Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Judikatúra

Aj online verzia

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky správnych deliktov z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní.

ISBN
978-80-8155-099-7
EAN kód
9788081550997
Rok vydania
2021
Počet strán
808
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
Jozef Milučký, Samuel Milučký
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 58,90 € 64,79 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-spravne-trestanie-na-slovensku-a-v-europskom-priestore/p-1572054.xhtml">Online verzia - Zobraziť produkt</a>

Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Judikatúra

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky správnych deliktov z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní.
Publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sú tu zaradené iba tie sankčné rozhodnutia,ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. Predmetná judikatúra je zaradená do určitých systematických celkov z dôvodu jej lepšej prehľadnosti.
Predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a po prijatí Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016, mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň významnou pomôckou nielen pre rozhodovacie procesy vo verejnej správe, ale i pre podanie napr. žalobyvo veciach správneho trestania, ako i kasačnej sťažnosti v správnom súdnom konaní.
Autori do tejto publikácie okrem rozhodnutí správneho kolégia NS SR zaradili aj najvýznamnejšie rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti správneho trestania. Ide o logický krok vzhľadom na to, že tieto dva kľúčové „európske“súdy túto oblasť svojimi judikátmi aktívne kreujú – na základe skutkových okolností,ktoré sa odohrávajú v jednotlivých európskych krajinách. Inými slovami, aspoň základný prehľad o prelomových judikátoch týchto dvoch súdov bude veľkou devízou kohokoľvek,kto sa s oblasťou správneho trestania stretne vo vnútroštátnom kontexte.
Publikácia obsahuje 86 veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva.

Ukážka