Vedenie jednoduchého účtovníctva

Obľúbené PDF verzia Aktualizované

Aj v roku 2024 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu, ako na to.

Rok vydania
2024
Počet strán
135
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Eva Gášpárová
Bez DPH S DPH
Elektronická publikácia 2024 18,95 € 22,74 €
+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Aj v roku 2024 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu, ako na to.

Odborná príručka je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

V publikácii nájdete prehľad zásad a špecifík jednoduchého účtovníctva, účtovných kníh, účtovanie jednotlivých prípadov, ktoré je potrebné posudzovať účtovne, ale aj z hľadiska dane z príjmov a v nadväznosti na toto daňové posúdenie účtovať výdavky buď ako daňové, alebo nedaňové.

Súčasťou je aj podrobné rozobratie problematiky poistného a príspevkov platených podnikateľom alebo platených zamestnávateľom za zamestnancov v roku 2024. 

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľské subjekty boli s účinnosťou od 1. januára 2024 a 1. apríla 2024 zmenené a doplnené opatrením MF SR č. MF/011686/2023-74. Doplnilo sa účtovanie zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u distribútora a konečného používateľa, došlo k zmenám súvisiacim s účtovaním poskytnutia stravovania zamestnancom – pojem „stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania“ sa nahrádza pojmom „stravovacie poukážky v listinnej podobe“. Upravuje sa spôsob účtovania pri inkase elektronickou stravovacou kartou alebo elektronickým rekreačným poukazom, dopĺňa sa účtovanie príspevku zamestnávateľa na stravovanie poskytnutého vo výške presahujúcej ustanovenú hodnotu a účtovanie finančného príspevku na stravovanie zamestnanca.

Doplnilo sa tiež účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti, spresnil sa text o nehmotnom majetku s dobou použiteľnosti kratšou ako jeden rok, virtuálna mena sa považuje za ostatný krátkodobý finančný majetok, upravilo sa účtovanie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa, v prípade výdavkov súvisiacich so škodou sa v rámci uzávierkových účtovných operácií postupuje podľa podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov.

Všetky zmeny účtovných postupov sú zapracované v aktualizovanej príručke pre rok 2024 pribudla aj nová kapitola č. 11 – Účtovanie zálohovaných jednorazových obalov na nápoje.

V komplexnom praktickom príklade prinášame spôsoby účtovania účtovných prípadov reálne vznikajúcich podnikateľom v priebehu účtovného obdobia v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocnej knihe DPH. Z týchto podkladov vychádzame pri názornom zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2024 vrátane vyplneného výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky.

Na záver je príručka doplnená o úplné znenie zákona o účtovníctve a o opatrenie o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v znení platnom od 1. januára 2024 a 1. apríla 2024.

 

Obsah publikácie

 1. Úvod
 2. Povinnosť viesť účtovníctvo
 3. Účtovné doklady
 4. Účtovné knihy
 5. Účtovanie príjmov zahrnovaných do základu dane
 6. Účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
 7. Účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
 8. Účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
 9. Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely
 10. Účtovanie rozdielov z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti
 11. Účtovanie zálohovaných jednorazových obalov na nápoje
 12. Účtovný režim dane z pridanej hodnoty
 13. Účtovanie uzávierkových účtovných operácií
 14. Inventarizácia majetku a záväzkov
 15. Účtovná závierka
 16. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 17. Príklad
 18. Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 19. Úplné znenie opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Ukážka