Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Obľúbené PDF verzia

Aj v roku 2023 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu ako na to.

Rok vydania
2022 - 2023
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Eva Gášpárová
Bez DPH S DPH
Elektronická publikácia 2023 15,80 € 18,96 €
+ -
Elektronická publikácia 2022 13,99 € 16,79 €
+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Aj v roku 2023 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu ako na to.

Skúsená autorka s bohatou praxou s vami prejde všetky účtovné knihy a vysvetlí, ako v nich zachytiť jednotlivé prípady. Dôraz kladie na poznanie aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov, pretože práve ten určuje, či sa výdavky môžu účtovať ako daňové alebo nedaňové.

Jedným z podstatných výdavkov je aj povinné poistné. Podrobne sa pozrieme na odvody, ktoré platí podnikateľ za seba, ale aj za svojich zamestnancov. Vysvetlíme novinku – od 1. januára 2023 sa zavádza minimálne poistné zamestnanca a minimálny  preddavok zamestnanca.

Nové sú aj sumy stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Ukážeme si, ako ich uplatňovať v praktických podmienkach.

V príručke pre rok 2023 pribudla nová kapitola č. 10 – Účtovanie rozdielov z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti. Od 1. júla 2022 totiž došlo k zmenám v zákone o cenách – výsledná cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Objasníme túto úpravu, jej aplikáciu v praxi a najmä účtovanie vzniknutých rozdielov.

Kľúčovou súčasťou príručky je komplexný príklad. Riešime v ňom situácie, ktoré podnikateľom vznikajú v priebehu účtovného obdobia. Ukazujeme, ako ich verne zachytiť v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov i v pomocnej knihe DPH. Z týchto podkladov vychádzame pri názornom zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2023. Ponúkame vzory vyplnených tlačív vrátane výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Aby ste na jednom mieste mali skutočne všetky potrebné informácie, v publikácii nájdete aj zákon o účtovníctve a opatrenie o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v znení platnom od 1. januára 2023.

Vedenie jednoduchého účtovníctva – s naším súhrnom overených rád pre rok 2023 opäť jednoduchšie.

Obsah publikácie

1. Úvod
2. Povinnosť viesť účtovníctvo
3. Účtovné doklady
4. Účtovné knihy
5. Účtovanie príjmov zahrnovaných do základu dane
6. Účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
7. Účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
8. Účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
9. Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely
10. Účtovanie rozdielov z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti
11. Účtovný režim dane z pridanej hodnoty
12. Účtovanie uzávierkových účtovných operácií
13. Inventarizácia majetku a záväzkov
14. Účtovná závierka
15. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
16. Príklad
17. Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
18. Úplné znenie opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Ukážka