Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10/2019

V aktuálnom čísle DÚPP sa zameriavame hlavne na dokumentačnú povinnosť k transferovému oceňovaniu, kde rozoberáme zmeny, ktoré nastali od 1.1.2019. Taktiež rozoberáme Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom, ktorý rozoberá spôsob používania elektronickej registračnej pokladnice a s tým spojené povinnosti. Pozornosť upriamime taktiež na problematiku sociálnej sféry a dane z príjmov a jej ďalšie atribúty. V publikácií nájdete taktiež ďalšie zaujímavé ...

Cena s DPH
12,23 €
Cena bez DPH
10,19 €
Rok vydania
2019
Počet strán
232
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10/2019

V aktuálnom čísle DÚPP sa zameriavame hlavne na dokumentačnú povinnosť k transferovému oceňovaniu, kde rozoberáme zmeny, ktoré nastali od 1.1.2019. Taktiež rozoberáme Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom, ktorý rozoberá spôsob používania elektronickej registračnej pokladnice a s tým spojené povinnosti. Pozornosť upriamime taktiež na problematiku sociálnej sféry a dane z príjmov a jej ďalšie atribúty. V publikácií nájdete taktiež ďalšie zaujímavé témy, ktoré nájdete v nižšie uvedenom obsahu.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Dokumentačná povinnosť k transferovému oceňovaniu – zmeny od 1. 1. 2019 (Ing. Silvia Karelová)

Cieľom príspevku je poukázať na základné zmeny v znení nového Usmernenia s dôrazom na jednotlivé druhy dokumentačnej povinnosti – úplnú, základnú a skrátenú dokumentáciu. Autorka zvolila spôsob vysvetlenia a popisu jednotlivých položiek úplnej dokumentácie aj s príkladmi. Pre širšiu skupinu čitateľov to bude návod, ako pripraviť úplnú dokumentáciu pre ich spoločnosť.

PRÁVNE PREDPISY

  • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom (Ing. Marta Boráková)

Novela zákona o ERP definitívne mení podobu a spôsob používania registračnej pokladnice a s tým súvisiace povinnosti podnikateľa, ale aj servisných organizácií. Kupujúcim, resp. zákazníkom online systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase. Táto možnosť bude pre finančnú správu ďalším nástrojom v boji proti daňovým podvodom.

U podnikateľských subjektov prinesie zavedenie výlučne online registrácia tržieb niektoré výhody, a to: zníženie administratívnej záťaže, liberalizáciu trhu pre eKasa klient zariadenia, zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie), kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka), dostupnosť evidovaných tržieb 24/7.

PRÁVO V PODNIKANÍ

  • Aktuálne k problematike sociálnej sféry a dane z príjmov (časť II.) (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív)

Je dôležité skúmať, ktoré z plnení poskytovaných podľa „sociálnych zákonov“ sú podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. od dane oslobodené, ktoré podliehajú zdaneniu, aký majú ďalej vplyv na uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane a nepriamo i daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky, čo možno zahrnúť do daňových výdavkov a pod.

  1. Dôchodkové sporenie
  2. Štátna sociálna podpora
  3. Sociálna pomoc

  • Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane (Mgr. Juraj Kmecík)

Pri rozbehu podnikania je potrebné uvedomiť si, že práve nové prevádzky sú najčastejším objektom pre kontroly rôznych inštitúcií. Jednou z nich je Štátny požiarny dozor (ŠPD). Tento zákon je veľmi rozsiahly, preto si z neho vyberieme to najdôležitejšie...

  • Princíp nezávislého vzťahu v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie popisované v tomto príspevku identifikujú viaceré zaujímavé oblasti vzájomného vzťahu práva EÚ a pravidiel obsiahnutých v normách medzinárodného práva verejného a vo vnútroštátnom daňovom práve. Na základe týchto rozhodnutí v závere príspevku formulujeme niekoľko záverov.