Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2024

Marcové vydanie PAM obsahuje tému povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, v ktorej si priblížime povinnosti, ktoré majú zamestnávatelia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, ako aj otázku spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Neopomenieme ani pracovné podmienky mladistvých zamestnancov v roku 2024 a zameriame sa na osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov, konkrétne povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k ich zamestnávaniu a taktiež na konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zamestnancom zakázané.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Cena s DPH
24 €
Cena bez DPH
20 €
ISBN
858-41-1306-656-3
Rok vydania
2024
Počet strán
64
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2024

Marcové vydanie PAM obsahuje tému povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, v ktorej si priblížime povinnosti, ktoré majú zamestnávatelia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, ako aj otázku spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Neopomenieme ani pracovné podmienky mladistvých zamestnancov v roku 2024 a zameriame sa na osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov, konkrétne povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k ich zamestnávaniu a taktiež na konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zamestnancom zakázané.
Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

 • Povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie (JUDr. Petra Čičkánová)

Na dodržiavanie povinností a zásad pri spracúvaní osobných údajov musia zamestnávatelia a ich zamestnanci poverení spracúvaním osobných údajov dbať nielen vo vzťahu k existujúcim zamestnancom, ale aj potenciálnym, budúcim. V článku si priblížime povinnosti, ktoré majú zamestnávatelia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, ako aj otázku spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie ako dotknutých osôb zamestnávateľom ako prevádzkovateľom.

 • Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov v roku 2024 (JUDr. Stanislava Žáková)

Tento príspevok sa zaoberá osobitnými pracovnými podmienkami mladistvých zamestnancov, konkrétnymi povinnosťami zamestnávateľov vo vzťahu k ich zamestnávaniu a taktiež sa zameriava na konkrétne práce, ktoré sú mladistvým zamestnancom zakázané. V závere sa článok venuje dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a systému duálneho vzdelávania.

 • Pracovný poriadok zamestnávateľa (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Interné predpisy zamestnávateľa sa v praxi označujú aj pojmom vnútropodnikové normatívne právne akty. Úpravu povinností zamestnanca možno nájsť aj v interných predpisoch zamestnávateľa, napr. v pracovnom poriadku, či iných interných predpisoch zamestnávateľa. Medzi tieto interné predpisy patria aj predpisy zamestnávateľa ako napr. organizačný poriadok, mzdový predpis, smernice o úprave pracovného času, či interné predpisy v oblasti BOZP. Tento článok bližšie pojednáva o možnosti/povinnosti zamestnávateľa vydať pracovný poriadok a o obsahu tohto vnútropodnikového normatívneho právneho aktu.

BOZP

 • Úraz zamestnanca na teambuildingu (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Len malá nepozornosť stačí na pracovisku pri plnení pracovných úloh a môže dôjsť k pracovnému úrazu. K minimalizácii rizika vzniku pracovných úrazov prispieva bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tzv. BOZP). Zamestnávateľ by mal vo svojich interných (vnútorných) predpisoch upraviť postup v prípade vzniku pracovného úrazu, nakoľko je potrebné pre zamestnancov vedieť ako v danom prípade majú postupovať.

 • Otázky na tému: Choroby z povolania (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom. Špecializované pracovisko je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo; u profesionálnych kožných ochorení je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo). V tomto článku odpovedáme na otázky týkajúce sa chorôb z povolania, ktoré sú následkom negatívneho pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov; sú ochoreniami, ktoré preukázateľne vznikli v súvislosti s vykonávanou prácou.

Odmeňovanie a mzdy

 • Odchodné a podmienky na jeho poskytnutie (Ing. Iveta Matlovičová)

Odchodné je peňažné plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, a pri skončení pracovného pomeru, ak bol zamestnancovi priznaný predčasný starobný dôchodok. Podmienky poskytnutia odchodného sú upravené v ustanovení § 76a zákona č. 311/2001 Z. z.

 • Nárok na predčasný starobný dôchodok a odchodné (JUDr. Igor Hvojník)

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek. Od roku 2023 je nárok na predčasný starobný dôchodok, ak: ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

I. Predčasný starobný dôchodok

 • Nárok na predčasný starobný dôchodok
 • Určenie sumy predčasného starobného dôchodku
 • Podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok

II. Odchodné

Verejná správa

 • Zamestnávanie príslušníkov obecnej polície (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Ešte v roku 2023 bola prijatá novela zákona o obecnej polícii, ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza nový príspevok za prácu v obecnej polícii. Ide o zákon č. 275/2023 Z. z., aj k novelizácii zákona č. 564/1991 Zb. a nadobudol účinnosť 1. januára 2024.

Daň z príjmov

 • Poistenie platené fyzickými osobami podľa osobitných predpisov z daňového hľadiska (Ing. Miroslava Brnová)

Z pohľadu zákona o dani z príjmov je možné stretnúť sa s riešením poistného nielen z pohľadu uplatnenia daňových výdavkov pri povinných alebo nepovinných platbách na poistné či už napr. v prípade zamestnancov, alebo podnikateľov ale aj na strane príjmov napr. s prijatými plneniami z platených poistných vzťahov, ktoré môžu byť aj oslobodenými plneniami v závislosti o aké situácie ide.

 • Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. januára 2024 (Ing. Martina Paliderová)

V zdaňovacom období 2024 si daňovník môže uplatniť tieto nezdaniteľné časti:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľná časť základu dane vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.
 

Odpočítaním nezdaniteľných častí základu dane sa znižuje výsledná daňová povinnosť z príjmov daňovníka. Nezdaniteľnú časť základu dane si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac, a to prostredníctvom vypísania tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. SZČO si uplatňuje nezdaniteľnú časť iba raz ročne, a to podaním daňového priznania typ B.