Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2023

Desiate vydanie sa zameriava na témy zamestnávanie mladistvých a podnikanie študentov, kde poukazujeme práve na právnu úpravu v súvislosti so zamestnávaním mladistvých a na podnikanie študentov na živnosť. Téma nevyčerpaná dovolenka v roku 2023 prináša viaceré otázky a my vám ich zodpovieme formou článku. Taktiež si priblížime tému nezdaniteľná časť základu dane z pohľadu manželského partnera, dôchodcu a výšky príspevkov na dôchodkové sporenie.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
16,02 €
Cena bez DPH
13,35 €
EAN kód
8584113066235
Rok vydania
2023
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2023

Desiate vydanie sa zameriava na témy zamestnávanie mladistvých a podnikanie študentov, kde poukazujeme práve na právnu úpravu v súvislosti so zamestnávaním mladistvých a na podnikanie študentov na živnosť. Téma nevyčerpaná dovolenka v roku 2023 prináša viaceré otázky a my vám ich zodpovieme formou článku. Taktiež si priblížime tému nezdaniteľná časť základu dane z pohľadu manželského partnera, dôchodcu a výšky príspevkov na dôchodkové sporenie.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Zamestnávanie mladistvých a podnikanie študentov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

V čase letných prázdnin, vianočných prázdnin, ale aj po iné obdobie roka majú viacerí zamestnávatelia záujem o sezónnych zamestnancov, medzi ktorých patria aj študenti. Čoraz viac študentov si ale privyrába aj napr. podnikaním na živnosť. Ide o populárnu formu podnikania, najmä pre jej flexibilitu. Článok poukazuje práve na právnu úpravu v súvislosti so zamestnávaním mladistvých a na podnikanie študentov na živnosť.

  • Štvordňový pracovný týždeň – fenoménom, ktorý nás zaujíma čoraz viac (Ľudmila Lipovská Lišková)

Viacerí odborníci už nejaký čas nepovažujú skrátenie pracovnej doby/štvordňového pracovného týždňa za utópiu, ale skôr za nevyhnutnosť, a aj preto je štvordňový pracovný týždeň horúcou témou už niekoľko rokov. Zavedenie štvordňového pracovného týždňa by mohlo pre Európu predstavovať jedno z kľúčových opatrení na efektívne riešenie problémov spojených s nedostatkom pracovných síl.

Odmeňovanie a mzdy

  • Nevyčerpaná dovolenka v roku 2023 (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Blíži sa koniec roka – čas, kedy si zamestnanci zvyknú čerpať dovolenku počas vianočných sviatkov, aby stihli vyčerpať čo najviac z tohtoročnej dovolenky. Platí pravidlo, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ale čo ak si zamestnanec dovolenku za príslušný rok nevyčerpá (resp. nestihne vyčerpať)?

  • Minimálna mzda nadobúdajúca platnosť od 1. januára 2024 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 372/2023 Z. z. bola na rok 2024 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Ustanovená suma minimálnej mzdy sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu.

BOZP

  • Zima na pracovisku (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti, a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť na teple v zimných mesiacoch. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajniach atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa aktuálnej legislatívy. Článok poukazuje na povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa teploty na pracovisku v chladnom období v súlade s aktuálnou zákonnou úpravou.

  • Denný a týždenný odpočinok v práci (JUDr. Monika Kiklicová)

Podnetom na napísanie tohto článku bolo rozhodnutie Súdneho dvora (druhá komora) EÚ z 2. marca 2023, Vec C-477/21, MÁV-START. I pri nepretržitom odpočinku v týždni platí, rovnako ako pri nepretržitom dennom odpočinku, že práca nadčas či pracovná pohotovosť je práca vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas a je vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, preto pri nariadení práce nadčas či pracovnej pohotovosti počas nepretržitého odpočinku v týždni dochádza k skráteniu, resp. k prerušeniu tohto nepretržitého týždenného odpočinku.

ZDP

  • Nezdaniteľná časť základu dane na manželského partnera (Ing. Iveta Matlovičová)

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo na manžela možno uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia a v prípade, že podmienky na jej uplatnenie neboli splnené na začiatku každého kalendárneho mesiaca daného roka, daňovníkovi vznikne nárok len na pomernú časť a to vo výške jednej dvanástiny za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené všetky podmienky na jej uplatnenie.

  • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (dôchodcu) (Ing. Iveta Matlovičová)

Pri uplatnení nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u daňovníka (dôchodcu), ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku podľa § 11 ods. 6 ZDP alebo mu bol tento dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období sa uplatňuje špecifický postup.

  • Nezdaniteľná časť základu dane vo výške príspevkov na dôchodkové sporenie (Ing. Iveta Matlovičová)

Cez novelu č. 129/2022 Z. z. sa od roku 2023 za nezdaniteľnú časť základu dane považujú aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, ktoré boli preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa vykonáva výpočet ročnej daňovej povinnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je možné uplatniť prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2023.

Rada odborníka

  • Príklady z vašej praxe