Dane a účtovníctvo 2/2023

V januárovom čísle DaÚ prinášame rozsiahly materiál k zostaveniu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve. Zostavila ho expertka z našej Daňovej pohotovosti. Jej denno-denný kontakt so širokým spektrom zákazníckych otázok sa odráža aj v tom, ako prakticky sa k téme postavila. Ostatné strany tohto novoročného vydania obsahujú informácie k novelám zákonov účinným od 1. 1. 2023. Využite nami ponúkanú skratku k súhrnu zmien a urobte si hneď v úvode roka prehľad o tom, ako sa menia pravidlá v daniach a účtovníctve.

Cena s DPH
17,58 €
Cena bez DPH
14,65 €
EAN kód
8584113065658
Rok vydania
2023
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 2/2023

V januárovom čísle DaÚ prinášame rozsiahly materiál k zostaveniu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve. Zostavila ho expertka z našej Daňovej pohotovosti. Jej denno-denný kontakt so širokým spektrom zákazníckych otázok sa odráža aj v tom, ako prakticky sa k téme postavila. Ostatné strany tohto novoročného vydania obsahujú informácie k novelám zákonov účinným od 1. 1. 2023. Využite nami ponúkanú skratku k súhrnu zmien a urobte si hneď v úvode roka prehľad o tom, ako sa menia pravidlá v daniach a účtovníctve.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Čo sa mení v daniach po 1. 1. 2023? (Ing. Vladimír Pastierik)

Prehľadná rešerš  zmien v zákone o DPH, v  Daňovom poriadku, v zákone o dani z príjmov a ďalších predpisoch. Predstavíme si napr. solidárny príspevok z ropy, plynu a uhlia, ako aj odvod z nadmerných príjmov.

 • Novela zákona o dani z príjmov 2022 (Ing. Michaela Vidová)
 

Zmeny v ZDP je možné rozdeliť do niekoľkých oblastí:

 1. opatrenie na ochranu proti daňovým podvodom – zavedenie pravidla o obmedzení úrokových nákladov,
 2. spresnenie uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa,
 3. opatrenia v oblasti preventívnej reštrukturalizácie,
 4. opatrenia v oblasti závislých osôb a transferového oceňovania,
 5. ďalšie opatrenia
  • zmeny v oblasti tvorby rezerv v poisťovníctve,
  • úprava registrácie na daň z príjmov od 1. 1. 2023,
  • znovuzavedenie zdaňovania výnosov z tzv. podnikových dlhopisov.
 

Jednotlivé novinky si vysvetlíme na príkladoch.

 • Narodenie dieťaťa a daňový bonus po novelizácii zákona o dani z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Jednou z najaktuálnejších tém týchto dní na Slovensku je problematika daňového bonusu na nezaopatrené deti. Právna úprava tohto inštitútu bola v roku 2022 opakovane menená. V článku si na praktických situáciách vysvetlíme, aké sú podmienky uplatnenia a postup výpočtu podľa najnovších pravidiel. Osobitne sa zameriame na situáciu, keď v priebehu roka došlo k zmene počtu vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus.

Podvojné účtovníctvo

 • Novela zákona o účtovníctve (Ing. Monika Adamíková)

V príspevku si zhrnieme, čo sa mení v účtovníctve od 31. 12. 2022, 1. 1. 2023 a 22. 6. 2023. Cieľom novely je zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť, a to transpozíciou spoločných pravidiel pre zverejňovanie informácií o dani z príjmov. K ďalším zmenám patrí napr. prísnejšia periodicita inventarizácie pri hmotnom majetku pre vybrané subjekty verejnej správy alebo precizovanie povinnosti uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie a informácie súvisiace s ponukou na prevzatie.

Jednoduché účtovníctvo

 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (Ing. Nadežda Cígerová)

Povinnosťou každej účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve je uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Článok je nadštandardne obsiahly a zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy.