Zákon o obecnom zriadení - komentár

Akcia -10%

Nový komentár zahŕňa medzinárodné i ústavné východiská zákonnej úpravy ako širší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Po komerčne úspešnom diele vydavateľstva Eurokódex – Praktické komentáre pre mestá a obce podľa právneho stavu k 1. 1. 2015 – sa vám predstavuje komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v jeho znení účinnom od 1. apríla 2018, ktorý vychádza v edícii Komentáre.

Ušetríte
10% = 2,42 €
Cena s DPH
24,20 € 21,78 €
Cena bez DPH
22,00 € 19,80 €
ISBN
978-80-8155-079-9
Rok vydania
2018
Počet strán
198
Väzba
tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Soňa Košičiarová
+ -

Zákon o obecnom zriadení - komentár

Nový komentár zahŕňa medzinárodné i ústavné východiská zákonnej úpravy ako širší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Po komerčne úspešnom diele vydavateľstva Eurokódex – Praktické komentáre pre mestá a obce podľa právneho stavu k 1. 1. 2015 – sa vám predstavuje komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v jeho znení účinnom od 1. apríla 2018, ktorý vychádza v edícii Komentáre.
Obsahuje tieto ťažiskové témy:
- postavenie obcí (názov, symboly, územie, zlučovanie a rozdelenie, pričlenenie...)
- orgány obce (obecné zastupiteľstvo, zhromažďovanie obyvateľov, rokovanie, zastupovanie starostu...)
- spolupráce obcí (formy a zásady spolupráce, zmluvy, združenie obcí...)
- mestá (vyhlásenie obce za mesto, výbory v mestských častiach...)
- poslanci (povinnosti a oprávnenia poslancov...)
- záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia (správne delikty, prechodné ustanovenia, zrušovacie ustanovenia...)

Náhľad publikácie nájdete na vedľajšej karte UKÁŽKA.

Od 1. apríla 2018 je schválená novela zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy.

Vzhľadom na to, že obce a mestá sú podľa § 4 písm. b) Správneho súdneho poriadku (zákona č. 162/2015 Z. z. v znení zákona č. 88/2017 Z. z.) orgánmi verejnej správy, ktorých rozhodnutia, opatrenia a iné zásahy sa preskúmavajú v správnom súdnictve, text komentára zahŕňa aj súvisiace vysvetlivky k ustanoveniam tohto osobitného zákona. Týkajú sa však len špeciálnej úpravy konaní vo veciach územnej samosprávy (§ 313 – § 374). Nevzťahujú sa na ostatné ustanovenia Správneho súdneho poriadku (konanie o všeobecnej správnej žalobe, o správnej žalobe vo veciach správneho trestania atď.). Veríme, že týmto dielom pomôžeme všetkým, ktorí sa o problematiku zaujímajú a dennodenne sú s ňou v kontakte pri výkone svojej funkcie, práce.

Ukážka