• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve s komentárom

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve s komentárom

Novinka

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby ...

Cena s DPH
21,60 €
Cena bez DPH
18,00 €
Rok vydania
2017
Počet strán
576
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Jana Turóciová, Ing. Monika Adamíková, Ing. Gabriela Abrahámová, Ing. Marta Roštárová

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve s komentárom

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby praxe, nové legislatívne zmeny (definícia podielovej účasti, zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny, oceňovanie majetku reálnou hodnotou), zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín...
Pre bežných podnikateľov je v súvislosti s účtovou osnovou smerodajné opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
S účinnosťou od 1. 1. 2016 došlo k: ustanoveniu definície podielovej účasti, upravila sa definícia dcérskej účtovnej jednotky, ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou sa nahradilo ocenením reálnou hodnotou definovanou v § 27 zákona o účtovníctve a vplyvom zákona č. 440/2015 Z. z. sa vložilo nové ustanovenie § 52b, ktoré ustanovuje účtovanie peňažného a nepeňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve.
Všetky potrebné informácie Vám však už poskytne daný komentár štyroch renomovaných autoriek s množstvom príkladov z praxe.