Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2023

Predstavujeme novelizáciu zákona č. 112/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Rozšírili výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na SRO. Pozrieme sa na aktuálne znenie dobrovoľného poistenia v zákone, priblížime si dávky, ktoré z neho môžeme čerpať a dotkneme sa aj témy dodatočného zaplatenia poistného – čo to je, kedy vzniká, koľko sa platí. Viac si priblížime i rodičovský bonus (dôchodok), ktorý je účinný od 1. januára 2023.

Cena s DPH
14,22 €
Cena bez DPH
11,85 €
EAN kód
8584113065795
Rok vydania
2023
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2023

Predstavujeme novelizáciu zákona č. 112/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Rozšírili výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na SRO. Pozrieme sa na aktuálne znenie dobrovoľného poistenia v zákone, priblížime si dávky, ktoré z neho môžeme čerpať a dotkneme sa aj témy dodatočného zaplatenia poistného – čo to je, kedy vzniká, koľko sa platí. Viac si priblížime i rodičovský bonus (dôchodok), ktorý je účinný od 1. januára 2023.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Nelegálne zamestnávanie v roku 2023 (Ing. Eva Gášpárová)

K novelizácii zákona o nelegálnej práci sa pristúpilo s ohľadom na opakované podnety podnikateľského prostredia rozšíriť výnimky okrem iného aj na spoločnosť s ručením obmedzeným. Parlament tak schválil zákon č. 112/2022 Z. z. Tiež sa ustanovilo, že kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania budú vykonávať inšpektoráty práce, čím sa zrušila kompetencia Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Novinky v novele zákona o službách zamestnanosti (Mgr. Katarína Danajovičová)

Rok 2023 nám priniesol nespočetne veľa noviel a neobišiel ani zákon č. 5/2004 Z. z. Zmeny s platnosťou od 1. 1. 2023 prinieslo až päť novelizačných zákonov a to zákon č. 112/2022, zákon č. 113/2022, zákon č. 426/2022, zákon č. 430/2022 a zákon 488/2022, ktorým sa prijali aj zmeny s budúcou platnosťou – od 1. 1. 2024. Priblížme si ale zmeny platné od roku 2023.

  • Doručovanie v pracovnoprávnych vzťahoch po novele ZP od 1. 11. 2022 (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD)

Inštitút doručovania písomností, ktoré sa týkajú pracovného pomeru, je upravený v § 38 zákona č. 311/2001 Z. z. Týka sa všetkých písomností zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy, písomností týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca. Rozsiahlejšia novela č. 350/2022 Z. z zasiahla do tejto oblasti.

Odvody

  • Dobrovoľné poistenie, dávky z dobrovoľného poistenia a dodatočné zaplatenie poistného (Mgr. Katarína Danajovičová)

Aktuálne obdobie nám prináša nespočetne veľa novelizácií. V článku sa pozrieme na aktuálne znenie dobrovoľného poistenia v zákone, priblížime si dávky, ktoré z neho môžeme čerpať a dotkneme sa aj témy dodatočného zaplatenia poistného – čo to je, kedy vzniká, koľko sa platí.

  • Rodičovský bonus (dôchodok) od 1. januára 2023 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Novela zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení zavádza nový pojem rodičovský bonus, či rodičovský dôchodok. Nárok naň majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

BOZP

  • Novelizácia povinností zamestnávateľov pri výpovedi zamestnanca so zdravotným postihnutím (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková, PhD.)

Zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím je zákonnou povinnosťou pri splnení dvoch podmienok. Týka sa zamestnávateľov, ktorí majú najmenej 20 zamestnancov. Povinnosti týkajúce sa podania výpovede boli v rámci legislatívneho procesu diskutovanou témou, nakoniec však novela nadobudla účinnosť. V článku poukazujeme na zákonné zmeny a stručne opisujeme postavenie zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Praktická personalistika

  • Ako vybudovať dobrý kolektív, v ktorom bude prevládať spokojnosť (Ľudmila Lipovská Lišková)

Mnohí z nás trávia v práci viac času ako pri akejkoľvek inej každodennej činnosti, je dôležité, aby sa v nej cítili prepojení a podporovaní kolegami, šéfmi alebo podriadenými. Pozitívne vzťahy na pracovisku sú významným stimulátorom pracovnej produktivity. Zvyšujú spokojnosť a sú nevyhnutné pre dlhodobú prosperitu.

Daň z príjmov

  • Daňový bonus od 1. januára 2023 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Nárok na daňový bonus na dieťa má rodič dieťaťa alebo iná oprávnená osoba, a to na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Je možné si ho uplatniť od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo do mesiaca, v ktorom dosiahne vek 25 rokov, ale iba ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom. Od 1. 1. 2023 sa zvyšuje mesačná suma daňového bonusu na dieťa.

Zo súdnej praxe

  • Materské (§ 49 zákona č. 461/2003 Z. z.)

Na účely vzniku nároku na materské je potrebné pojem „starať sa o dieťa“ podľa § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. vykladať autonómne a nemožno ho obsahovo stotožňovať s pojmom „riadnej starostlivosti“ podľa zákona č. 571/2009 Z. z. Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sžsk 50/2020.