Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2022

Prvé číslo z ročníka 2022 prináša priblížené tieto témy - nesprávne fakturované údaje a ich oprava podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve, účtovná závierka 2021 v praxi: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky malej účtovnej jednotky za rok 2021, triedenie účtovných jednotiek v roku 2021, minimálna mzda od 1. januára 2022 a iné.

Cena s DPH
16,56 €
Cena bez DPH
13,80 €
EAN kód
8584113064682
Rok vydania
2021
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2022

Prvé číslo z ročníka 2022 prináša priblížené tieto témy - nesprávne fakturované údaje a ich oprava podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve, účtovná závierka 2021 v praxi: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, príklad zostavenia účtovnej závierky malej účtovnej jednotky za rok 2021, triedenie účtovných jednotiek v roku 2021, minimálna mzda od 1. januára 2022 a iné.

OBSAH

Téma mesiaca

  • K aktuálnym zmenám týkajúcim sa stravovania zamestnancov a osôb samostatne zárobkovo činných (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Dňa 26. októbra 2021 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon pozostáva z dvoch článkov: čl. I tvorí novela zákona č. 595/2003 Z. z. obsahujúca len dva body týkajúce sa stravovania daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP; podľa čl. II nadobudne zákon účinnosť 1. 1. 2022.

Dane a účtovníctvo

  • Nesprávne fakturované údaje a ich oprava podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve (Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová)

Ak je účtovná jednotka platiteľom DPH, potom faktúra má obsahovať nielen náležitosti podľa zákona o DPH, ale aj náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Zákon o DPH v § 74 neustanovuje ako povinnú náležitosť faktúry jej slovné označenie „faktúra“. Preto, ak má doklad náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, považuje sa za faktúru aj v prípade,akje označený inak ako faktúra, napríklad ako dobropis alebo ťarchopis.

  • Účtovná závierka 2021 v praxi: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (Ing. Vladimír Pastierik)

Základným cieľom tohto odborného článku je poskytnúť praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a osoby zúčastňujúce sa procesu zostavovania účtovnej závierky. V závere dávame do pozornosti špecifická metodiky pre – mikro, malé a veľké účtovné jednotky.V celom článku uvádzame deň zostavenia závierky 31. 12. 2021, čo platí vtedy, keď je účtovné obdobie totožné s kalendárnym rokom. Pokiaľ má účtovná jednotka individuálne zvolený hospodársky rok, použije samozrejme deň zostavenia závierky v súlade so svojím hospodárskym rokom a právny stav aktuálny k tomuto dňu.

  • Príklad zostavenia účtovnej závierky malej účtovnej jednotky za rok 2021 (Ing. Vladimír Pastierik)
  • Zmeny vyplývajúce z novelizovaného znenia zákona č. 98/2004 Z. z., platné od 1.júla 2021 (Ing. Edita Vargaeštoková)

Nové a upravené ustanovenia zákonač. 98/2004 Z. z., v znení platnom od 1.7.2021, sa dotýkajú v prevažnej miere skvapalnených plynných uhľovodíkov, a to tých, ktoré sa používajú na výrobu tepla. Nižšie v texte si povieme o zníženej sadzbe spotrebnej dane, užívateľských podnikoch a odberných poukazoch. Priblížime si tiež nový vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja a nový vzor hlásenia distribútora pohonných látok.

  • Triedenie účtovných jednotiek v roku 2021 (Ing. Ľudmila Novotná)

Povinnosť zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín mikro, malá a veľká účtovná jednotka sa ustanovila zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 431/2002 Z. z. Ide o účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Interné firemné smernice

  • Smernica, ktorá stanovuje zásady pre účtovanie nákladov a výnosov (Ing. Martin Mikláš)

Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období.

Právo v podnikaní

  • Minimálna mzda od 1. januára 2022 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie, vykonávanú prácu, dosiahnuté výsledky a platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením a dosahuje výšku životného minima. Táto mzda zahŕňa aj osobný príplatok, odmeny, prémie a podobné plnenia a vzťahuje sa aj na zamestnanca, ktorý popri mzde poberá aj dávky sociálneho zabezpečenia, napr. starobný dôchodok. Zmyslom stanovenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa.