Výročná správa spoločnosti pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom - vzor

PDF verzia

Účtovníctvo má svoje nezastupiteľné miesto v celom systéme ekonomických informácií, poskytuje informácie a stave a pohybe majetku a záväzkov, o štruktúre nákladov a výnosov s dopadom na výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) za účtovné obdobie vo peňažných jednotkách. Jedným zo zásadných kritérií kvality týchto informácií je zabezpečenie úplnosti účtovníctva a to tak bežného účtovníctva vedeného počas roka ako aj úplnosti účtovnej závierky.

Cena s DPH
26,94 €
Cena bez DPH
22,45 €
EAN kód
9788081861482
Rok vydania
2023
Počet strán
27
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Mária Cvečková, CSc.
+ -

Výročná správa spoločnosti pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom - vzor

Účtovníctvo má svoje nezastupiteľné miesto v celom systéme ekonomických informácií, poskytuje informácie a stave a pohybe majetku a záväzkov, o štruktúre nákladov a výnosov s dopadom na výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) za účtovné obdobie vo peňažných jednotkách. Jedným zo zásadných kritérií kvality týchto informácií je zabezpečenie úplnosti účtovníctva a to tak bežného účtovníctva vedeného počas roka ako aj úplnosti účtovnej závierky.

Zákon o účtovníctve poníma pojem „úplnosti“ ešte širšie a priraďuje k tejto požiadavke aj ďalšie parametre v širšom zmysle pokrývajúce aj súvisiace povinnosti podnikateľa, týkajúce sa vykazovania, overovania účtovnej závierky audítorom, vypracovanie výročnej správy, zverejňovania údajov a uloženia taxatívne určených dokumentov v registri účtovných závierok. Pre tento účel bola vypracovaná pomôcka vo forme smernice pre podnikateľské subjekty, aby si svoje povinnosti mohli monitorovať, konkretizovať, organizovať podľa zodpovedností vedenia a zamestnancov, vyhli sa prípadným sankciám zo strany štátu, eliminovali chyby a nastavili si súlad s platnou účtovnou legislatívou.

Obsah smernice

 1. Základné údaje spoločnosti
 2. Štruktúra vlastníkov a orgány spoločnosti
 3. Historický a ekonomický vývoj spoločnosti od jej založenia až do súčasného stavu
 4. Analýza významných rizík a neistôt
 5. Finančné ukazovatele a nefinančné informácie, ich prepojenie s informáciami uvedenými v účtovnej závierke
 6. Štruktúra majetku a záväzkov za roky 2021 – 2023
 7. Štruktúra nákladov a výnosov
 8. Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rozdelenie zisku, úhrada/vyrovnanie straty)
 9. Ostatné informácie o Spoločnosti
 10. Informácie požadované podľa osobitných predpisov
 11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
 12. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov za rok 2023
 13. Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti