Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Obľúbené PDF verzia

Prinášame vám novú praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2022. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

Rok vydania
2016 - 2023
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Eva Gášpárová
Bez DPH S DPH
<b>Vedenie jednoduchého účtovníctva 2022 v PDF</b> 2022 13,99 € 16,79 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2021 v PDF 2021 12,30 € 10,46 € 14,76 € 12,55 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2020 v PDF 2020 12,30 € 9,33 € 14,76 € 11,19 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2019 v PDF 2019 12,30 € 9,23 € 14,76 € 11,07 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2018 v PDF 2018 14,30 € 9,33 € 17,16 € 11,19 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016/2017 v PDF 2017 12,30 € 9,33 € 14,76 € 11,19 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016 v PDF 2016 12,30 € 9,33 € 14,76 € 11,19 €
+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Prinášame vám novú praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2022. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.
V príručke vás bližšie oboznámime s účtovnými zásadami, účtovnými postupmi a účtovnými knihami špecifickými pre jednoduché účtovníctvo. V publikácii nájdete množstvo príkladov účtovania v jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka posúdených aj z hľadiska zákona o dani z príjmov a príklady účtovania v ostatných účtovných knihách.

Súčasťou je aj podrobné rozobratie problematiky poistného a príspevkov platených podnikateľom alebo platených zamestnávateľom za zamestnancov v roku 2022.

Pre rok 2022 sa postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva nezmenili. Novelizoval sa zákon o účtovníctve, ktorý posilňuje tendenciu digitalizovať vykonávanie účtovníctva a ešte viac zjednodušiť spracovanie a archivovanie dokladov.

V súvislosti s novým zákonom o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) sa zaviedol nový druh poistenia v sociálnom poistení. Príjmom fyzickej osoby oslobodeným od dane je aj podpora v čase skrátenej práce – na druhej strane má neutrálny vplyv na základ dane, keďže výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane nie sú považované za daňové výdavky.

Došlo k zmenám v oblasti zdaňovania príspevkov na stravovanie – zjednotilo sa zdaňovanie všetkých foriem zabezpečovania stravovania, príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad zákonnú hranicu už nebude u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov, ale bude podliehať zdaneniu aj odvodom do poistných fondov. Zmenila sa maximálna výška príspevku na vlastné stravovanie podnikateľa a spôsob jeho uplatnenia (nie je nutné preukazovanie nákupu stravy).

V komplexnom praktickom príklade prinášame spôsoby účtovania účtovných prípadov reálne vznikajúcich podnikateľom v priebehu účtovného obdobia v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocnej knihe DPH a následne postup pri zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2022 vrátane vyplneného výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky.
Na záver je príručka doplnená o úplné znenie zákona o účtovníctve a o opatrenie o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v znení platnom od 1. januára 2022.

Obsah publikácie

 1. Úvod k publikácii
 2. Povinnosť viesť účtovníctvo
 3. Účtovné doklady 
 4. Účtovné knihy
 5. Účtovanie príjmov zahrnovaných do základu dane
 6. Účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
 7. Účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
 8. Účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
 9. Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely
 10. Účtovný režim dane z pridanej hodnoty
 11. Účtovanie uzávierkových účtovných operácií
 12. Inventarizácia majetku a záväzkov
 13. Účtovná závierka
 14. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 15. Praktický príklad
 16. Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
 17. Úplné znenie opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva 

Ukážka