Smernice pre neziskové organizácie

Interné smernice pre neziskové organizácie sú spracované v súlade so zmenami v roku 2023. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Cena s DPH
24,96 €
Cena bez DPH
20,80 €
ISBN
978-80-8186-155-0
EAN kód
9788081861550
Rok vydania
2023
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Jana Vršková
+ -

Smernice pre neziskové organizácie

Interné smernice pre neziskové organizácie sú spracované v súlade so zmenami v roku 2023. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Nielen v podnikateľských subjektoch, ale aj v neziskových účtovných jednotkách je žiaduce vypracovať pre potreby svojej činnosti interné smernice. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek. Každá nezisková účtovná jednotka si musí jednotlivé smernice prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam. Uvedené interné smernice sú základné, sú vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové účtovné jednotky. Pri vypracovávaní interných smerníc pre konkrétnu neziskovú účtovnú jednotku je potrebné vždy prihliadať aj na príslušný hmotno-právny predpis, podľa ktorého účtovná jednotka vznikla.

 

Súbor smerníc

  • Interná smernica na vykonanie inventarizácie (nezisková organizácia)
  • Tvorba a použitie vlastných zdrojov – interná smernica (nezisková organizácia)
  • Vedenie pokladnice – interná smernica (nezisková organizácia)
  • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a odpisový plán – interná smernica (nezisková organizácia)
  • Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov – interná smernica (nezisková organizácia)
  • Účtový rozvrh – interná smernica (nezisková organizácia)