Dane a účtovníctvo 9/2023

Aj v 9. vydaní časopisu Dane a účtovníctvo prichádzame so spoľahlivými skratkami k mnohým zaujímavým a užitočným informáciám. Začneme vysoko aktuálnou témou využitia obnoviteľných zdrojov (najmä) v praxi podnikateľov. Ako inak – zaujímať nás bude najmä daňová a účtovná stránka veci. Fyzickým osobám, ktoré príležitostne poberajú „ostatné“ príjmy, venujeme komplexný rozbor výpočtu ich daňovej povinnosti. Samostatne hospodáriacim roľníkom prinášame praktické odpovede na mnohé otázky týkajúce sa ich podnikateľskej činnosti.

Cena s DPH
18,54 €
Cena bez DPH
15,45 €
EAN kód
8584113066167
Rok vydania
2023
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 9/2023

Aj v 9. vydaní časopisu Dane a účtovníctvo prichádzame so spoľahlivými skratkami k mnohým zaujímavým a užitočným informáciám. Začneme vysoko aktuálnou témou využitia obnoviteľných zdrojov (najmä) v praxi podnikateľov. Ako inak – zaujímať nás bude najmä daňová a účtovná stránka veci. Fyzickým osobám, ktoré príležitostne poberajú „ostatné“ príjmy, venujeme komplexný rozbor výpočtu ich daňovej povinnosti. Samostatne hospodáriacim roľníkom prinášame praktické odpovede na mnohé otázky týkajúce sa ich podnikateľskej činnosti.

Obchodným spoločnostiam vysvetlíme niektoré princípy vykazovania vlastného imania. Jesenná paleta tém je pestrá, veríme, že si v nej nájdete niečo pre seba.

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Obľúbené obnoviteľné zdroje energie v daniach, účtovníctve a dotačných schémach (Ing. Lucia Sandtner, PhD.)

Štát podporuje ekologickejšie technológie. Jednou z nich je aj fotovoltika ako dnes už bežne rozšírený spôsob získavania elektriny. Ambíciou článku je pokryť všetky aspekty fotovoltiky v prípade jej vybudovania v účtovnej jednotke – od dane zo stavieb, cez zaraďovanie majetku do odpisových skupín, účtovanie nákladov na obstaranie i výroby vlastnej elektrickej energie, až po posudzovanie dodania elektrárne z pohľadu zákona o DPH. Okrem možností dotácií pre podnikateľov sa dotkneme aj pravidiel pre FO – občanov, ktorí sa zapájajú do projektu Zelená domácnostiam a prevádzka fotovoltických panelov sa ich týka ako súkromných osôb.

Daň z príjmov

  • Vybrané príjmy dosahované fyzickou osobou zdaňované daňou z príjmov z vyčísleného základu dane pri ostatných príjmoch (Ing. Miroslava Brnová)

Za ostatné príjmy možno považovať tie zdaniteľné príjmy, ktoré nie sú vymedzené v § 5 až § 7 zákona o dani z príjmov. Ide najmä o príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, ale aj o príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjem z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov, príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva a pod. Na príkladoch vysvetlíme, ako sa jednotlivé druhy príjmov zdaňujú a ako vstupujú do výpočtu čiastkového základu dane.

Podvojné účtovníctvo

  • Vlastné zdroje krytia – vybrané príklady z účtovného a právneho pohľadu (Ing. Nadežda Cígerová)

Vlastné imanie je interným finančným zdrojom podniku. Ide o rozdiel medzi hodnotou majetku na strane aktív a hodnotou záväzkov na strane pasív. V príspevku si zhrnieme niektoré základné fakty o účtoch vlastného imania, vysvetlíme si použitie ukazovateľov rentability pri prezentovaní efektívnosti podnikateľskej činnosti a zvlášť sa sústredíme na spoločnosť v kríze, ktorej postavenie úzko súvisí so záporným vlastným imaním. V mnohých príkladoch si odpovieme na pestré otázky z praxe kapitálových spoločností.

  • Samostatne hospodáriaci roľník (Ing. Jana Böszörményi)

Samostatne hospodáriaci roľník predstavuje formu podnikania fyzických osôb, ktoré sa radia medzi samostatne zárobkové činné osoby. Vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Podnikateľská činnosť začína získaním osvedčenia o zápise do evidencie na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Ako takéto podnikanie začať, ukončiť, ale najmä realizovať v súlade s platnou obchodnou, daňovou a účtovnou legislatívou, si objasníme vo vyše 20 príkladoch. Obsahujú riešenia pestrej palety bežných situácií drobného podnikateľa v poľnohospodárstve.

Ostatné

  • Informácia k zjednoteniu platby platenej v hotovosti po novele zákona o obmedzení platieb v hotovosti  s účinnosťou od 1. júla 2023 (Ing. Klára Klabníková)

Od 1. júla platí rovnaká suma možnej platby v hotovosti pre právnické aj fyzické osoby. Je to limit 15 000 eur. Nad túto výšku po novom nemožno zložiť ani peňažnú čiastku pri dobrovoľnej dražbe. Avšak vzhľadom na nezrušenie mimoriadnej situácie sa tieto zákazy začnú uplatňovať, až keď oficiálne skončí obdobie pandémie. Prečítajte si aj, ako sa budú posudzovať prechodné obdobia, keďže zákon neobsahuje prechodné ustanovenia.

  • Prevádzkovanie e-shopu a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.)

Internetové obchody spracúvajú množstvo dát o zákazníkoch, preto by mimoriadnu pozornosť mali venovať dodržiavaniu GDPR pravidiel. Ako nastaviť zmluvné vzťahy, ale aj technologické fungovanie, aby bola ochrana osobných údajov zabezpečená, zhrnieme v prehľade odporúčaní.

Z judikatúry SR

  • Absencia hospodárskeho zázemia a zamestnancov pri dodávkach veľkého množstva tovaru (Ing. Beáta Jarošová)

V prípade, že si daňový subjekt uplatňuje právo na odpočet DPH, musí už od začiatku premýšľať nad tým, ako toto právo obháji v prípadnom spore a v nadväznosti nato by mal daný obchod patrične zdokumentovať. Prípadné vykonanie výsluchov navrhovaných svedkov nemôže nahradiť prítomnosť listinných dôkazov preukazujúcich realizáciu fakturovaných plnení vo forme záznamov, evidencií a iných listín. Ide o stanovisko Najvyššieho súdu SR.