Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021

Novinka

Pod vedením Ing. Jarinkovičovej pre vás pripravujeme školenie, na ktorom nájdete všetky praktické informácie či už o daňových priznaniach pre FO, daňovom bonuse, preddavkoch, sadzbách, o správnom vyčíslení základu dane, alebo o nezdaniteľnej časti základu dane. V úvode školenia stručne predstavíme legislatívu, pripravené tlačivá, aktuálne lehoty a tiež základné údaje pri zdaňovaní príjmov za rok 2020 a za rok 2021.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Valéria Jarinkovičová
Bez DPH S DPH
Webinár 12.1.2021 12.1.2021 60,00 € 72,00 €
+ -

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021

Pod vedením Ing. Jarinkovičovej pre vás pripravujeme školenie, na ktorom nájdete všetky praktické informácie či už o daňových priznaniach pre FO, daňovom bonuse, preddavkoch, sadzbách, o správnom vyčíslení základu dane, alebo o nezdaniteľnej časti základu dane. V úvode školenia stručne predstavíme legislatívu, pripravené tlačivá, aktuálne lehoty a tiež základné údaje pri zdaňovaní príjmov za rok 2020 a za rok 2021.
Keďže začiatkom a v priebehu roka nadobudlo účinnosť hneď niekoľko významných noviniek, nezabudneme si pripomenúť ani najdôležitejšie zmeny týkajúce sa napr. daňových a nedaňových výdavkov, nezdaniteľných častí základu dane, registračnej povinnosti a iných.

Na školení sa navyše dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o výpočte dane z príjmov fyzických osôb alebo o daňovom priznaní za rok 2020.

V rámci obsahu nahliadneme aj na najčastejšie chyby pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb, a to aj vo vzťahu k zahraničiu a tiež na zmeny od 1. 1. 2020, ktoré zavádzajú nový okruh daňových subjektov – mikrodaňovníkov, menia spôsob výpočtu oslobodenia od dane a zvýhodňujú spôsoby odpisovania majetku, odpočítavania daňových strát a posudzovania opravných položiek k pohľadávkam.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Obsah webinára:

1.  Úvod do problematiky

  1. Stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k  iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za rok 2020 a za rok 2021.
  2. Zhrnutie zmien na základe opatrení vo finančnej (a aj sociálnej) sfére prijatých v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej aj „krízová situácia“) a ich vplyvu na základ dane – napr. zmien na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.

2.  Daň za rok 2020:

  1. Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP,  ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2020, resp. v priebehu roku 2020
  2. Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania preddavkov na daň z  príjmov zo závislej činnosti.
  3. Daňové priznania za rok 2020

3.  Zmeny, ktoré nastávajú od 1. 1. 2021, napr.:

  1. Nový okruh daňových subjektov – mikrodaňovníkov – a s tým súvisiace zmeny, najmä zvýhodnené spôsoby: odpisovania majetku, odpočítavania daňových strát, posudzovania opravných položiek k pohľadávkam,
  2. Nový spôsob výpočtu oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. m) ZDPnepeňažné plnenie  poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom s cieľom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť.

4. K častým chybám a omylom (so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, a to aj vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa im vyhnúť.

5. Diskusia.


Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška