej praxe, zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám a iné.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066198
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2023

V poradí, už ôsme vydanie sa zameriava na nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. 10. 2023, kde dochádza k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Zameriame sa taktiež na zmenu registračného poplatku od 1. 7. 2023 za zápis držiteľa do evidencie vozidiel. Zmeny sa dotkli sadzobníka správnych poplatkov, ktorý priamo ovplyvňuje ekologický koeficient vozidla stanovený v závislosti od druhu vozidla s ohľadom na druh paliva a emisnú normu euro. Prehľad ďalších tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066143
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2023

V letnom vydaní PAM sa zameriavame na rodinné podnikanie, kde od 1.júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá rodinným podnikom prináša niekoľko možností budovania úspešného podniku. Problematika zamestnancov starajúcich sa o deti poukazuje na právnu úpravu podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti, pojednáva o ich právach.
Viac zaujímavých tém nájdete v samotnom obsahu.

EAN kód:
8584113066075
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2023

Júnové vydanie PAM vás oboznámi s novinkami mzdového zvýhodnenia podľa Zákonníka práce a so sadzbami niektorých zvýhodnení od 1. 6. 2023. Rozoberáme mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, nočnú prácu, vo sviatok a podobne. Súčasne približujeme zmeny v systéme valorizácie minimálnych dôchodkov od 1. júla 2023. Upriamime pozornosť i na problematiku zdaňovania dosiahnutých príjmov a uplatnenia možných zvýhodnení popri štúdiu. Viac aktuálnych tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065993
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2023

Piate vydanie PAM prináša informácie k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – sezónne práce. Keďže sa novelizoval Zákonník práce k 1. 1. 2023, prinášame podrobnejšie informácie. Zmena nastala i novelou zákona o hmotnej núdzi. Prinášame prehľad zmien s účinnosťou od 1. 4. 2023 ale aj väčšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2024. Diskutovanou témou sú aj príplatky za prácu nadčas, za prácu vo sviatok a za prácu v noci, ktorú priblížime v uvedenom vydaní.

EAN kód:
8584113065931
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2023

Spojené vydanie publikácie, prináša množstvo zaujímavých tém, napríklad - cestovné náhrady a zmeny v stravnom v roku 2023, kde sa zvyšovali sumy stravného pri pracovných cestách a priblížime dosahy vo viacerých oblastiach. Pri téme odstupné, popisujeme, ktoré atribúty zohrávajú pri výške vyplateného odstupného. Prakticky sa zameriame i na zmenu pracovnej zmluvy, kde si popíšeme náležitosti, bez ktorých by zmluva nebola platne uzatvorená.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065894
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,46 € s DPH 17,05 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2023

Predstavujeme novelizáciu zákona č. 112/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Rozšírili výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na SRO. Pozrieme sa na aktuálne znenie dobrovoľného poistenia v zákone, priblížime si dávky, ktoré z neho môžeme čerpať a dotkneme sa aj témy dodatočného zaplatenia poistného – čo to je, kedy vzniká, koľko sa platí. Viac si priblížime i rodičovský bonus (dôchodok), ktorý je účinný od 1. januára 2023.

EAN kód:
8584113065795
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,22 € s DPH 11,85 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2023

Jednou z tém, ktorej sa venujeme v aktuálnom čísle je novela Zákonníka práce od 1. 1. 2023. Uvádza najdôležitejšie body, informácie a skutočnosti, na ktoré budeme musieť od nového roka reflektovať pri svojej každodennej práci so ZP v personálnej agende. Zmeny nastali i v oblasti dôchodkov, kde NR SR prijala niekoľko zákonov, ktoré priniesli viaceré zmeny v zákone o sociálnom poistení. Neopomenieme ani ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022, kde vysvetľujeme nezdaniteľné časti základu dane, uvádzame aktuálne vzory tlačív a podobne.

EAN kód:
8584113065689
Rok vydania:
2023
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,22 € s DPH 11,85 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2022

V záverečnom vydaní roka 2022 prinášame prehľad v týchto témach - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, štátnozamestnanecký pomer vo svetle novely Zákonníka práce, novela Zákonníka práce účinná od 1. 11. 2022, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023 a iné.
Viac informácií k uvedeným témam získate v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065603
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2022

Desiate vydanie prináša prehľad v týchto témach - pracovná pohotovosť, novela Zákonníka práce – transpozícia smerníc EP a Rady (EÚ), novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť, cookies a GDPR, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahov a iné.
Viac informácií nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065467
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2022

Vedeli ste, že od 1.1.2023 nová minimálna mzda? Ak nie, prinášame tému - nová minimálna mzda nadobúdajúca platnosť od 1. januára 2023, kde sa dozviete o jednotlivých zmenách. Novinkou je i otcovská dovolenka, ktorú rozoberáme v téme zmeny týkajúce sa otcovskej dovolenky, ktorá nadobudla účinnosť od 1.10.2022. Viac sa dočítate aj o téme stravné v daňových výdavkoch v roku 2022, kde bola opakovane menená právna úprava prispievania zamestnávateľov na stravovanie zamestnancov. Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2022

Septembrové vydanie bližšie oboznamuje s cestovnými náhradami a vyúčtovaním preddavkov, kde zistíte aké povinnosti sú nutné smerom k zamestnancovi bez ohľadu na dobu trvania pracovnej cesty. Viac zistíte aj o zákone o publikáciách, ktorý prijala Národná rada koncom júna 2022. Novinkou je i daňový bonus od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022, kde sa pozrieme na aktuálne zmeny.

EAN kód:
8584113065382
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2022

V obsahu letného vydania nájdete bližšie informácie k uvedeným témam - životné minimum od 1. 7. 2022, najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. júla 2022, k aktuálnym zmenám v právnej úprave daňového bonusu a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065313
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2022

V obsahu šiesteho vydania nájdete bližšie rozobrané tieto témy - cestovné náhrady SZČO, najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve, II. Časť, zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022, novinky v pravidlách na zaisťovanie BOZP a iné.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2022

V obsahu piateho vydania nájdete tému kurzarbeit, ktorá popisuje postupné zavádzanie nástrojov „skrátenej práce“ vo všetkých krajinách Európskej únie. Téma zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku taktiež rezonuje Slovenskom, kde prostredníctvom Zákona č. 55/2022 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 480/2002 Z. z. a zverejnený zákon č. 92/2022 Z. z.. Oba zákony približujú zmeny v právnych predpisoch (tzv. Lex Ukrajina). V obsahu nižšie nájdete i viac aktuálnych tém.

EAN kód:
8584113065122
Rok vydania:
2022
Počet strán:
48
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -
Stránky: