Dane a účtovníctvo 7/2019

V momentálnom čísle Dane a účtovníctvo nájdete množstvo zaujímavých tém ako - prepravné služby, kde rozoberáme základné pojmy a opisujeme postavenie vývozu a dovozu z pohľadu DPH.

Ďalšia z praktických tém je manká a škody v daňových výdavkoch, s ktorými je potrebné sa vyrovnať z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov.

Téma stála prevádzkareň môže spoločnosti či podnikateľovi priblížiť za akých ...

Cena s DPH
10,85 €
Cena bez DPH
9,04 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 7/2019

V momentálnom čísle Dane a účtovníctvo nájdete množstvo zaujímavých tém ako - prepravné služby, kde rozoberáme základné pojmy a opisujeme postavenie vývozu a dovozu z pohľadu DPH.

Ďalšia z praktických tém je manká a škody v daňových výdavkoch, s ktorými je potrebné sa vyrovnať z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov.

Téma stála prevádzkareň môže spoločnosti či podnikateľovi priblížiť za akých okolností na území SR vzniknúť, prípadne vykonávať obchodnú činnosť.

Samozrejme spomínané vydanie obsahuje ďalšie zaujímavé témy, ktoré nájdete v obsahu čísla. 

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Prepravné služby – základné princípy, vývoz a dovoz v koncepte oslobodenia od dane (Ing. Nadežda Cígerová)

Prepravné služby sú častým fakturačným plnením, keďže v praxi predstavujú doplnkovú službu k transakciám s tovarom. V príspevku si rozoberieme základné princípy a špecifické postavenie vývozu a dovozu z pohľadu DPH (aj v koncepte rozsudku Európskeho súdneho dvora).

Podvojné účtovníctvo

  • Špecifiká účtovania v poľnohospodárstve (Ing. Eva Gášpárová)

Poľnohospodársky podnik je účtovnou jednotkou, v ktorej účtovníctve sa zákonite odrážajú špecifiká poľnohospodárstva, predovšetkým účtovanie o majetku. S tým bezprostredne súvisia aj kalkulácie, ktoré hodnotia vzťah medzi nákladmi a výnosmi na podrobnej úrovni. V článku priblížime špecifiká účtovania pri rastlinnej i živočíšnej výrobe a pri hospodárení s pôdou.

Daň z príjmov

  • Manká a škody v daňových výdavkoch (Ing. Iveta Petrovická)

Vznik manka alebo škody predstavuje pre účtovnú jednotku majetkovú ujmu, s ktorou je potrebné sa vyrovnať nielen z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Po splnení legislatívne stanovených podmienok je možné tento typ straty uplatniť do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením.

  • Stála prevádzkareň (Ing. Lucia Sandtner, PhD.)

Stála prevádzkareň môže spoločnosti či podnikateľovi zo zákona vzniknúť na území štátu, v ktorom nie je rezidentom, avšak vykonáva tu obchodnú činnosť. Následne je povinný tu zdaniť príjmy zo zdrojov na území tohto štátu. Z pohľadu dane z príjmov je dôležité poznať predpoklady vzniku „klasickej“ stálej prevádzkarne, ako aj stavebnej stálej prevádzkarne. Zároveň si treba uvedomiť, že organizačná zložka nie je synonymom stálej prevádzkarne.

  • Transferové oceňovanie: konsolidovaný celok, iné prepojenie a nehmotný majetok (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V článku nadväzujeme na predchádzajúce príspevky na tému transferového oceňovania a ponúkame dodatočný rozbor niekoľkých samostatných tém:

  1. konsolidovaný celok (rozbor nového konceptu závislosti spočívajúceho v prepojení daňovej a účtovnej legislatívy),
  2. iné prepojenie (poukázanie na niektoré osobitosti tejto samostatnej formy závislosti),
  3. nehmotný majetok (uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu na transakcie s účasťou nehmotného majetku podľa novej Smernice OECD z roku 2017).

  • Aktuálne k systému duálneho vzdelávania aj z daňového aspektu (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Prinášame chronologický prehľad zmien v oblasti duálneho vzdelávania s dôrazom na ostatnú novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá je účinná od 1. 9. 2018 a za cieľ si kladie zvýšenie motivácie pre malých, stredných podnikateľov a SZČO zapojiť sa do tohto systému aj z daňového aspektu. Významnou zmenou je zavedenie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

Ostatné

  • Daňový odborník – pojem, význam a rozlíšenie (Ing. Emil Burák, PhD.)

Cieľom príspevku je vysvetliť niektoré kľúčové aspekty pojmu „daňová odbornosť“ a definovať status daňového odborníka v praxi.