Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2021

Prvé číslo ročníka prináša viacero zaujímavých tém, ako napríklad - overovanie účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2020, spotrebné dane, postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov, projekt „Prvá pomoc plus“, k šiestej novele lexcorona – Správa daní a iné.

Cena s DPH
14,38 €
Cena bez DPH
11,98 €
Rok vydania
2020
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2021

Prvé číslo ročníka prináša viacero zaujímavých tém, ako napríklad - overovanie účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2020, spotrebné dane, postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov, projekt „Prvá pomoc plus“, k šiestej novele lexcorona – Správa daní a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Overovanie účtovnej závierky audítorom (Ing. Ľudmila Novotná)

V oblasti overovania účtovnej závierky v roku 2019 a v roku 2020 došlo k zmenám, a to zákonom č. 363/2019 s účinnosťou od 1. 1. 2020 a zákonom č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 a od 1. 1. 2022. Budú mať uvedené zmeny vplyv na overovanie účtovnej závierky audítorom?

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov ( Ing. Vladimír Pastierik)

Základným predpokladom zostavenia účtovnej závierky je mať správne, úplne a preukázateľne vedené priebežné účtovníctvo. Nevyhnutné podklady, z ktorých je potrebné pri zostavovaní účtovnej závierky a prác s tým spojených vychádzať sú najmä základné dokumenty spoločnosti, hlavná kniha za celé účtovné obdobie, evidencia majetku, výsledky inventarizácie a interné účtovné smernice.

 • Príklad zostavenia účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2020 (Ing. Vladimír Pastierik)
 • K benefitom týkajúcim sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto príspevku je problematika dvoch zamestnaneckých benefitov, týkajúcich sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov, a to najmä z aspektu zákona č. 595/2003 Z. z. Autorka rozoberá komplexne pohľad zamestnanca a zamestnávateľa a tiež to, za akých podmienok je dané plnenie od dane oslobodené.

 • Spotrebné dane (Ing. Lucia Sandtner, PhD.)

Skupina spotrebných daní predstavuje nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru, medzi ktoré patrí lieh, pivo, víno, tabak a tabakové výrobky, minerálne oleje, elektrina, uhlie a zemný plyn. Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo platili bežné fyzické alebo právnické osoby. Platia ich však nepriamo – pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je zahrnutá v predajnej cene.

 • Reporty dcérskej spoločnosti pre materskú spoločnosť (Ing. Mária Cvečková)

V účtovnej praxi vzniká celkom početná oblasť otázok spojených s oceňovaním získaného majetku, jeho účtovným zobrazením či vykazovaním správnych hodnôt u nového vlastníka – materskej spoločnosti, ako aj s ďalším zväčša kvalitatívne iným ekonomickým postavením a povinnosťami dcérskej spoločnosti voči spoločnosti materskej. Článok analyzuje daný vzťah matky a dcéry v kontexte IFRS 3.

 • Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov (Ing. Iveta Petrovická)

Postúpením (predajom) pohľadávky pôvodný veriteľ získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Zlepšuje sa tým jeho cashflow, riešia sa problémy s dlžníkmi a predchádza sa druhotnej platobnej neschopnosti. Prínosom je aj úspora času a energie, ktorú by pôvodný veriteľ musel vynaložiť na vymáhanie pohľadávky.

COVID 19: ZÁKONY A INFORMÁCIE

 • Projekt „Prvá pomoc plus“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti (Ing. Vladimír Pastierik)

Pretože od 15. októbra 2020 boli zavedené opatrenia týkajúce sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení,vláda SR zavádza projekt „Prvá pomoc plus“. Štát bude naďalej pokračovať v poskytovaní príspevkov, ktorými chce pomôcť zamestnávateľom udržať pracovné miesta a živnostníkom nahradiť ich príjem.

 • K šiestej novele lexcorona – Správa daní (Ing. Božena Jurčíková)

V poradí šiestou novelou zákona č. 67/2020 Z. z. je jeho novela č. 264/2020 Z.z. Ňou sa „vypínajú“ niektoré ustanovenia vybraných opatrení vo finančnej oblasti ajnapriek tomu, žeobdobie pandémie vyhlásené 12.3.2020stále trvá.

 • Lexcorona: K opatreniam účtovníctva a dane z príjmov (Ing. Božena Jurčíková)
 1. K opatreniam v oblasti účtovníctva
 2. K opatreniam v oblasti dane z príjmov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO, PO
 • K uplatneniu odkladu nezaplatenia dane splatnej 2. 11. 2020
 • Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov (asignačná daň)
 • Preddavky na daň z príjmov
 • Opatrenia, ktoré ostávajú aj po skončení pandémie platné

PRE PLATITEĽOV DPH

 • Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane podľa § 65 zákona č. 222/2004 Z. z. po 1. 1. 2020 (FRSR)
 • Bezodplatné plnenie vo vzťahu k DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Právo na odpočítanie existuje v prípade, keď je transakcia na vstupe podliehajúca DPH priamo a bezprostredne spojená s jednou alebo viacerými transakciami na výstupe, zakladajúcimi právo na odpočítanie. Ak to tak nie je, je potrebné skúmať, či výdavky vynaložené na nadobudnutie tovarov alebo služieb na vstupe sú súčasťou celkových nákladov spojených s celkovou hospodárskou činnosťou zdaniteľnej osoby.