Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Podľa právneho stavu k 24. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 11/2021).

Cena s DPH
10,75 €
Cena bez DPH
8,96 €
EAN kód
8584113064217
Rok vydania
2021
Počet strán
128
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Podľa právneho stavu k 24. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 11/2021).

Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce 

Po zmene zákonom č. 326/2020 Z. z.:

  • Dopĺňa sa § 94 ods. 1 v súvislosti s ustanovením nového štátneho sviatku dňa 28. októbra v zákone o štátnych sviatkoch. Tento deň však nie je dňom pracovného pokoja.

Po zmene zákonom č. 76/2021 Z. z.:

  • Presnejšie definuje, kto je zamestnancom trvalo sa starajúcim o dieťa pre účely uplatňovania príslušných práv v Zákonníku práce. Vymedzuje, že ide o starostlivosť o neplnoleté dieťa a tiež vznik a zánik tohto statusu zamestnanca (a oznamovanie tejto skutočnosti).
  • Spresňuje existujúce znenie o skúšobnej dobe tak, že ak zamestnanec neodpracoval pracovnú zmenu, ktorú mal podľa rozvrhu pracovných zmien odpracovať v príslušný pracovný deň, skúšobná doba sa predĺži o kalendárny deň.
  • Modernizuje a upresňuje ustanovenia o domáckej práci.
  • Upravuje dočasné prideľovanie medzi subjektmi, ktoré sú v zmysle Obchodného zákonníka ovládajúcou a ovládanou spoločnosťou.
  • Upresňuje ustanovenie o pružnom pracovnom čase počas pracovnej cesty.
  • Bližšie špecifikuje poskytnutie stravovania zamestnancom a v istých prípadoch najmä možnosť voľby medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.
  • Upravuje pôsobnosť odborovej organizácie na pracovisku tak, aby zamestnancov na pracovisku zastupovali (ako príslušný odborový orgán) osoby, ktoré majú vzťah k zamestnávateľovi, t. j. sú u neho zamestnané v pracovnom pomere.

 

Úplné znenie zákona
č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní

Po zmene zákonom č. 76/2021 Z. z.:

  • Vypúšťa sa § 7 a § 7a upravujúci reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, tiež § 9a a § 9b o postupe pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a o zverejnení oznámenia o jej uzatvorení.