Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2022

Už po deviaty-krát vás pozývame sledovať obľúbenú jednodňovú PP konferenciu, kde sa podrobne oboznámite s legislatívnymi zmenami, ktoré od roku 2022 nastanú v oblasti daní, účtovníctva a miezd.

Forma produktu
Konferencia
Dátum konania
2.12.2021
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková, Ing. Mária Horváthová, Ing. Alica Orda Oravcová
Bez DPH S DPH
Online stream 2.12.2021 100,00 € 120,00 €

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2022

Už po deviaty-krát vás pozývame sledovať obľúbenú jednodňovú PP konferenciu, kde sa podrobne oboznámite s legislatívnymi zmenami, ktoré od roku 2022 nastanú v oblasti daní, účtovníctva a miezd.

Pod tohtoročnou paľbou našich ostrieľaných odborníkov bude rozšírenie inštitútu ručenia za daň, nové povinnosti pre platiteľov DPH voči Finančnému riaditeľstvu SR, CFC pravidlá pre fyzické osoby od roku 2022, elektronizácia účtovníctva či zmeny v oblasti sociálnej ekonomiky a Zákonníka práce.

A to nie je všetko... avizovaných je už teraz hneď niekoľko ďalších významných noviniek. Nemusíte sa však obávať, ani tie neujdú našej pozornosti. Všetko sa včas dozviete a ešte si aj domov odnesiete množstvo optimalizačných trikov.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program konferencie

9:00 – 9:10 - Otvorenie konferencie

9:10 – 10:30 - Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 (Ing. Mária Horváthová)

 • Povinné náležitosti účtovného dokladu po 1.1.2022
 • Rovnocennosť listinnej podoby a elektronickej podoby účtovného záznamu
 • Spôsob transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby
 • Požiadavky pri spracovaní účtovných záznamov
 • EDI – elektronická výmena údajov
 • Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 • Ostatné zmeny v novele zákona o účtovníctve

Minimum k účtovnej závierke podnikateľov k 31.12. 2021

10:30 – 10:40 - Prestávka

10:40 – 12:00 - Novela zákona o DPH od roku 2022 (Ing. Alica Orda Oravcová)

 • Nová oznamovacia povinnosť platiteľa DPH
 • Ohlasovanie bankových účtov daňového subjektu vo vzťahu k činnosti, ktorá je predmetom DPH
 • Zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
 • Následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
 • Novinky v inštitúte ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
 • Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane
 • Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:30 - Novinky v dani z príjmov a správe daní (Ing. Alica Orda Oravcová)

 • Uplatňovanie daňového bonusu
 • Asignácia dane
 • Vplyv skrátenej práce na zákon o dani z príjmov
 • Registračná a oznamovacia povinnosť
 • Komunikácia s finančnou správou
 • CFC pravidlá pre fyzické osoby od 2022
 • Sadzba dane 15 % od roku 2022
 • Stravovanie z pohľadu dane z príjmov
 • Index daňovej spoľahlivosti a benefity pre spoľahlivých daňovníkov
 • Nové zoznamy na portáli finančnej správy
 • Zmeny v dokazovaní a forme úkonov
 • Možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností
 • Úpravy, ktoré smerujú k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov

14:30 – 16:00 - Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022 (Júlia Pšenková)

Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • nárok na dovolenku 

Sociálna poisťovňa

 • vymeriavací základ pre poistné odvody
 • vymeriavací základ pre PN
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach
 • spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok

Zdravotné poistenie

 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Daň zo závislej činnosti

 • daňové veličiny platné od 1.1.2022
 • daňový bonus na deti

Ročné zúčtovanie dane

 • nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/manželku
 • daňový bonus na deti, úrok z úveru
 • postup pri RZD zmeny

Typy vstupeniek

Vstupenka pre fyzickú účasť zahŕňa:

 • Fyzickú účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály v tlačenej podobe
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk

Vstupenka pre online účasť zahŕňa:

 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online účasť na odbornom programe
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope zakon.sk
 • Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu www.bezpecnostvpraxi.sk

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňovej konferencie, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.