Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Akcia

Publikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, vyplnené vzory tlačív a formulárov, znenie zákona o účtovníctve a postupy účtovania jednoduchého účtovníctva.

Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Gášpárová
Bez DPH S DPH
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2018 v PDF 2018 14,30 € 8,58 € 17,16 € 10,30 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016/2017 v PDF 2017 12,30 € 14,76 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016 v PDF 2016 12,30 € 14,76 €
+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Publikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, vyplnené vzory tlačív a formulárov, znenie zákona o účtovníctve a postupy účtovania jednoduchého účtovníctva.
OBSAH:
 • Povinnosť viesť účtovníctvo
 • Účtovné doklady
 • Účtovné knihy (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov, pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, postup pri otváraní a uzatváraní účtovných kníh)
 • Účtovanie príjmov zahrnovaných do základu dane (predaj tovaru, výrobkov a služieb, ostatné príjmy zahrnované do základu dane)
 • Účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (zásoby, služby, mzdy, poistné a príspevky platené podnikateľom a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, súhrnné účtovanie výdavkov na mzdy, poistné a príspevky, tvorba sociálneho fondu)
 • Účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov(príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, príjmy, ktoré sa do základu dane nezahŕňajú)
 • Účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
 • Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely
 • Účtovný režim dane z pridanej hodnoty (registračná povinnosť a zrušenie registrácie, účtovanie dane z pridanej hodnoty, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty)
 • Účtovanie uzávierkových účtovných operácií(zvýšenie príjmov o sumy doteraz nezaúčtované, zníženie príjmov, ktoré sa nezahrnujú do základu dane, zvýšenie výdavkov o sumy doteraz nezaúčtované, zníženie výdavkov o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane)
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Účtovná závierka
 • Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 • Komplexný príklad účtovania v peňažnom denníku a ostatných účtových knihách, zostavenie účtovnej závierky so vzormi evidencií a tlačív