Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2019

Akcia -72%

Skratku GDPR rozoberáme aj v tretej časti, pričom jej nosnou témou je nariadenie GDPR a dotknuté osoby so zameraním najmä na práva dotknutých osôb. Pričom sa téma opiera aj o reálne prípady z praxe. 

Ďalší článok rozoberá právnu úpravu monitorovania e-mailovej komunikácie zamestnancov zamestnávateľom a  podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané.

Zaujímavý článok je taktiež aj zdaňovanie cien a výhier v roku ...

Ušetríte
72% = 6,29 €
Cena s DPH
8,75 € 2,46 €
Cena bez DPH
7,29 € 2,05 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2019

Skratku GDPR rozoberáme aj v tretej časti, pričom jej nosnou témou je nariadenie GDPR a dotknuté osoby so zameraním najmä na práva dotknutých osôb. Pričom sa téma opiera aj o reálne prípady z praxe. 

Ďalší článok rozoberá právnu úpravu monitorovania e-mailovej komunikácie zamestnancov zamestnávateľom a  podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané.

Zaujímavý článok je taktiež aj zdaňovanie cien a výhier v roku 2019, ktorý ozrejmuje aký typy výhier je potrebné zdaňovať. Viac zaujimavých tém a článkov nájdete priamo vo vydaní PAM.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  •  GDPR po roku – 3. časť – Nariadenie GDPR a dotknuté osoby (JUDr. Petra Beznosková)

Tretia časť je poslednou z trojdielneho seriálu, pričom jej nosnou témou je Nariadenie GDPR a dotknuté osoby so zameraním najmä na práva dotknutých osôb v zmysle Nariadenia GDPR (ako napr. právo na informácie, právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov, ...). Článok je doplnený príkladmi z praxe.

  • Kontrola e-mailovej komunikácie zamestnancov (JUDr. Tatiana Mičudová)

Tento článok rozoberá právnu úpravu monitorovania e-mailovej komunikácie zamestnancov zamestnávateľom a  podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané. Článok poukazuje na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov nielen z hľadiska Zákonníka práce, ale aj z hľadiska nariadenia GDPR.

  •  Zverejňovanie mzdy v inzerátoch (JUDr. Klára Kučerková)

V článku autorka rozoberá povinnosti zamestnávateľov zverejňovať základnú zložku mzdy v pracovných ponukách. Vysvetľuje, čo je základná zložka mzdy, na koho sa vzťahuje povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v pracovných ponukách, ako by mala vyzerať pracovná ponuka, aké sú výhody a nevýhody novely či sankcie za porušenie povinnosti zo strany zamestnávateľov zverejniť v pracovných inzerátoch základnú zložku mzdy.

  •  Zamestnávanie poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku (JUDr. Igor Hvojník)

V tomto článku sa autor zameriava na základné pravidlá pri zamestnávaní poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku, pričom rozlišuje zamestnávanie na základe pracovnej zmluvy a na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Príspevok zároveň dáva sumárne informácie, na aké dávky majú nárok, vrátane príkladov z praxe.

Daň z príjmov

  • Zdaňovanie cien a výhier v roku 2019 (Ing. Jarmila Strählová)

Ceny a výhry, ktoré ste vyhrali, je nutné v niektorých prípadoch zdaniť. Zdaneniu podliehajú aj nepeňažné výhry, ktoré sa nielen zdaňujú daňou z príjmov fyzických osôb, ale výherca musí z hodnoty ceny alebo výhry odviesť aj zdravotné poistenie. V tomto príspevku sa autorka venuje i tomu, kedy je povinnosť cenu a výhru zdaniť a ako sa má postupovať, pričom situácie, ktoré môžu nastať, ukazuje na príkladoch z praxe.

  • Zdaňovanie a odvodové povinnosti umelcov a autorov (Ing. Martina Oravcová)

V článku autorka rozoberá problematiku daňových a odvodových povinností umelcov a autorov vrátane zdanenia príjmov zahraničných autorov a umelcov i príjem umelca a autora zo zahraničia. V príspevku nechýbajú ani zaujímavé príklady z praxe.

Odvody do fondov a sociálna pomoc

  • Životné minimum od 1. júla 2019 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Autorka sa v článku venuje zmenám, ktoré po tejto úprave nastali/nastanú – zmeny veličín platné od 1. júla 2019, zmeny veličín platné od 1. septembra 2019, zmeny veličín platné od 1. januára 2020.

BOZP

  • Novelizácia Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach a o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (MUDr. Viliam Bršiak, MPH)

Dňa 1. 8. 2019 nadobudla platnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.

  •  Novelizácia Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach a faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (MUDr. Viliam Bršiak, MPH)

Dňa 1. 8. 2019 nadobudla platnosť vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov. Zmeny v novelizácii sú pre faktory práce a pracovného prostredia: lasery, pulzné svetlo a fyzická záťaž.