Dane a účtovníctvo 3/2024

Obdobie daňových priznaní vrcholí. Prinášame vám informácie, ktoré na ich správne vyplnenie budete potrebovať. Témy do februárového DaÚ sme vyberali z oblasti noviel – vysvetlíme douplatnenie daňového bonusu na dieťa započítaním základu dane druhej oprávnenej osoby; využitie daňového bonusu na zaplatené úroky a upozorníme na zmenu v nárokoch na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Pre čitateľov s povinnosťou transferového oceňovania ponúkame užitočné vzory dokumentácie, tento raz určené pre stálu prevádzkareň.

Cena s DPH
22,74 €
Cena bez DPH
18,95 €
ISBN
858-41-1306-646-4
Rok vydania
2024
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 3/2024

Obdobie daňových priznaní vrcholí. Prinášame vám informácie, ktoré na ich správne vyplnenie budete potrebovať. Témy do februárového DaÚ sme vyberali z oblasti noviel – vysvetlíme douplatnenie daňového bonusu na dieťa započítaním základu dane druhej oprávnenej osoby; využitie daňového bonusu na zaplatené úroky a upozorníme na zmenu v nárokoch na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Pre čitateľov s povinnosťou transferového oceňovania ponúkame užitočné vzory dokumentácie, tento raz určené pre stálu prevádzkareň.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Daňový bonus na vyživované dieťa v daňovom priznaní pri uplatnení § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov (Ing. Eva Gášpárová)

Na účel uplatnenia maximálnej možnej sumy daňového bonusu na dieťa podľa jeho veku je možné prvýkrát za rok 2023 zohľadniť aj výšku základu dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa. Ak daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane na uplatnenie celého nároku na daňový bonus, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti a z takto navýšeného základu dane si uplatniť nárok na daňový bonus. V článku si na príkladoch vysvetlíme, ako sa prepočet v priznaní uskutoční a ako sa uvedie v samotnom tlačive.

 • Daňový bonus na zaplatené úroky a pomoc pri splácaní úverov na bývanie od 1. 1. 2024 (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Témou príspevku je aktuálna problematika daňového zvýhodnenia fyzických osôb pri splácaní úverov na bývanie vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky, a to v znení účinnom do konca roku 2023, v zmenenom znení účinnom od 1. 1. 2024, ako aj špecifického inštitútu „daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku“, zavedeného len pre rok 2023. V príspevku sú uvedené viaceré príklady na výpočet predmetných daňových zvýhodnení a prílohu tvorí vyplnené tlačivo daňového priznania za rok 2023.

 • Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku) (Ing. Jana Repáčová)

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku je suma, ktorá je oslobodená od zdanenia a môže byť odpočítaná pri výpočte dane. Táto časť slúži na zohľadnenie osobnej a rodinnej situácie daňového poplatníka. Nárok na nezdaniteľnú časť si môže uplatniť daňovník za splnenia presne definovaných podmienok. Prejdeme si ich a upozorníme na zmenu, ktorá ostala trochu nepovšimnutá – od 30. 5. sa za starostlivosť o vyživované maloleté dieťa považuje aj starostlivosť o dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

 • Vybrané daňové rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z príjmov (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Po čase opäť pokračujeme v rozbore zaujímavých rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.  Tento raz sa venujeme oblasti výkladu práva EÚ v nadväznosti na slobody vnútorného trhu a s tým súvisiaci zákaz diskriminácie. Vybrali sme prípady X GmbH & Co. KG proti Finanzamt Bremen a „Viva Telecom Bulgaria“ EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Sofija. Rozhodnutia sa dotýkajú vzťahov medzi závislými osobami vo svetle slobody usadiť sa a voľného pobytu kapitálu. Nájdeme v nich zaujímavé argumenty s dôsledkami pre ustanovenia jednotlivých členských štátov EÚ,  pokiaľ ide o tzv. negatívnu harmonizáciu právnych úprav v oblasti priamych daní.

 • VZORY transferovej dokumentácie podľa § 17 ods. 7 ZDP pre stálu prevádzkareň nerezidenta v SR – skrátená, základná,  úplná (Ing. Vladimír Pastierik)

Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je právnická osoba so sídlom mimo územia SR (nerezident). Predmetom dane nerezidenta sú len príjmy zo zdrojov na území SR, kde patrí aj príjem z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR. Zahraničné prepojené podniky sa testujú, či používajú trhové ocenenie na princípe nezávislého vzťahu. Ekonomickým prepojením je aj vzťah medzi zahraničnou osobou a jeho stálou prevádzkarňou. O použitej metóde úpravy základu dane stálej prevádzkarne vo vzťahu k zriaďovateľovi a iným závislým osobám je nerezident povinný viesť transferovú dokumentáciu. Ponúkame vám vzory všetkých troch typov – skrátenej, základnej aj úplnej.

Daň z pridanej hodnoty

 • Identita dodávateľa pri posúdení oprávnenosti odpočtu DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

V súvislosti s preukázaním oprávnenosti odpočítanej DPH z aktuálnej poslednej judikatúry Súdneho dvora EÚ, ako aj Najvyššieho správneho súdu SR vyplýva, že materiálnou podmienkou práva na odpočítanie dane je status skutočného dodávateľa ako zdaniteľnej osoby, nie však jeho identita. Dôkazné bremeno preukázať status osoby dodávateľa ako zdaniteľnej osoby má daňový subjekt. Je teda pre preukázanie nároku na odpočítanie DPH dôležité, aby platiteľ poznal totožnosť osôb, s ktorými koná za dodávateľa?

Ostatné

 • Zmeny v spôsobe registrácií prvozápisu s. r. o. od 1. 11. 2023 (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Do 31. októbra 2023 bol na registráciu s. r. o. príslušný iba registrový súd podľa osobitných predpisov. Avšak novela zákona o obchodnom registri priniesla od 1. novembra 2023 zmenu v tom, že ak ide o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, registráciu môže vykonať aj notár. Čo je obsahom registračnej žiadosti a ako prebieha proces registrácie, vysvetlíme v článku.

Vyberáme z vašich otázok

 • Prerozdelenie výsledku hospodárenia v s. r. o.
 • Odpustenie úrokov z úveru medzi závislými osobami a vplyv na základ dane u veriteľa i dlžníka
 • Vyplatenie podielov na zisku pre spoločníka – fyzickú osobu
 • Rezerva na daň z príjmov
 • Nepeňažný príjem – oznamovacia povinnosť
 • Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Fakturácia s DPH vystavená bulharskému odberateľovi