Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Aj online verzia

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, objasňuje a pomáha riešiť Vaše personálne, mzdové otázky, problematiku odvodov, pracovného práva a mnohé ďalšie, a to nie len vo forme odborných článkov, ale aj v obľúbenej forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie.

Formát
A4/online
Väzba
Mäkká väzba
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
PaM <strong>(online)</strong> ročný prístup 58,08 € 69,70 €
+ -
PaM <strong>(tlačená publikácia)</strong> 2023 85,06 € 102,07 €
+ -
PaM <strong>(tlačená publikácia)</strong> 2022 77,33 € 92,79 €
+ -
PaM <strong>(tlačená publikácia)</strong> + online ročný prístup bezplatne ročník: 2023 85,06 € 102,07 €
+ -
PaM <strong>(tlačená publikácia)</strong> + ročný prístup na PaM PLUS + online ročný prístup na časopis bezplatne ročný prístup 205,06 € 246,07 €
+ -
PaM <strong>(online) s 10% zľavou + ročný prístup na PaM PLUS ročný prístup</strong> ročný prístup 172,28 € 206,73 €
+ -
PaM (<a href="http://www.zakon.sk/eshop/pam-jednotlive-cisla/c-4537.xhtml">jednotlivé čísla</a>) 0,00 € 0,00 €

Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, objasňuje a pomáha riešiť Vaše personálne, mzdové otázky, problematiku odvodov, pracovného práva a mnohé ďalšie, a to nie len vo forme odborných článkov, ale aj v obľúbenej forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie.

V online časopise nájdete

 • upozornenia na zmeny v legislatíve
 • porovnania a alternatívne riešenia problémov
 • vysvetlenia sporných miest v pracovnoprávnych otázkach
 • riešenie otázok, v ktorých sa najčastejšie robia chyby
 • komentované vzory zmlúv v pracovnoprávnej oblasti
 • vzorovo vyplnené tlačivá z pracovnoprávnej oblasti


Získajte ešte viac funkcii a služieb vo svojom online časopise – TU.S produktom získate

 • vybrané vzory tlačív
 • príklady z praxe
 • správy pre podnikateľov - pravidelný súhrnný prehľad informácií
 • o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daňovej, účtovnej, mzdovej a čiastočne aj právnej legislatíve SR
 • informácie o školeniach a kurzoch
 • kalendár daňových a odvodových povinnosti
 • mzdovú pohotovosť – odborníci na mzdy a personalistiku bezplatne reagujú na podnety od zákazníkov (telefonicky)

Obsah produktu

 • Daň z príjmov – závislá činnosť – zdaňovanie miezd, odmien, náhrad v pracovnom páve, peňažných a nepeňažných plnení voči zamestnancom, odmien zo sociálneho fondu, podielov na zisku, tantiém, cestovných náhrad a iných príjmov plynúcich z pracovnoprávnych vzťahov, zdaňovanie príjmov FO, SZČO...
 • Pracovnoprávne vzťahy – predzmluvné vzťahy, prijímanie pracovníkov, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, pracovný čas, prekážky v práci, dovolenka na zotavenie, stravovanie zamestnancov, náhrada škody v pracovnom práve, výkon práce mimo pracovného pomeru, materská a rodičovská dovolenka, preradenie na inú prácu, povinnosti zamestnancov, povinnosti zamestnávateľov, nelegálne práca ...
 • Odmeňovanie – mzdové nároky zamestnancov, mzda za prácu nadčas, náhrady mzdy, minimálna mzda, mzdové zvýhodnenia, naturálna mzda, mzda v cudzej mene, splatnosť mzdy, zrážky zo mzdy, normovanie práce, mzda pri prácach na dohody mimo pracovný pomer, odchodné, odstupné, splatnosť mzdy...
 • Odvody do fondov a sociálna pomoc – verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvody na nemocenské, dôchodkové dávky, nemocenské dávky, ošetrovné, dávky v nezamestnanosti, úrazová renta, jednorazové odškodnenie, konanie vo veciach sociálneho poistenia, povinnosti zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, štátne sociálne dávky.
 • Komentované vzory zmlúv a vzorov tlačív – komentované zmluvy v pracovnom práve – pracovná zmluva, skončenie pracovného pomeru, zmluva o hmotnej zodpovednosti, zmluva pri preradení na inú prácu... Registračné povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, povinné štatistické výkazy, prihlášky, odhlášky do fondov...
 • Praktická personalistika – pracovný poriadok, organizačná štruktúra, kolektívne vyjednávanie, účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, vzdelávanie zamestnancov, rekvalifikácia, sociálna politika, kontrolná činnosť, ochrana osobných údajov, právo na info, manažérske zručnosti...
 • BOZP a požiarna ochrana – pracovné podmienky, povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v BOZP, poskytovanie ochranných pracovných odevov, pracovné úrazy, predchádzanie škodám, preventívne opatrenia, ochrana práce, inšpekcia práce...
 • Verejná správa – venujeme sa rôznym témam, ktoré sú špecifické pre samosprávy napr. odmeňovanie, školstvo, správa daní a poplatkov, účtovníctvo a iné.
 • Vy sa pýtate – my odpovedáme – nepravidelne uverejňujeme odpovede na otázky z listárne, ktoré nám zasielajú naši čitatelia

Kalendár podnikateľa

praktický pomocník s povinnosťami na jednotlivé dni daného mesiaca vrátane sankcií za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu práca, mzdy a odmeňovanie získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby. Produkt sa nachádza na adrese http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pam.htm


Vstup do online produktu Práca, mzdy a odmeňovanie