Účtovné súvzťažnosti

Akcia Online aj PDF

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín.

Formát
PDF/online
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková
Bez DPH S DPH
Účtovné súvzťažnosti 2018 (v PDF) 2018 18,00 € 14,40 € 21,60 € 17,28 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2017 (v PDF) 2017 13,00 € 15,60 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2016 (v PDF) 2016 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti 2015 (v PDF) 2015 10,00 € 12,00 €
+ -
Účtovné súvzťažnosti (online) ročný prístup 15,00 € 12,00 € 18,00 € 14,40 €
+ -

Účtovné súvzťažnosti

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín.
Vzhľadom na to, že v postupoch účtovania počas roka 2016 neboli žiadne zmeny, dopĺňame túto publikáciu o najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch. Ide napríklad o účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, účtovanie dane z pridanej hodnoty pri rôznych situáciách, ako sú odpočítanie DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku alebo z iného členského štátu, pri zrušení registrácie, pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní dopravných služieb, DPH pri účtovaní stravovania zamestnancov a mnohé ďalšie.

Legislatívna časť je doplnená o zmeny, ktoré nastali v priebehu minulého roka, tento rok sa to týka len novelizovaného zákona o účtovníctve. Ostatné opatrenia Ministerstva financií SR sa nemenili.

TÉMY PUBLIKÁCIE

Účtovanie DPH
1. Odpočítanie dane pri registrácii
2. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie
3. Dodanie tovaru v tuzemsku
4. Dodanie tovaru do iného členského štátu v režime oslobodenia od dane podľa § 43 zákona o DPH
5. Predaj nehnuteľnosti podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH
6. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného ČŠ
7. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác
8. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa pri výkone práva z tejto záruky
9. Dodanie služieb s miestom dodania v inom ČŠ
10. Prijatie služieb s miestom dodania v tuzemsku od zahraničnej osoby z iného ČŠ zdaniteľnou osobou – neplatiteľom dane
11. Prijatie preddavku na dodanie tovaru (služby) v tuzemsku
12. Prijatie preddavku na dodanie tovaru do iného ČŠ v režime oslobodenia
13. Prijatie preddavku na dodanie služby s miestom dodania v inom ČŠ
14. Poskytnutie preddavku na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného ČŠ
15. Poskytnutie preddavku na dodanie služby zahraničnou osobou z iného ČŠ alebo tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku
16. Obstaranie prepravných služieb
17. Finančné služby
18. Oslobodenie od dane pri predaji tovaru podľa § 42 zákona o DPH
19. Osobitná úprava uplatňovania dane pre CK a CA podľa § 65 zákona o DPH
20. Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare podľa § 66 zákona o DPH
21. Osobitná úprava uplatňovania na základe prijatia platby podľa § 68d zákona o DPH
22. Oprava základu dane
23. Vloženie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva
24. Stravovanie zamestnancov
Dlhopisy
1. Emitovanie dlhopisov
2. Nákup dlhodobého kupónového dlhopisu držaného do splatnosti
3. Reálne ocenenie kupónového dlhopisu
4. Emisia dlhopisov predávaných diskontovane v individuálnom obchode
5. Predaj dlhopisov pred splatnosťou
6. Emisia dlhopisov s úmyslom podmieneného zvýšenia základného imania
7. Právo z prioritného dlhopisu
Zmenky
1. Vlastná tovarová zmenka
2. Krátkodobá cudzia zmenka použitá na úhradu u zmenečníka
3. Dlhodobá vlastná zmenka na úhradu
4. Cudzia zmenka
5. Predaj tovarovej zmenky
6. Eskont zmenky
Zákazková výroba u zhotoviteľa


Zákony
- Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- Úplné znenie opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
- Úplné znenie opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
- Úplné znenie opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky
- Úplné znenie opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky
- Opatrenie MF SR č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierkyOBSAH PUBLIKÁCIE
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (2018) 
01 – Dlhodobý nehmotný majetok (2018)
02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný (2018)
03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný (2018)
04 – Obstaranie dlhodobého majetku (2018)
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok (2018)
06 – Dlhodobý finančný majetok (2018)
07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku (2018)
08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku (2018)
09 – Opravné položky k dlhodobému majetku (2018)
Účtová trieda 1 – Zásoby (2018)
11 – Materiál (2018)
12 – Zásoby vlastnej výroby (2018)
13 – Tovar (2018)
19 – Opravné položky k zásobám (2018)
Účtová trieda 2 – Finančné účty (2018)
21 – Peniaze (2018)
22 – Účty v bankách (2018)
23 – Bežné bankové úvery (2018)
24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci (2018)
25 – Krátkodobý finančný majetok (2018)
26 – Prevody medzi finančnými účtami (2018)
29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (2018)
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (2018)
31 – Pohľadávky (2018)
32 – Záväzky (2018)
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (2018).
34 – Zúčtovanie daní a dotácií (2018)
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (2018)
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu (2018)
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky (2018)
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (2018)
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie (2018)
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky (2018)
41 – Základné imanie a kapitálové fondy (2018)
42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia (2018)
43 – Výsledok hospodárenia (2018)
45 – Rezervy (2018)
46 – Bankové úvery (2018)
47 – Dlhodobé záväzky (2018)
48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (2018)
49 – Fyzická osoba – podnikateľ (2018)
Účtová trieda 5 – Náklady (2018)
50 – Spotrebované nákupy (2018)
51 – Služby (2018)
52 – Osobné náklady (2018)
53 – Dane a poplatky (2018)
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť (2018)
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (2018)
56 – Finančné náklady (2018)
59 – Dane z príjmov a prevodové účty (2018)
Účtová trieda 6 – Výnosy (2018)
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar (2018)
61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (2018)
62 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb (2018)
64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti (2018)
65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti (2018)
66 – Finančné výnosy (2018)
Účtová trieda 7 – Uzávierkové a podsúvahové účty (2018)
70 – Súvahové uzávierkové účty (2018)
71 – Výsledkový uzávierkový účet (2018)
75 až 79 – Podsúvahové účty (2018) 
Praktické príklady účtovania

Funkcie

Online podoba účtovných súvzťažnosti umožňuje:

  • jednoduché a rýchle vyhľadanie pomocou fulltextového vyhľadávača vo všetkých ročníkoch,
  • PDF verzia časopisu (tlač aj ukladanie),
  • vybrať si iba aktuálny ročník a pracovať s ním,
  • vstup do archívnych ročníkov účtovných súvzťažností vrátane možnosti vyhľadávať v nich,
  • aktívne odkazy na Zbierku zákonov.

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

  • monitoring Zbierky zákonov
  • záložka – odkaz na publikáciu, pre rýchlu prácu s dokumentom
  • ročný online prístup do dvoch pracovných dní