Všeobecne záväzné nariadenie obce o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

Obec je povinná pre každé verejné priestranstvo určiť na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Tento názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia.

Cena s DPH
1,39 €
Cena bez DPH
1,16 €
Rok vydania
2019
Počet strán
2
Formát
Word/PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Všeobecne záväzné nariadenie obce o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

Obec je povinná pre každé verejné priestranstvo určiť na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Tento názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia.

Časť vzoru:

Obecné zastupiteľstvo obce ....... podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce ........ o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci ......... (ďalej len „VZN“).

§ 1

Úvodné ustanovenia

Obec ........ (ďalej len „obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením určuje kompletný zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev a ich názov v katastrálnom území obce.

...