Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2023

V poradí, už ôsme vydanie sa zameriava na nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. 10. 2023, kde dochádza k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Zameriame sa taktiež na zmenu registračného poplatku od 1. 7. 2023 za zápis držiteľa do evidencie vozidiel. Zmeny sa dotkli sadzobníka správnych poplatkov, ktorý priamo ovplyvňuje ekologický koeficient vozidla stanovený v závislosti od druhu vozidla s ohľadom na druh paliva a emisnú normu euro. Prehľad ďalších tém nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
16,02 €
Cena bez DPH
13,35 €
EAN kód
8584113066143
Rok vydania
2023
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2023

V poradí, už ôsme vydanie sa zameriava na nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. 10. 2023, kde dochádza k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Zameriame sa taktiež na zmenu registračného poplatku od 1. 7. 2023 za zápis držiteľa do evidencie vozidiel. Zmeny sa dotkli sadzobníka správnych poplatkov, ktorý priamo ovplyvňuje ekologický koeficient vozidla stanovený v závislosti od druhu vozidla s ohľadom na druh paliva a emisnú normu euro. Prehľad ďalších tém nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Cestovné náhrady

 • Nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. 10. 2023 (Ing. Iveta Matlovičová)

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Opätovne dochádza k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. V článku vás oboznámime, aký to prináša dosah nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale aj na rozsah zabezpečovania stravovania zamestnávateľa pre zamestnancov.

 • Paušálne cestovné náhrady (§ 34 zákona č. 283/2002 Z. z.) (Mgr. Katarína Danajovičová)

Paušálne sumy určuje jednostranne zamestnávateľ. Paušalizovať náhrady je vhodné a účelné u (v smernici potrebné presne špecifikovať): skupín zamestnancov, ktorým sú pravidelne určované porovnateľné podmienky pracovnej cesty alebo jedného zamestnanca s opakujúcimi sa prac. cestami alebo sa môžu vzťahovať len na pracovné cesty ku nejakej konkrétnej činnosti (napr. obchodné zastupovania) alebo len na pracovné cesty v rámci regióna, kraja.

 • Zmena registračného poplatku od 1. 7. 2023 (Ing. Jana Fülöpová)

Od 1. 7. 2023 registračný poplatok za zápis držiteľa do evidencie vozidiel v Slovenskej republike podľa položky 65 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov používa vo výpočte namiesto koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla ekologický koeficient vozidla stanovený v závislosti od druhu vozidla s ohľadom na druh paliva a emisnú normu euro. Túto zmenu priniesla novela zákona o správnych poplatkoch č. 109/2023 Z. z.

BOZP

 • Webové sídla obcí a ochrana osobných údajov (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Je takmer nepredstaviteľné, že by dnes existovala obec bez vlastného web sídla. Z web sídla sa dozvedáme informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva, o zmluvách, ktoré uzavrela obec, o úradných hodinách obecného úradu a pod. Článok prináša informácie k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom webového sídla obcí.

 • Monitorovanie služobných vozidiel zamestnávateľom (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Článok rozoberá právnu úpravu monitorovania využívania služobného automobilu zamestnancom zo strany zamestnávateľa a  podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané. Príspevok poukazuje na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov nielen z hľadiska nariadenia GDPR, ale aj Zákonníka práce.

Odmeňovanie a mzdy

 • Dočasné odpustenie odvodov sociálneho poistenia u potravinárov (Viera Kubánková)

Obsahom zákona č. 274/2023 Z. z. je zníženie ceny práce pre potravinárov za účelom zníženia koncových cien základných potravín v maloobchode na Slovensku. Od 1. 8. 2023 v zmysle § 293fzh štát odpustí potravinárom a niektorým poľnohospodárom poistné odvody, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, pretože u nízkopríjmových domácnosti väčšiu časť spotreby tvoria potraviny a inflácia im v tomto prípade spôsobuje ťažkosti pri zabezpečení základných životných potrieb.

 • Zmeny v invalidnom dôchodku od 1. 8 (Ing. Eva Gášpárová)

Podmienky nároku na invalidný dôchodok a určenie sumy invalidného dôchodku upravuje § 70 až § 73a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákonom č. 273/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení, sa s účinnosťou od 1. augusta 2023 zavádza nová príloha č. 4 Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.

Praktická personalistika

 • Všetko, čo by ste mali vedieť o coworkingu (Ľudmila Lipovská Lišková)

Klasické malé kancelárie sú na ústupe. Novou formou práce a podnikania v office je coworking. Je to moderný a trendový pracovný štýl. Freelanceri zdieľajú pracovné inšpiratívne priestory s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Úspora sa dosahuje tak, že si nemusia prenajímať kanceláriu a platiť za ňu dvoj či troj-mesačnú zábezpeku ani mať množstvo starostí s kúpou nového nábytku, kávovaru, tlačiarne a so zabezpečením internetu, nie sú viazaní žiadnym veľkým rizikom.

Ostatné

 • Novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (Ing. Jarmila Belešová)

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch mal v roku 2023 viacero noviel. Jedna novela nadobudla účinnosť 1. januára 2023, iná 30. 5. 2023 a ďalšie novely nadobudnú účinnosť 1. 9. 2023, resp. aj 1. 9. 2029. V článku autorka uvádza komentár ku všetkým novelám.

 • Zákon o mediálnych službách (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Na základe predmetného zákona bolo upravené aj postavenie a pôsobnosť Rady pre mediálne služby, ktorá pôsobí ako regulátor v oblasti upravenej vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu.

 • Novela zákona o obmedzení platieb v hotovosti od 1. 7. 2023 (Ing. Simona Jurišová)

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. mája 2023 schválila zákon č. 211/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, a ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2023. Zjednocuje sa doterajšia úprava obmedzenia platieb v hotovosti pre podnikateľov a právnické osoby a to na hranicu 15 000 eur.