Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2023

Piate vydanie PAM prináša informácie k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – sezónne práce. Keďže sa novelizoval Zákonník práce k 1. 1. 2023, prinášame podrobnejšie informácie. Zmena nastala i novelou zákona o hmotnej núdzi. Prinášame prehľad zmien s účinnosťou od 1. 4. 2023 ale aj väčšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2024. Diskutovanou témou sú aj príplatky za prácu nadčas, za prácu vo sviatok a za prácu v noci, ktorú priblížime v uvedenom vydaní.

Cena s DPH
16,02 €
Cena bez DPH
13,35 €
EAN kód
8584113065931
Rok vydania
2023
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2023

Piate vydanie PAM prináša informácie k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – sezónne práce. Keďže sa novelizoval Zákonník práce k 1. 1. 2023, prinášame podrobnejšie informácie. Zmena nastala i novelou zákona o hmotnej núdzi. Prinášame prehľad zmien s účinnosťou od 1. 4. 2023 ale aj väčšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2024. Diskutovanou témou sú aj príplatky za prácu nadčas, za prácu vo sviatok a za prácu v noci, ktorú priblížime v uvedenom vydaní.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – sezónne práce (JUDr. Monika Kiklicová)

Zákonník práce bol zákonom č. 248/2022 Z. z. novelizovaný s účinnosťou od 1. 1. 2023. nNa základe tejto novely sa menilo uzatváranie dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. V tomto texte si rozoberieme túto dohodu trochu podrobnejšie.

  • Nadbytočnosť zamestnanca, zákaz utvorenia zrušeného miesta a rozdelenie práce po odchádzajúcom zamestnancovi (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Aj napriek kvantite judikatúry, ktorá existuje k problematike organizačnej zmeny, sa zamestnávatelia stále dopúšťajú chýb, ktoré môžu spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. V záujme predchádzania takýmto situáciám by si mal dať zamestnávateľ záležať na riadnom splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s organizačnými zmenami a znižovaním počtu zamestnancov.

  • Novela zákona o hmotnej núdzi (Mgr. Katarína Danajovičová)

V článku si priblížime zmeny - podrobnejšie zmeny v zákone č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 4. 2023 ale aj jednu zásadnú zmenu, ktorá vstúpi do platnosti od 1. januára 2024 a to je zrušenie osobitného príspevku. Osobitný príspevok slúži ako nástroj na podporu zamestnanosti.

Odmeňovanie a mzdy

  • Príplatky za prácu nadčas, za prácu vo sviatok a za prácu v noci (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Pracovný čas je časový úsek, kedy je zamestnanec k dispozícii svojmu zamestnávateľovi a v ktorom pre neho vykonáva prácu, plní si pracovné povinnosti. Všeobecne platí, že pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Z uvedeného pravidla existujú určité výnimky súvisiace s rozvrhnutím pracovného času, charakterom práce, vekom zamestnanca. Tento článok pojednáva o  práci nadčas. práci vo sviatok a nočnej práci a mzdových zvýhodneniach za túto prácu podľa Zákonníka práce.

  • Problematika sociálnej sféry vrátane zamestnanosti (II. časť): dávky zo sociálneho poistenia (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Z nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky napríklad v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby, úrazu alebo nariadeného karanténneho opatrenia. Tiež sem patria materské dávky, dávky na ošetrovné ale aj vyrovnávacia dávka určená pre ženy, tehotné alebo počas materstva do konca 9. mesiaca po pôrode, ktoré boli preradené na inú pracovnú činnosť, z ktorej dosahujú nižší príjem. Z dôchodkového poistenia sa vypláca starobný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a tiež sirotský dôchodok...článok pojednáva aj o úrazovom poistení, garančnom poistení a poistení v nezamestnanosti.

Praktická personalistika

  • Autenticita ako potenciál nášho života (www.ezisk.sk)

Tzv. intrapersonálny konflikt vzniká ako reakcia odporu a nesúhlasu na to, čo sa nám deje. Čo je teda príčinou, že ľudia niekde uviaznu, nedokážu sa pohnúť ďalej a nedokážu žiť vlastné životy? Príčina je v postoji k sebe samému. Alebo sa z niektorých stanú perfekcionisti. Teda ľudia, ktorým záleží na tom, aby neurobili ani jedinú chybu.

Ostatné

  • Podanie dodatočného daňového priznania (Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík)

Problematiku podania daňového priznania a dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, rieši veľa daňových subjektov, ako aj fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, ale spĺňajú povinnosť daňové priznanie podať na základe dosiahnutého príjmu (napr. z predaja nehnuteľností, ako je byt, rodinný dom, pôda, z prenájmu hnuteľného alebo nehnuteľného majetku) podľa ZDP.

  • Zákon o preverovaní zahraničných investícií (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Dňa 29. novembra 2022 Národná rada SR prijala nový zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je účinný od 1. marca 2023 a zameriava sa najmä na bezpečnosť krajiny a ochranu kritickej infraštruktúry.

Cieľom prijatia tohto zákona je zavedenie možnosti posudzovať zahraničné investície z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku SR, resp. EÚ. Tento článok poukazuje na právnu úpravu obsiahnutú v tomto zákone, nové inštitúty a povinnosti, ktoré zákon zavádza.

Zo súdnej praxe

  • Aktivačný príspevok ako pomoc v hmotnej núdzi (Najvyšší správny súd SR)

Aktivačný príspevok má poskytnúť pomoc, motivovať fyzickú osobu - uchádzača o zamestnanie zvýšiť si kvalifikáciu formou externého štúdia. Jeho účel však nespočíva v tom, že fyzická osoba i napriek už dosiahnutému vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa požiada o aktivačný príspevok za účelom ďalšieho absolvovania štúdia nadväzujúceho na už dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie.