Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Aj online verzia

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, objasňuje a pomáha riešiť Vaše personálne, mzdové otázky, problematiku odvodov, pracovného práva a mnohé ďalšie, a to nie len vo forme odborných článkov, ale aj v obľúbenej forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie.

Formát
A4/online
Väzba
Mäkká väzba
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
PaM <strong>(online)</strong> ročný prístup 91,88 € 110,25 €
+ -
PaM <strong>(tlačená publikácia)</strong> 2025 112,28 € 134,74 €
+ -
PaM <strong>(tlačená publikácia)</strong> 2024 102,08 € 122,49 €
+ -
PaM <strong>(tlačená publikácia)</strong> + online ročný prístup bezplatne ročník: 2025 112,28 € 134,74 €
+ -
<a href="http://www.zakon.sk/eshop/pam-jednotlive-cisla/c-4537.xhtml"><b>Zoznam jednotlivých čísiel</b></a>

Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, objasňuje a pomáha riešiť Vaše personálne, mzdové otázky, problematiku odvodov, pracovného práva a mnohé ďalšie, a to nie len vo forme odborných článkov, ale aj v obľúbenej forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie.

V online časopise nájdete:

 • upozornenia na zmeny v legislatíve
 • porovnania a alternatívne riešenia problémov
 • vysvetlenia sporných miest v pracovnoprávnych otázkach
 • riešenie otázok, v ktorých sa najčastejšie robia chyby
 • komentované vzory zmlúv v pracovnoprávnej oblasti
 • vzorovo vyplnené tlačivá z pracovnoprávnej oblasti
 

Vo svojom online časopise získajte:

 • Chat – každý pracovný deň odborníci odpovedajú na vaše otázky prostredníctvom online chatu.
 • Online rozhovor– 2x do mesiaca sa môžete priamo pýtať na aktuálne vopred ohlásené témy (o témach vás budeme vopred informovať emailom).
 • Archív online rozhovorov– každý online rozhovor archivujeme a vy sa kedykoľvek k nemu môžete vrátiť.
 • Videorozhovor - pýtate sa naživo ľubovoľné otázky k vopred ohlásenej téme a odborník ihneď odpovedá počas videorozhovoru, tzn. odborného poradcu vidíte a počujete na obraze naživo.

S produktom získate:

 • vybrané vzory tlačív
 • príklady z praxe
 • správy pre podnikateľov - pravidelný súhrnný prehľad informácií
 • o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daňovej, účtovnej, mzdovej a čiastočne aj právnej legislatíve SR
 • informácie o školeniach a kurzoch
 • kalendár daňových a odvodových povinnosti
 • mzdovú pohotovosť – odborníci na mzdy a personalistiku bezplatne reagujú na podnety od zákazníkov (telefonicky)
 

Obsah produktu

 • Daň z príjmov – závislá činnosť – zdaňovanie miezd, odmien, náhrad v pracovnom páve, peňažných a nepeňažných plnení voči zamestnancom, odmien zo sociálneho fondu, podielov na zisku, tantiém, cestovných náhrad a iných príjmov plynúcich z pracovnoprávnych vzťahov, zdaňovanie príjmov FO, SZČO...
 • Pracovnoprávne vzťahy – predzmluvné vzťahy, prijímanie pracovníkov, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, pracovný čas, prekážky v práci, dovolenka na zotavenie, stravovanie zamestnancov, náhrada škody v pracovnom práve, výkon práce mimo pracovného pomeru, materská a rodičovská dovolenka, preradenie na inú prácu, povinnosti zamestnancov, povinnosti zamestnávateľov, nelegálne práca ...
 • Odmeňovanie – mzdové nároky zamestnancov, mzda za prácu nadčas, náhrady mzdy, minimálna mzda, mzdové zvýhodnenia, naturálna mzda, mzda v cudzej mene, splatnosť mzdy, zrážky zo mzdy, normovanie práce, mzda pri prácach na dohody mimo pracovný pomer, odchodné, odstupné, splatnosť mzdy...
 • Odvody do fondov a sociálna pomoc – verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvody na nemocenské, dôchodkové dávky, nemocenské dávky, ošetrovné, dávky v nezamestnanosti, úrazová renta, jednorazové odškodnenie, konanie vo veciach sociálneho poistenia, povinnosti zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, štátne sociálne dávky.
 • Komentované vzory zmlúv a vzorov tlačív – komentované zmluvy v pracovnom práve – pracovná zmluva, skončenie pracovného pomeru, zmluva o hmotnej zodpovednosti, zmluva pri preradení na inú prácu... Registračné povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, povinné štatistické výkazy, prihlášky, odhlášky do fondov...
 • Praktická personalistika – pracovný poriadok, organizačná štruktúra, kolektívne vyjednávanie, účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, vzdelávanie zamestnancov, rekvalifikácia, sociálna politika, kontrolná činnosť, ochrana osobných údajov, právo na info, manažérske zručnosti...
 • BOZP a požiarna ochrana – pracovné podmienky, povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v BOZP, poskytovanie ochranných pracovných odevov, pracovné úrazy, predchádzanie škodám, preventívne opatrenia, ochrana práce, inšpekcia práce...
 • Verejná správa – venujeme sa rôznym témam, ktoré sú špecifické pre samosprávy napr. odmeňovanie, školstvo, správa daní a poplatkov, účtovníctvo a iné.
 • Vy sa pýtate – my odpovedáme – nepravidelne uverejňujeme odpovede na otázky z listárne, ktoré nám zasielajú naši čitatelia
 

Kalendár podnikateľa

Praktický pomocník s povinnosťami na jednotlivé dni daného mesiaca vrátane sankcií za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti.
 

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu práca, mzdy a odmeňovanie získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby. Produkt sa nachádza na adrese http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pam.htm


Vstup do online produktu Práca, mzdy a odmeňovanie

Funkcie

Medzi ponúkané funkcie patria:

 • Moje záložky – máte možnosť ukladať si dokumenty do vlastných záložiek. Môžete si tak vytvárať zložky dokumentov pre každú tému alebo klienta.
 • Moje poznámky – k jednotlivým dokumentom si môžete vložiť svoju vlastnú poznámku alebo ľubovoľný text a následne si ich uložiť.
 • Moja história – dokumenty, ktoré ste si prezerali, sa automaticky ukladajú do histórie. Kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť a nemusíte ich znova vyhľadávať.

Služby

Medzi ponúkané služby patrí:

 • Monitoring Zbierky zákonov – nastavte si emailové upozornenia na zmenené a doplnené predpisy.
 

Podmienkou využívania nových funkcii, služieb a bonusov je registrácia do online časopisu Personálny a mzdový poradca podnikateľa na www.mzdovecentrum.sk.