Konferencia: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019

Aj v roku 2018 sme pre vás pripravili sériu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2019. Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do ďalšieho účtovného obdobia.

Forma produktu
Konferencia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková, JUDr. Ľubica Masárová, JUDr. Patrik Benčík, Ing. Mária Horváthová, Ing. Marcela Bošková, Ing. Alica Orda Oravcová
Bez DPH S DPH
Žilina 6.12.2018 120,00 € 144,00 €
Košice -ZRUŠENÉ 7.12.2018 120,00 € 144,00 €

Konferencia: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2019

Aj v roku 2018 sme pre vás pripravili sériu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2019. Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do ďalšieho účtovného obdobia.

PROGRAM

Zmeny právnych predpisov a ich vplyv na účtovníctvo podnikateľov (Ing. Mária Horváthová)

 1. Koncesné zmluvy a postup v účtovníctve koncesionára, osobitne postup poskytovateľa garantovanej energetickej služby.
 2. Vybrané zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty a postup v účtovníctve podnikateľov. Otázka jednoúčelových poukazov a viacúčelových poukazov. Zachytenie komisionárskych zmlúv, výstupy z ERP.
 3. Prvý postoj k virtuálnej mene, jej účtovanie a zdaňovanie.
 4. Postup v účtovníctve v nadväznosti na vybrané zmeny v zákone o dani z príjmov.

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2019 (Ing. Alica Orda Oravcová)

 1. Zmena v definícii obratu
 2. Zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty
 3. Dodanie tovarov a služieb formou poukazu
  • vznik daňovej povinnosti pri jedno/viacúčelovom poukaze
 4. Nové pravidlá pre určenie miesta dodania služby pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby
  • postup pre správne určenie miesta dodania služby
  • možnosť voľby pri určení miesta dodania služby, následná povinnosť uplatňovania
  • výška obratu pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOOS
 5. Znížená sadzba dane pre registrovaný sociálny podnik a ubytovacie služby
 6. Dodanie stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku
  • nové podmienky pre určenie lehoty pre oslobodenie od dane
  • nové pravidlá pre platiteľov pri uplatnení § 38 ods. 5
 7. Nové podmienky pre úpravu odpočítania dane pri investičnom majetku
 8. Zmeny v evidencii záznamov
 9. Zmeny pri prenose daňovej povinnosti medzi platiteľmi DPH

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2019 (Ing. Alica Orda Oravcová)

 1. Nové podmienky pre určenie rezidencie u fyzických osôb
 2. Podmienky pre určenie sídla tuzemskej a zahraničnej spoločnosti
 3. Zdaňovanie virtuálnej meny
  • určenie základu dane
  • možnosti daňovej uznateľnosti výdavkov/nákladov
 4. Daň z poistenia ako nepriama selektívna daň – súčasť ZD až po zaplatení
  • predmet dane a pravidlá vymedzujúce umiestnenie poistného rizika
  • faktory ovplyvňujúce osobu povinnú platiť daň, povinnosť registrácie pre daň z poistenia
  • deň vzniku daňovej povinnosti
  • daňová povinnosť ako hlavný determinant základu dane
  • nerezidenti SR a daň z poistného
  • záznamová povinnosť, povinnosť predloženia záznamov SD a nulová sadzba pri PZP
 5. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • identifikovanie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti
  • výpočet základu dane z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti
  • stála prevádzkareň rezidenta SR ako kontrolovaná zahraničná spoločnosť
  • zahrnutie základu dane
  • započítanie zaplatenej dane kontrolovanej zahraničnej spoločnosti na daňovú povinnosť
 6. Úľavy pre registrované sociálne podniky
  • podmienky pre uplatnenie úľavy na dani
  • obmedzenia pri uplatnení úľavy na dani
  • dôvody a lehota na podanie dodatočného daňového priznania
 7. Dvojnásobný daňový bonus na dieťa

Zmeny v mzdovej oblasti 2018/2019 (RNDr. Jana Motyčková)

 1. Minimálna mzda v r. 2019
  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • Sadzby príplatkov od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
 2. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
  • Parametre v r. 2019 – Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
  • Zmeny v dohodách dôchodcov od 1. 11. 2018
  • Zmena podmienky nároku na materské
  • Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
  • Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 1. 11. 2018
  • Úpravy dôchodkového veku
  • Poistné SZČO – parametre v r. 2019
 3. Prípadné ďalšie legislatívne zmeny prijaté v NR SR

Novela daňového poriadku od 1. 1. 2019 (JUDr. Ľubica Masárová, PhD.)

 1. Nový zákon o finančnej správe (prednáška zameraná na oprávnenia príslušníkov finančnej správy vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám)
 2. Nový zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia [upravujúci riešenie sporov v medzinárodnom zdaňovaní, transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii]


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 4.12.2018, Bratislava - Bratislava, Hotel Bratislava (mapa)
Miesto konania: 6.12.2018, Žilina - Žilina, Hotel Polom (mapa)
Miesto konania: 7.12.2018, Košice -ZRUŠENÉ - Košice, Hotel Košice (mapa)