Dane a účtovníctvo 2/2024

Na začiatku roka tradične riešime závierky či priznania a tomu sme prispôsobili aj obsah aktuálneho vydania DaÚ. Ukážeme si, ako správne pripraviť a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, ako vyhodnotiť príjmy konateľov a spoločníkov v daňovom priznaní, ale aj ako viesť peňažný denník, aby pri jeho uzavretí všetko sedelo. Z noviel si predstavíme úplne čerstvý konsolidačný balíček a zákon o premenách obchodných spoločností, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2024. Okrem toho analyzujeme praktické témy z oblasti DPH a predstavíme ESG reporting podľa nových európskych štandardov.

Cena s DPH
23,76 €
Cena bez DPH
19,80 €
ISBN
858-41-1306-639-6
Rok vydania
2024
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 2/2024

Na začiatku roka tradične riešime závierky či priznania a tomu sme prispôsobili aj obsah aktuálneho vydania DaÚ. Ukážeme si, ako správne pripraviť a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, ako vyhodnotiť príjmy konateľov a spoločníkov v daňovom priznaní, ale aj ako viesť peňažný denník, aby pri jeho uzavretí všetko sedelo. Z noviel si predstavíme úplne čerstvý konsolidačný balíček a zákon o premenách obchodných spoločností, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2024. Okrem toho analyzujeme praktické témy z oblasti DPH a predstavíme ESG reporting podľa nových európskych štandardov.

OBSAH

Podvojné účtovníctvo

 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 (Ing. Eva Gášpárová)

Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva k súvahovému dňu a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov. Aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je potrebné pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2023. Na komplexnom príklade vysvetlíme správny postup podľa aktuálnej legislatívy a ponúkneme vzor závierky i poznámok.

Daň z príjmov

 • Prehľad noviel v oblasti dane z príjmov pre rok 2024 (Ing. Vladimír Pastierik)

Národná rada Slovenskej republiky pred Vianocami schválila niekoľko zákonov, ktoré majú vplyv aj na zdaňovanie príjmov od 1. 1. 2024. Pripravili sme rýchlu a prehľadnú rešerš zmien, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých predpisoch. Ide hlavne o obsah tzv. konsolidačného balíčka, štátne opatrenia na pomoc s hypotékami, ale aj o tzv. dorovnávaciu daň z príjmov právnickej osoby.

 • Príjmy spoločníkov a konateľov spol. s. r. o. (Ing. Marta Boráková)

V príspevku poukážeme na rozdiel v zdaňovaní príjmov vyplatených fyzickej osobe na základe pracovnoprávneho vzťahu a obdobného vzťahu. Vysvetlíme, kedy je spoločník v postavení zamestnanca a čo z toho vyplýva. Ako sa posudzujú zdaniteľné i nezdaniteľné plnenia a ako sa zdaňuje vyplatenie podielu na zisku. Zaujímavé sú témy ako použitie motorového vozidla aj na súkromné účely alebo rôzne od dane oslobodené príspevky.

Daň z pridanej hodnoty

 • Úprava odpočítanej DPH, likvidácia spoločnosti (Ing. Jaroslava Betáková)

Pôvodne uplatnené odpočítanie DPH platiteľom dane má byť upravené, ak je vyššie, prípadne nižšie ako odpočítanie, na ktoré mal v skutočnosti platiteľ dane právo. Smernica o DPH, ako aj zákon o DPH platný v SR stanovujú určité pravidlá pre úpravu DPH. V príspevku uvádzame, ako majú byť tieto pravidlá aplikované v rôznych prípadoch, napr. pri vyradení nepoužiteľného tovaru, upustení od plánovanej činnosti alebo v prípade likvidácie spoločnosti.

 • Poukazy z pohľadu zákona o DPH – v príkladoch z praxe (Ing. Jana Böszörményi)

Poukazy z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty sa členia na jednoúčelové a viacúčelové. V praxi je podstatné skúmať, kedy dochádza k ich prevodu a následne vzniku daňovej povinnosti. Legislatíva ustanovuje podmienky, za akých pôjde o ten-ktorý druh poukazu, bezodplatné dodanie, opravu základu dane v súvislosti s vrátením poukazu alebo prípadnú zľavu. V článku vysvetlíme všetky tieto situácie a priblížime si ich na praktických príkladoch.

Jednoduché účtovníctvo

 • Peňažný denník a ako s ním pracovať (Ing. Jana Marková)

Základnou účtovnou knihou v sústave jednoduchého účtovníctva je peňažný denník. Jeho vedenie má svoje špecifiká, ktoré sú založené na úplne inom princípe ako vedenie hlavnej knihy v sústave podvojného účtovníctva. Pripravili sme pre vás skratku k jeho správnemu používaniu a uzatváraniu. Naučíme sa, z akých častí sa denník skladá a aký obsah v nich zachytáva. Osobitnú pozornosť venujeme účtovnej závierke a operáciám k nej smerujúcim.

Ostatné

 • Premeny obchodných spoločností po novom (JUDr. Lucia Boráková)

Zákon o premenách obchodných spoločností predstavuje výraznú zmenu v danej právnej oblasti a zavádza mnohé novinky. Premenou sa rozumie fúzia a rozdelenie spoločností. V rámci rozdelenia sa rozlišuje odštiepenie a rozštiepenie. A to v domácom i cezhraničnom meradle. V článku objasňujeme novú terminológiu a na jej základe približujeme aktuálne pravidlá, podľa ktorých spoločnosti už musia postupovať, keďže predchádzajúca úprava obsiahnutá pôvodne v Obchodnom zákonníku stratila účinnosť.

 • Ako sa pripraviť na ESG reporting podľa nových európskych štandardov? (Mgr. Denis Bede, PhD.)

Reportovať o udržateľnosti spoločnosti je už nejaký čas povinnosťou aj na Slovensku. Podľa doterajšieho zákona o účtovníctve sa správa o environmentálnych, sociálnych a riadiacich vplyvoch týkala len niektorých subjektov verejného záujmu. Po prijatí európskej smernice „CSRD“ sa to však postupne začína stávať súčasťou vykazovania čoraz väčšieho okruhu firiem. Zoznámte sa s novými požiadavkami na tvorbu výročných správ a pripravte svoje podnikanie na stupňujúce sa požiadavky spoločenskej zodpovednosti.

Vyberáme z vašich otázok

 • Spotrebná daň z uhlia
 • Preprava tovaru
 • Sprostredkovanie predaja a rozvozu jedla
 • Účtovanie prístroja určeného na prenájom
 • Uvedenie dodania tovaru do tretích krajín vo výkazoch
 • Účtovanie zahraničného bločku z ČR – DPH a miestna daň
 • Refakturácia nákladov na ubytovanie
 • Odvod DPH pri krádeži majetku
 • Jednoúčelový a viacúčelový poukaz
 • Uplynutie 100 dní odo dňa splatnosti záväzku a úhrada záväzku v jednom mesiaci
 • Preukázateľné výdavky
 • Obstaranie psa v jednoduchom účtovníctve a posúdenie úrokov z omeškania
 • Vyvolaná investícia za symbolickú cenu 1 euro
 • Daňový bonus na pracujúce dieťa
 • Spotrebná daň z alkoholu pri bylinných kvapkách
 • Vyplatenie dividend v cudzej mene – účtovanie nároku v s. r. o.
 • Ceny poskytnuté do súťaže
 • Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie 2024  
 • Cestovné náhrady konateľa na zahraničnej pracovnej ceste
 • Neoprávnene vyplatené odmeny konateľom