Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Aj online

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne poskytuje návod, ako postupovať pri riešení personálnych a mzdových otázok a otázok z oblastí sociálneho zabezpečenia.

Formát
A4/online
Väzba
mäkká väzba
Periodicita
Mesačník
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
PaM (tlačená publikácia) + online ročný prístup bezplatne 2019 61,26 € 73,51 €
+ -
PaM (online) ročný prístup 41,74 € 50,09 €
+ -
PaM (tlačená publikácia) 2019 61,26 € 73,51 €
+ -
PaM (tlačená publikácia) – predplatné 2018 54,78 € 65,73 €
+ -
PaM (tlačená publikácia) – predplatné (-5% akcia) 2017 54,78 € 52,04 € 65,73 € 62,45 €
+ -
PaM (tlačená publikácia) – predplatné (-5% akcia) 2016 54,78 € 52,04 € 65,73 € 62,45 €
+ -
PaM (jednotlivé čísla)

Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne poskytuje návod, ako postupovať pri riešení personálnych a mzdových otázok a otázok z oblastí sociálneho zabezpečenia.
Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, objasňuje a pomáha riešiť Vaše personálne, mzdové otázky, problematiku odvodov, pracovného práva a mnohé ďalšie, a to nie len vo forme odborných článkov, ale aj v obľúbenej forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie.

V online časopise nájdete

 • upozornenia na zmeny v legislatíve
 • porovnania a alternatívne riešenia problémov
 • vysvetlenia sporných miest v pracovnoprávnych otázkach
 • riešenie otázok, v ktorých sa najčastejšie robia chyby
 • komentované vzory zmlúv v pracovnoprávnej oblasti
 • vzorovo vyplnené tlačivá z pracovnoprávnej oblasti

Výhody online časopisu

 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k informáciám
 • rýchlejší prístup k novému číslu
 • prehľadné usporiadanie textu
 • ľahká orientácia v časopise
 • vyhľadávanie v článkoch podľa zadaného kľúčového slova
 • prístup do zaplateného ročníka on-line časopisu „navždy"
 • prístup do archívu časopisu od roku 2013

S produktom získate

 • vybrané vzory tlačív
 • príklady z praxe
 • Správy pre podnikateľov - pravidelný súhrnný prehľad informácií
 • o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daňovej, účtovnej, mzdovej a čiastočne aj právnej legislatíve SR
 • informácie o školeniach a kurzoch
 • Kalendár daňových a odvodových povinnosti
 • telefonické odborné poradenstvo

Obsah produktu

 • Daň z príjmov – závislá činnosť – zdaňovanie miezd, odmien, náhrad v pracovnom páve, peňažných a nepeňažných plnení voči zamestnancom, odmien zo sociálneho fondu, podielov na zisku, tantiém, cestovných náhrad a iných príjmov plynúcich z pracovnoprávnych vzťahov, zdaňovanie príjmov FO, SZČO...
 • Pracovnoprávne vzťahy – predzmluvné vzťahy, prijímanie pracovníkov, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, pracovný čas, prekážky v práci, dovolenka na zotavenie, stravovanie zamestnancov, náhrada škody v pracovnom práve, výkon práce mimo pracovného pomeru, materská a rodičovská dovolenka, preradenie na inú prácu, povinnosti zamestnancov, povinnosti zamestnávateľov, nelegálne práca ...
 • Odmeňovanie – mzdové nároky zamestnancov, mzda za prácu nadčas, náhrady mzdy, minimálna mzda, mzdové zvýhodnenia, naturálna mzda, mzda v cudzej mene, splatnosť mzdy, zrážky zo mzdy, normovanie práce, mzda pri prácach na dohody mimo pracovný pomer, odchodné, odstupné, splatnosť mzdy...
 • Odvody do fondov a sociálna pomoc – verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvody na nemocenské, dôchodkové dávky, nemocenské dávky, ošetrovné, dávky v nezamestnanosti, úrazová renta, jednorazové odškodnenie, konanie vo veciach sociálneho poistenia, povinnosti zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, štátne sociálne dávky.
 • Komentované vzory zmlúv a vzorov tlačív – komentované zmluvy v pracovnom práve – pracovná zmluva, skončenie pracovného pomeru, zmluva o hmotnej zodpovednosti, zmluva pri preradení na inú prácu... Registračné povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, povinné štatistické výkazy, prihlášky, odhlášky do fondov...
 • Praktická personalistika – pracovný poriadok, organizačná štruktúra, kolektívne vyjednávanie, účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, vzdelávanie zamestnancov, rekvalifikácia, sociálna politika, kontrolná činnosť, ochrana osobných údajov, právo na info, manažérske zručnosti...
 • BOZP a požiarna ochrana – pracovné podmienky, povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v BOZP, poskytovanie ochranných pracovných odevov, pracovné úrazy, predchádzanie škodám, preventívne opatrenia, ochrana práce, inšpekcia práce...
 • Verejná správa – venujeme sa rôznym témam, ktoré sú špecifické pre samosprávy napr. odmeňovanie, školstvo, správa daní a poplatkov, účtovníctvo a iné.
 • Vy sa pýtate – my odpovedáme – nepravidelne uverejňujeme odpovede na otázky z listárne, ktoré nám zasielajú naši čitatelia

Kalendár podnikateľa

praktický pomocník s povinnosťami na jednotlivé dni daného mesiaca vrátane sankcií za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu práca, mzdy a odmeňovanie získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby. Produkt sa nachádza na adrese http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pam.htm


Vstup do online produktu Práca, mzdy a odmeňovanie