Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2023

Spojené vydanie publikácie, prináša množstvo zaujímavých tém, napríklad - cestovné náhrady a zmeny v stravnom v roku 2023, kde sa zvyšovali sumy stravného pri pracovných cestách a priblížime dosahy vo viacerých oblastiach. Pri téme odstupné, popisujeme, ktoré atribúty zohrávajú pri výške vyplateného odstupného. Prakticky sa zameriame i na zmenu pracovnej zmluvy, kde si popíšeme náležitosti, bez ktorých by zmluva nebola platne uzatvorená.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
20,46 €
Cena bez DPH
17,05 €
EAN kód
8584113065894
Rok vydania
2023
Počet strán
64
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2023

Spojené vydanie publikácie, prináša množstvo zaujímavých tém, napríklad - cestovné náhrady a zmeny v stravnom v roku 2023, kde sa zvyšovali sumy stravného pri pracovných cestách a priblížime dosahy vo viacerých oblastiach. Pri téme odstupné, popisujeme, ktoré atribúty zohrávajú pri výške vyplateného odstupného. Prakticky sa zameriame i na zmenu pracovnej zmluvy, kde si popíšeme náležitosti, bez ktorých by zmluva nebola platne uzatvorená.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Cestovné náhrady

 • Cestovné náhrady a zmeny v stravnom v roku 2023 (Ing. Ľuboslava Minková)

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm náhrad sa zvýšili sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, a to na základe štatistických údajov za mesiac august 2022; mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní dosiahol v auguste 2022 hodnotu 106,4, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 6,4 percentuálneho bodu; vo väzbe na vyššie uvedené bolo vydané opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2023. Zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách vyvolal dopad vo viacerých oblastiach.

Pracovnoprávne vzťahy 

 • Odstupné (JUDr. Monika Kiklicová)

Skončenie pracovného pomeru jednostranným právnym úkonom zo strany zamestnávateľa, na ktorý sa viažu zákonom ustanovené dôvody sa zdá byť jednoduchou záležitosťou. Ale dôležitú úlohu tu zohráva i doba trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa, ktorá má vplyv na výšku vyplateného odstupného.

 • Zmena pracovnej zmluvy (JUDr. Monika Kiklicová)

Článok sa zaoberá písomnou pracovnou zmluvou, ktorej jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi a jedno vyhotovenie si, samozrejme, ukladá vo svojich osobných spisoch zamestnancov. Rozlišujú sa obligatórne náležitosti pracovnej zmluvy, teda také, bez ktorých nie je možné považovať pracovnú zmluvu za platne uzatvorenú, a fakultatívne, ktoré môžu, ale nemusia byť v pracovnej zmluve explicitne upravené.

 • Problematika sociálnej sféry vrátane zamestnanosti (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Prepojenie sociálnej a daňovej sféry je veľmi tesné. V prvom rade nemožno spochybniť, že čím sú vyššie daňové príjmy štátneho rozpočtu, tým viac prostriedkov možno použiť v sociálnej oblasti. V druhom rade platí, že účinné opatrenia v sociálnej sfére,  najmä v oblasti podpory zamestnanosti, majú pozitívny vplyv na ekonomický rast, a teda i výnos daní. Obsah tohto príspevku predstavuje najmä sociálna problematika (vrátane opatrení na trhu práce) so zameraním na aktuálne zmeny, pričom primeraná pozornosť je venovaná aj daňovým aspektom podpory zamestnanosti a sociálnej ochrany.

Odvody

 • Minimálny preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie, minimálne poistné zamestnanca (Ing. Jana Repáčová)

Zákon č. 518/2022 mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Týmto zákonom sa zaviedol minimálny preddavok poistného pre zamestnanca na zdravotné poistenie a aj minimálne poistné zamestnanca. K článku prislúchajú aj dva praktické vzory: Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku.

Praktická personalistika

 • Ako vybudovať dobrý kolektív, v ktorom bude prevládať spokojnosť (II.) (Ľudmila Lipovská Lišková)

Emocionálna inteligencia má významný vplyv nie len na náš osobný, ale aj profesionálny život. Preto je nevyhnutné, aby sme porozumeli tomu, čo tento druh inteligencie znamená a jej významu a dôležitosti na pracovisku. V tejto časti sa dočítate všetko dôležité o emocionálnej inteligencii. Prečo je taká dôležitá pre dobre fungujúci pracovný kolektív, prečo je pri výbere nových zamestnancov dôležité posudzovať nie len ich IQ, ale hlavne EQ. Dozviete sa aj to, čo všetko môže emocionálna inteligencia ovplyvniť.

BOZP

 • Spracúvanie OU uchádzačov o zamestnanie vo výberovom konaní (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD)

Nakoľko vo výberovom konaní dochádza k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, je potrebné pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679, tiež v súlade so Zákonníkom práce a Zákonom o službách zamestnanosti.

 • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

Každé pracovisko je potrebné posúdiť z hľadiska miery pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia (fyzikálnych faktorov, chemických faktorov, biologických faktorov a iných faktorov) na zdravie zamestnancov a zároveň zabezpečiť prevenciu poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Výsledkom posúdenia miery zdravotného rizika je kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika. Podľa závažnosti vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

 • Zverejňovanie fotografií zamestnancov a bývalých zamestnancov na web sídle a sociálnych sieťach zamestnávateľa (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD)

S cieľom propagácie svojej činnosti, budovania firemnej kultúry, prezentovania svojich zamestnancov, pracovných tímov dochádza v sieti internet v praxi často ku zverejňovaniu fotografií zamestnancov práve na sociálnych sieťach (napr. fan page na Facebooku) alebo web sídle daného zamestnávateľa ako prevádzkovateľa. Ide pritom o rôzne druhy fotografií, napr. fotky z rôznych podujatí, eventov, fotky z konferencií, či iných mimopracovných aktivít (napr. teambuildingov) a pod. Cieľom tohto článku je preto ozrejmiť kedy je používanie fotografií zamestnancov zamestnávateľmi v súlade s pravidlami stanovenými nariadením GDPR.

ZDP

 • Zmena v uplatňovaní daňových výdavkov na poskytovanie vybraných predškolských zariadení zamestnávateľom pre svojich zamestnancov (Ing. Miroslava Brnová)

Zákonom č. 60/2023 Z. z., ktorý sa dopĺňa zákon o dani z príjmov v znení sa s účinnosťou od 15. 3. 2023 doplnilo ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) ZDP. Uvedenou úpravou nejde o rozšírenie daňových výdavkov zamestnávateľa o tieto vybrané predškolské zariadenia, ale len o zmenu ich uplatňovania.

 • Aktuálne k dobrovoľníctvu (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Dňa 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. V tomto príspevku svoju pozornosť upriamime najmä na aktuálnu právnu úpravu dobrovoľníctva po zmenách. K rozvoju dobrovoľníctva nepochybne prispievajú aj daňové zvýhodnenia upravené v zákone o dani z príjmov. V závere sa budeme venovať širším súvislostiam tohto významného inštitútu.